Platforma Delegowania Pracowników

Ważne informacje w skrócie

Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki podczas delegowania i wynajmowania siły roboczej do Austrii?

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na tej stronie?

1. Powiązanie delegowania lub wynajmowania siły roboczej z państwem niebędącym członkiem UE („państwo trzecie”)

Przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie członkowskim UE, które delegują lub wynajmują pracowników/pracownice do Austrii, korzystają ze swobody świadczenia usług na mocy prawa UE.

Zasada swobodnego przepływu pracowników na mocy prawa pobytu i prawa rynku pracy ma zastosowanie do pracowników/pracownic posiadających obywatelstwo kraju członkowskiego UE, którzy są delegowani lub wynajmowani do Austrii.

W przypadku przedsiębiorstw z siedzibą w państwie trzecim i pracowników posiadających obywatelstwo państwa trzeciego swobody te nie mają zastosowania w odniesieniu do większości państw trzecich.

Skutkuje to następującymi odstępstwami, w szczególności w przypadku delegowania i wynajmowania obywateli państw trzecich lub przez przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie trzecim w odniesieniu do zgłaszania (zgodnie z pkt 2) i przechowywania dokumentów (zgodnie z pkt 3):

 • Przedsiębiorstwa z siedzibą w kraju członkowskim UE, które delegują lub wynajmują obywateli państwa trzeciego, muszą w zgłoszeniu przedłożyć pozwolenia na pracę wydane przez kraj delegujący. Zgłoszenie jest automatycznie przekazywane do urzędu ds. obsługi rynku pracy. Ten ostatni weryfikuje „prawidłowość” zatrudnienia w kraju delegującym (pozwolenie na pracę, miejsce zamieszkania, główna działalność, przedsiębiorstwo delegujące lub wynajmujące jako pracodawca) i wydaje „potwierdzenie delegowania”. Zatrudnienie może jednak zacząć się już w momencie złożenia zgłoszenia.
 • Jeżeli przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie trzecim delegują lub wynajmują obywateli państwa trzeciego,
  • to zamiast zgłoszenia (poniższy punkt 2) konieczne jest uzyskanie pozwolenia na delegowanie, zatrudnienie i/lub wynajmowanie;
  • obowiązek przechowywania dokumentów (poniższy punkt 3) obejmuje wprawdzie dokumenty płacowe i rejestry pracy, ale nie obejmuje zgłoszenia i pozwolenia na zatrudnienie.

Więcej informacji na powyższe tematy na stronie

2. Zgłoszenie delegowania lub wynajmowania pracowników z kraju członkowskiego UE lub EOG albo ze Szwajcarii

Delegowanie lub wynajmowanie jednego lub większej liczby pracowników z kraju członkowskiego UE lub EOG albo ze Szwajcarii do Austrii należy zgłosić za pomocą formularza online najpóźniej na początku świadczenia pracy.

W przypadku delegowania należy użyć formularza online ZKO3.
W przypadku wynajmowania należy użyć formularza online ZKO4.

Z wyjątkiem sektora budowlanego wszystkie delegowania lub wynajmy w ciągu 6 miesięcy,
⇐ które odnoszą się do tego samego zleceniodawcy lub zleceniodawcy w Austrii,
⇒ za te 6 miesięcy można zgłaszać w jednym „zgłoszeniu ramowym”.

W formularzu online należy zaznaczyć pole „Zgłoszenie ramowe”.

Wszystkie delegacje lub wynajmu w ciągu jednego tygodnia

⇐ dotyczące usług jednego typu na rzecz różnych zleceniodawców w Austrii

⇐ z ciągłym pobytem w Austrii

⇒ można zgłosić na ten tydzień w jednym „zgłoszeniu zbiorczym”.

Do formularza online należy wówczas dołączyć listę zleceniodawców. Na końcu formularza w części „Uwagi” należałoby umieścić informację o tym, że składane jest zgłoszenie zbiorcze.

