Platforma Delegowania Pracowników

W jaki sposób pracownicy muszą wykazać zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego?

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego w państwie delegującym

Pracownicy oddelegowani albo wynajęci pozostają ubezpieczeni zgodnie z przepisami prawa o ubezpieczeniach społecznych kraju delegującego, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Oddelegowanie albo wynajęcie będzie przypuszczalnie trwało maksymalnie 24 miesiące, a
 • oddelegowani lub wynajęci pracownicy nie będą zastępowali pracowników, których czas oddelegowania upłynął (niewystępowanie delegowania łańcuchowego).

Gdy powyższe warunki są spełnione, właściwa instytucja ds. ubezpieczeń społecznych w państwie delegującym wystawia zaświadczenie A1 (zaświadczenie, że delegowani lub wynajęci pracownicy są już ubezpieczeni w państwie delegującym).
Gdy powyższe warunki nie są spełnione, zastosowanie mają austriackie przepisy o ubezpieczeniach społecznych.

Podanie numeru/numerów ubezpieczenia społecznego w związku ze zgłoszeniem oddelegowania lub wynajęcia

Przed rozpoczęciem pracy w Austrii przez oddelegowanych lub wynajętych pracowników, pracodawca musi zgłosić w austriackiej Zentrale Koordinationsstelle [austr. centralna placówka koordynująca] szczegóły dotyczące oddelegowania lub wynajęcia.
Więcej informacji na ten temat zawiera punkt Obowiązki zgłoszeniowe.

Wraz z tym zgłoszeniem należy między innymi przekazać również numery ubezpieczenia społecznego oddelegowanych albo wynajętych pracowników.

Przechowywanie dokumentacji o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego w miejscu pracy lub w innym miejscu, które podane zostało w zgłoszeniu

W miejscu pracy w Austrii muszą być przechowywane dokumenty dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Zasadniczo należy przechowywać zaświadczenie A1.

Jeśli jednak pracodawca lub podmiot wynajmujący nie miał jeszcze możliwości pozyskania zaświadczenia A1, następujące dokumenty są wystarczające jako równoważny dowód zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego:

 • wniosek o wystawienie zaświadczenia A1 z tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski i dodatkowo
 • dokument w języku niemieckim lub angielskim, z którego można wywnioskować, że pracownik jest zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w kraju delegującym na okres delegowania, np.

o     starszy formularz A 1, który jednak nie może być wystawiony przed rozpoczęciem stosunku pracy lub

o     dowody wypłaty wynagrodzenia lub wyciągi bankowe jako dowód opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju delegującym.

Obowiązek przechowywania dokumentów spoczywa

 • w przypadku delegowania na pracodawcy;
 • w przypadku wynajęcia na zatrudniającym w Austrii.

Obowiązek ten można spełnić w taki sposób, że dokumenty o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego będą przechowywane:

 • albo bezpośrednio w miejscu pracy, w przypadku oddelegowania – w szczególności u osoby do kontaktu w miejscu pracy
 • albo w przypadku oddelegowania – u osoby do kontaktu poza miejscem pracy (u pracownika pracodawcy delegującego albo u zawodowego przedstawiciela stron)
 • albo u mającego siedzibę w Austrii powiernika gospodarczego, adwokata, albo notariusza (zawodowi przedstawiciele stron)
 • albo w filii w Austrii
 • albo w austriackiej spółce matce, albo w spółce zależnej tego samego koncernu.

Dokumenty o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego wolno przechowywać w jednym z tych miejsc poza miejscem wykonywania pracy, gdy zostało ono wcześniej podane w zgłoszeniu o oddelegowaniu lub wynajęciu.

W przypadku oddelegowania albo wynajęcia pracowników mobilnych w branży transportowej, dokumenty o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego należy przechowywać w pojeździe.

Naruszenie zobowiązania do przechowywania dokumentu o ubezpieczeniu społecznym podlega karze administracyjnej (kary pieniężne aż do 20 000 euro).

Szczegółowe informacje o międzynarodowym i austriackim prawie ubezpieczeń społecznych