Platforma Delegowania Pracowników

Czy należy uzyskać pozwolenie na pracę?

Delegowanie

1. Przedsiębiorstwa delegujące z siedzibą w państwie członkowskim UE/EOG lub w Szwajcarii, których delegowani pracownicy są obywatelami państwa trzeciego:

Zgłoszenie delegowania (zobacz punkt Obowiązki zgłoszeniowe) przekazywane jest z Zentrale Koordinationsstelle (ZKO) [Centralna Placówka Koordynująca ds. Nielegalnego Zatrudnienia] przy Federalnym Ministerstwie Finansów do Arbeitsmarktservice (AMS) [austr. urząd ds. obsługi rynku pracy].
Na podstawie § 18 ust. 12 AuslBG [austr. ustawa o zatrudnianiu obcokrajowców] wymagane jest unijne potwierdzenie delegowania.
Potwierdzenie wystawiane jest przez AMS, gdy oddelegowany pracownik zatrudniony jest zwyczajnie w kraju delegującym i w okresie oddelegowania będzie zatrudniony na austriackich warunkach płacy i pracy.

W celu sprawdzenia przepisowego zatrudnienia w państwie delegującym delegujący pracodawca musi podać w zgłoszeniu również informacje o pozwoleniu na pracę oraz o pozwoleniu na pobyt, które wystawione zostały w państwie delegującym.
Wraz z podjęciem pracy przez oddelegowanego pracownika musi być możliwe przedłożenie takiego pozwolenia na pracę organom kontrolnym (zobacz punkt Dokumentacja).

2. Przedsiębiorstwa delegujące z siedzibą w państwie trzecim:

Delegowani pracownicy są obywatelami państwa trzeciego:
Przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie trzecim nie muszą zgłaszać delegowania pracowników w ZKO.
Austriacki zleceniodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o pozwolenie na delegowanie albo o pozwolenie na zatrudnienie bezpośrednio w AMS:

  • Dla pracowników delegowanych na okres do 4 miesięcy wymagane jest pozwolenie na delegowanie, natomiast na okres dłuższy pozwolenie na zatrudnienie.
  • W branży budowlanej i wykończeniowej niezależnie od długości okresu delegowania wymagane jest pozwolenie na zatrudnienie.

Wynajmowanie

1. przez przedsiębiorstwa z siedzibą w EOG albo w Szwajcarii:

Zagraniczne przedsiębiorstwo musi zgłosićwynajęcie w ZKO.

2. przez przedsiębiorstwa z państw trzecich:

W takim przypadku zakład austriacki, w którym będzie zatrudniony wynajęty pracownik, potrzebuje specjalnego pozwolenia na wynajęcie.
Wniosek o wydanie pozwolenia na wynajęcie należy złożyć w Gewerbebehörde [austr. urząd ds. działalności gospodarczej] i może ono zostać wydane tylko wtedy, gdy

  • zatrudnienie pracowników o szczególnych kwalifikacjach jest absolutnie konieczne ze względów polityki rynku pracy oraz z przyczyn makroekonomicznych,
  • tacy pracownicy dostępni są wyłącznie poprzez ich wynajęcie z zagranicy oraz
  • ich zatrudnienie nie stanowi zagrożenia dla warunków płacy i pracy pracowników austriackich.

Następnie należy złożyć w AMS wniosek o pozwolenie na zatrudnienie.

Prawo pobytu

Oddelegowani albo wynajęci pracownicy, będący obywatelami państw trzecich, muszą posiadać wizę, a w przypadku pobytu powyżej 6 miesięcy pozwolenie na pobyt.
Obywatele UE muszą mieć potwierdzenie zameldowania w przypadku pobytu powyżej trzech miesięcy.

Sankcje

W przypadku nieuprawnionego zatrudnienia grożą kary administracyjne w wysokości od 1000 do 50 000 euro za każdego zagranicznego pracownika.