Późniejsze zmiany okoliczności, które zostały zgłoszone, należy zgłaszać za pomocą formularza online ZKOAE-M.

Odmienne i specyficzne przepisy obowiązują dla sektora transportu: arkusz informacyjny dotyczący transportu.

Więcej informacji na powyższe tematy na stronie

3. Przechowywanie różnych dokumentów podczas pracy w Austrii

Podczas wykonywania pracy w Austrii organy kontrolne muszą mieć możliwość wglądu do określonej dokumentacji – w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumentacja powinna dokumentować zgodność z wymogami płacy minimalnej i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.

Jako takie dokumenty należy udostępnić:

 • kopię zgłoszenia (z wyjątkiem delegowania lub wynajmowania z państwa trzeciego)
 • do wyboru umowę o pracę lub poświadczenie istotnych treści umowy o pracę
 • dokumenty dotyczące zaszeregowania płacowego, jeśli zaszeregowanie zgodnie z układem zbiorowym nie może wynikać z tych lub innych dokumentów
 • ewidencję wynagrodzeń lub porównywalne zestawienie składników wynagrodzenia, jeśli opis w umowie o pracę wymaga doprecyzowania w odniesieniu do premii (np. wynagrodzenia za pracę w warunkach niebezpiecznych) lub dodatków (np. za nadgodziny lub prowizje).
 • Zapisy czasu pracy
 • potwierdzenia wypłaty, jak odcinki wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych
 • w przypadku delegowania lub wynajmowania pracowników lub pracownic będących obywatelami państw trzecich z państwa członkowskiego UE lub EOG albo ze Szwajcarii, pozwolenie na pracę wydane w tym kraju
 • w przypadku delegowania z kraju członkowskiego UE lub EOG albo ze Szwajcarii, dokument ubezpieczenia społecznego A 1 lub równoważny dowód zgłoszenia delegowanej lub wynajmowanej siły roboczej w instytucji ds. ubezpieczeń społecznych w kraju delegującym (np. starszy, nadal ważny formularz A 1, dowód wypłaty wynagrodzenia wskazujący opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w kraju delegującym).

W przypadku delegowania trwającego nie dłużej niż 48 godzin dostępne muszą być tylko następujące dokumenty:

 • Kopia zgłoszenia
 • Umowa o pracę lub poświadczenie istotnych treści umowy o pracę
 • Zapisy czasu pracy
 • W razie potrzeby pozwolenie na pracę
 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego A 1 lub równoważne dokumenty

Wszystkie dokumenty mogą być przechowywane w języku niemieckim lub angielskim.

Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego A 1 nie wymaga tłumaczenia. Dowody wypłaty wynagrodzenia również mogą być dostępne w oryginalnym języku, jeśli wyraźnie wskazują one okres wypłaty wynagrodzenia, wypłacone wynagrodzenie i odbiorcę.

Tłumaczenie musi być prawidłowe, ale nie musi być przysięgłe.

W przypadku „zgłoszenia ramowego” dokumenty muszą być dostępne dla organów kontrolnych w miejscu pracy lub dostępne w formie elektronicznej przez cały zadeklarowany okres ramowy – nawet jeśli zadeklarowani pracownicy w ogóle nie przebywają w Austrii.

Ze względu na swój charakter potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia mogą być przechowywane tylko za okres wypłaty wynagrodzenia, w którym wynagrodzenie było już należne.

Organy nadzorcze mogą zażądać przekazania dokumentów płacowych, takich jak umowa o pracę, dokumenty dotyczące zaszeregowania płacowego, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy i ewidencja wypłat wynagrodzeń, również do jednego miesiąca po zakończeniu delegowania lub wynajmowania. Te dokumenty należy przekazać najpóźniej 14 dni od otrzymania żądania.

Odmienne i specyficzne przepisy obowiązują dla sektora transportu: arkusz informacyjny dotyczący transportu.

Więcej informacji na powyższe tematy na stronie

4. Płaca minimalna według przepisów austriackich

W Austrii poziom płacy minimalnej, poniżej którego płace nie mogą spaść, jest zasadniczo określony w układach zbiorowych pracy.

Sektor gospodarki i konkretna działalność pracownika delegowanego warunkują minimalne wynagrodzenie na mocy układu zbiorowego, które musi być wypłacane za daną działalność w Austrii.

Nawet jeśli praca w Austrii trwa tylko tydzień, to za ten tydzień należy wypłacić co najmniej wynagrodzenie wynikające z układu zbiorowego według przepisów prawa austriackiego.

Więcej informacji na stronie

5. Prawo do zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania lub wyżywienia

Pracownikom i pracownicom delegowanym i wynajmowanym przysługuje co najmniej zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, do których porównywalni pracownicy porównywalnych pracodawców są uprawnieni w miejscu pracy na podstawie przepisów austriackich – często w układach zbiorowych pracy.

Prawo zwrotu obejmuje przede wszystkim wszystkie koszty wynikające z podróży między miejscami pracy wewnątrz Austrii.

Więcej informacji na stronie

6. Zastosowanie austriackiego prawa pracy

Austriackie przepisy dotyczące czasu pracy (ustawy, rozporządzenia, układy zbiorowe) oraz bezpieczeństwa i zdrowia na stanowisku pracy obowiązują także w przypadku krótkich delegacji i wynajmów siły roboczej.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie

Z wyjątkiem niektórych prac montażowych pracownicy delegowani mają prawo do urlopu zgodnie z prawem austriackim w zakresie, w jakim wymiar urlopu jest niższy zgodnie z ustawodawstwem kraju delegującego.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie

Jeśli delegowanie lub wynajem trwa dłużej niż 12 miesięcy, zastosowanie ma dodatkowo w pełnym zakresie austriackie prawo pracy, o ile jest ono korzystniejsze niż prawo pracy kraju delegującego.

Dotyczy to np. prawa do ciągłości wypłat wynagrodzenia w przypadku choroby lub innej niezdolności do świadczenia pracy. Zastosowania nie mają przepisy dotyczące zawierania i rozwiązywania stosunku pracy.

Pracodawca może przedłużyć okres 12 miesięcy do 18 miesięcy, podając pisemne uzasadnienie.

Więcej informacji na temat delegowania i wynajmowania siły roboczej na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

Więcej informacji na temat poszczególnych gałęzi prawa pracy obowiązującego w Austrii:

7. Specjalne zobowiązania w związku z pracami budowlanymi

W przypadku delegowania do prac budowlanych należy przestrzegać postanowień szczególnych, dotyczących na przykład zgłaszania, Kasy Urlopowej Pracowników Budowlanych (BUAK) oraz odpowiedzialności za wynagrodzenie.

Więcej informacji na ten temat:

8. Przepisy szczególne dotyczące transportu

W sektorze transportu warunki wstępne dotyczące wystąpienia delegowania lub wynajmowania oraz wymogi administracyjne dotyczące delegowania lub wynajmowania do Austrii są częściowo uregulowane odmiennie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie

9. Zgłoszenie usługi w ramach działalności „reglamentowanej”

W przypadku niektórych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa w Austrii wymagana jest zgodność z określonym poziomem jakości (tzw. „działalność reglamentowana”). Planowaną usługę należy zgłosić z wyprzedzeniem, jeśli jest świadczona transgranicznie (tzw. „zgłoszenie usługi”).

W Austrii odpowiada za to Federalne Ministerstwo Pracy i Gospodarki.

Więcej informacji na ten temat:

10. Wyjątki od przepisów dotyczących delegowania pracowników

Na „Platformie Delegowania Pracowników” wymieniono kilka rodzajów działalności transgranicznej, w przypadku których przepisy dotyczące delegowania lub wynajmowania pracowników do Austrii wyraźnie nie mają zastosowania.

Więcej informacji na temat wyjątków: