Platforma Delegowania Pracowników

Informacja o oddelegowaniach pracowników i pracownic w branży transportowej/przewozowej z UE, EOG i Szwajcarii

Pracownicy i pracownice, oddelegowywani za granicę w celu przewozu osób lub towarów, co do zasady są również pracownikami/pracownicami delegowanymi.

Jednakże do delegowania pracowników i pracownic z EOG i Szwajcarii do przewozu pasażerów i towarów zastosowanie mają specjalne przepisy prawa UE i Austrii.

To, czy transgraniczne zlecenie w sektorze transportu jest uważane za delegowanie oraz, jakie prawa i obowiązki wynikają z delegowania, regulują specjalne przepisy, częściowo odbiegające od przepisów opisanych w innych punktach.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w materiałach do pobrania.

  • Informacje dotyczące delegowania w celu przewozu osób i towarów
    • w sektorze transportu drogowego w rozumieniu dyrektywy (UE) 2020/1057 przez przedsiębiorstwo z siedzibą w kraju członkowskim UE

można znaleźć w punkcie "Transport drogowy"

  • Informacje dotyczące delegowania w celu przewozu osób i towarów
    • w ruchu drogowym poza sektorem transportu drogowego w rozumieniu dyrektywy (UE) 2020/1057 przez przedsiębiorstwo z siedzibą w kraju członkowskim UE
    • w ruchu drogowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie oraz
    • w transporcie kolejowym lub wodnym

można znaleźć w punkcie "Transport ogółem"