Platforma Delegowania Pracowników

Jakich zgłoszeń należy dokonać przed przystąpieniem do pracy?

Zgłoszenie oddelegowania pracowników lub wynajęcia siły roboczej

Przedsiębiorstwa mające siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub EOG albo w Szwajcarii, muszą zgłosić

 • oddelegowanie lub wynajęcie pracowników
 • przed rozpoczęciem prac (w wypadku delegowania lub wynajęcia mobilnych pracowników w branży transportowej przed wjazdem do Austrii)
 • w tzw. Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) [centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia]
 • na formularzu ZKO 3 (w wypadku delegowania) lub ZKO 4 (w wypadku wynajmowania).

Przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie trzecim (poza UE, EOG i Szwajcarią) mogą delegować lub wynajmować pracowników tylko wtedy, gdy będą w posiadaniu pozwolenia na delegowanie, pozwolenia na zatrudnienie i/lub pozwolenia na wynajęcie. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w punkcie Pozwolenie na pracę.

Szczegółowe informacje w zgłoszeniu, którego muszą dokonać przedsiębiorstwa delegujące z siedzibą w jednym z państw członkowskich EU/EOG, są w przypadku delegowania i wynajmowania częściowo różne.

Konieczne jest zgłoszenie następujących danych:

Szczegółowe dane przy delegowaniu pracowników 

 • Nazwa, adres i pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub przedmiot działalności przedsiębiorstwa pracodawcy; numer identyfikacji podatkowej do celów VAT 
 • Nazwisko i imię oraz adres osób, które uprawnione są do reprezentowania pracodawcy na zewnątrz 
 • Nazwisko i imię oraz adres osoby, którą pracodawca wyznaczył jako osobę do kontaktu
 • Nazwa/nazwisko i adres zleceniodawcy w Austrii 
 • Nazwiska i imiona, adresy, daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego, właściwe instytucje ds. ubezpieczeń społecznych, obywatelstwo delegowanych pracowników
 • Początek stosunku pracy u pracodawcy
  całkowity okres delegowania oraz początek i przewidywany czas trwania zatrudnienia poszczególnych pracowników w Austrii
 • Wymiar oraz rozłożenie w czasie normalnego czasu pracy poszczególnych pracowników 
 • Wysokość wynagrodzenia przysługująca oddelegowanym pracownikom
 • Miejsca zatrudnienia (miejsca wykonywania pracy) w Austrii
 • Jeżeli wymagana dokumentacja nie będzie dostępna w miejscu wykonywania pracy, miejsce (nazwa/nazwisko i adres), w którym dokumentacja ta będzie przechowywana (uwaga: w odniesieniu do pracowników mobilnych w branży transportowej obowiązują specjalne uregulowania):
  • albo u osoby do kontaktu poza miejscem wykonywania pracy (pracownicy delegującego pracodawcy albo zawodowi przedstawiciele stron)
  • albo u mającego siedzibę w Austrii powiernika gospodarczego, adwokata, albo notariusza (zawodowi przedstawiciele stron)
  • albo w filii w Austrii
  • albo w austriackiej spółce matce, albo w spółce zależnej tego samego koncernu
 • Rodzaj czynności i wykorzystania delegowanego pracownika
 • Pozwolenie na pracę w państwie delegującym: urząd wystawiający, sygnatura akt, data wystawienia, okres ważności albo kopia pozwolenia na pracę
 • Pozwolenie na pobyt w państwie delegującym: urząd wystawiający, sygnatura akt, data wystawienia, okres ważności albo kopia pozwolenia na pobyt

Szczegółowe dane przy wynajmowaniu siły roboczej

 • Nazwa/nazwisko i adres wynajmującego
 • Nazwisko i imię oraz adres osób, które uprawnione są do reprezentowania wynajmującego na zewnątrz
 • Nazwa/nazwisko i adres zatrudniającego w Austrii oraz jego numer identyfikacji podatkowej do celów VAT oraz pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub przedmiot działalności przedsiębiorstwa
 • Nazwiska, adresy, daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego, właściwe instytucje ds. ubezpieczeń społecznych, obywatelstwo wynajmowanych pracowników
 • Początek i przewidywany okres zatrudnienia wynajętej siły roboczej u zatrudniającego
 • Miejsca zatrudnienia (miejsca wykonywania pracy) w Austrii
 • Jeżeli zatrudniający nie będzie przechowywał wymaganej dokumentacji bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy, miejsce (nazwa/nazwisko i adres), w którym dokumentacja ta będzie przechowywana (uwaga: w odniesieniu do pracowników mobilnych w branży transportowej obowiązują specjalne uregulowania):
  • u mającego siedzibę w Austrii powiernika gospodarczego, adwokata, albo notariusza (zawodowi przedstawiciele stron)
  • albo w filii w Austrii
  • albo w austriackiej spółce matce, albo w spółce zależnej tego samego koncernu
 • Wysokość wynagrodzenia przysługująca wynajmowanemu pracownikowi
 • Rodzaj czynności i wykorzystania wynajętego pracownika
 • Pozwolenie na pracę w państwie delegującym: urząd wystawiający, sygnatura akt, data wystawienia, okres ważności albo kopia pozwolenia na pracę
 • Pozwolenie na pobyt w państwie delegującym: urząd wystawiający, sygnatura akt, data wystawienia, okres ważności albo kopia pozwolenia na pobyt

Jeżeli po oddaniu zgłoszenia nastąpią zmiany, takie jak np.

 • zmiana miejsca lub miejsc wykonywania czynności
 • zmiana wymiaru lub rozłożenia czasu pracy poszczególnych pracowników
 • zakończenie stosunków zatrudnienia
 • późniejsze rozpoczęcie zatrudnienia niż podano w pierwszym zgłoszeniu
 • niedojście do skutku zgłoszonych już oddelegowań lub wynajęć poszczególnych pracowników,

należy niezwłocznie złożyć zgłoszenie aktualizujące.

Ponadto konieczne jest oddanie nowego zgłoszenia w ZKO

 • w wypadku każdego nowego zlecenia od nowego zleceniodawcy oraz
 • w wypadku oddelegowania lub wynajmowania kolejnych, dotychczas nie zgłoszonych jeszcze pracowników.

Zgłoszenie uproszczone

Tylko jedno zgłoszenie dla powtarzającego się transgranicznego świadczenia pracy

W wypadku kilku powtarzających się oddelegowań lub wynajęć wystarczające jest tylko jedno zgłoszenie, gdy powtarzające się oddelegowania lub wynajęcia

 • następują w ramach jednej umowy o świadczenie usług albo umowy o pośrednictwie w znalezieniu wykonawcy
 • umowy zawierane są z tym samym zleceniodawcą lub zatrudniającym w Austrii
 • mają miejsce w ramach jednego koncernu.

W takich przypadkach zgłoszenia oddelegowania lub wynajęcia

 • należy dokonać przed pierwszym ze wszystkich transgranicznych świadczeń pracy
 • w odniesieniu do zleceniodawcy lub zatrudniającego w Austrii
 • na okres czasu do trzech miesięcy.

Jedno zgłoszenie dotyczące kilku zleceniodawców

Tylko jedno zgłoszenie mimo kilku różnych zleceniodawców jest wystarczające, gdy delegowanie

 • ma na celu wypełnienie kilku takiego samego rodzaju umów o świadczenie usług
 • mających ze sobą związek miejscowy i czasowy.

W takim przypadku należy podać w zgłoszeniu wszystkich zleceniodawców.

Kto musi zgłosić oddelegowanie pracowników lub wynajęcie siły roboczej?

 • Z zasady zgłoszenia oddelegowania albo wynajęcia musi dokonać pracodawca delegowanego pracownika albo wynajmujący siłę roboczą.
 • Jednakże w przypadku, gdy pracownik oddelegowany lub wynajmowany jest przez zatrudniającego, któremu pracownik ten został już wcześniej wynajęty za granicą, to do dokonania zgłoszenia zobowiązany jest zatrudniający.
 • W przypadku, gdy delegujący lub wynajmujący pracodawca ma siedzibę w państwie trzecim, a oddelegowany lub wynajmowany pracownik jest również obywatelem państwa trzeciego, to zleceniodawca lub zatrudniający w Austrii musi uzyskać pozwolenie na zatrudnienie lub wynajęcie – (zobacz punkt Pozwolenie na pracę)

Formularze zgłoszeniowe ZKO 3 oraz ZKO 4 można wypełnić online.
Linki podane są na końcu tekstu.
Zaniechanie zgłoszenia jest karalne (kary pieniężne aż do 10 000 euro).

Wynikające z przepisów o działalności gospodarczej zgłoszenie czynności, którą wykonywali będą delegowani lub wynajmowani pracownicy jako usługę transgraniczną – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

 • Czynność, którą wykonują w Austrii pracownicy oddelegowani lub wynajęci, traktowana jest jako usługa świadczona w Austrii przez zagraniczne przedsiębiorstwo delegujące lub wynajmującą agencję pracy tymczasowej. Jest ona transgraniczną usługą świadczoną w Austrii, dla której austriackie władze wymagają z punktu widzenia prawa o działalności gospodarczej zapewnienia takiego poziomu jakości, jaki wymagany jest w przypadku każdej porównywalnej usługi w Austrii. Więcej informacji na temat warunków i obowiązków z tytułu prawa o działalności gospodarczej, takich jak np. zgłoszenie na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i dokumentów o posiadaniu kwalifikacji zawiera strona domowa Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort [austr. Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki].