Platforma Delegowania Pracowników

Delegowanie długoterminowe

Zakres obowiązywania austriackiego prawa pracy niezależnie od czasu trwania delegowania

Austriackie przepisy dotyczące czasu pracy (ustawy, rozporządzenia, układy zbiorowe) oraz bezpieczeństwa i zdrowia na stanowisku pracy obowiązują także w przypadku krótkich delegacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie

Z wyjątkiem niektórych prac montażowych pracownicy delegowani mają prawo do urlopu zgodnie z prawem austriackim w zakresie, w jakim wymiar urlopu jest niższy zgodnie z ustawodawstwem kraju delegującego.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie

Zakres obowiązywania austriackiego prawa pracy po 12 miesiącach delegacji lub wynajmu

W przypadku delegowania lub wynajmu pracownika lub pracownicy na okres dłuższy niż 12 miesięcy zastosowanie ma w pełnym zakresie austriackie prawo pracy, o ile jest ono korzystniejsze niż prawo pracy kraju delegującego.

Jeżeli pracownik delegowany lub wynajmowany albo pracownica delegowana lub wynajmowana zostaną zastąpieni przez inną osobę wykonującą tę samą pracę, należy doliczyć dotychczasowy okres delegowania.

Obowiązujące prawo pracy obejmuje także:

  • prawo do ciągłości wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy z ważnego powodu
  • prawo do czasu wolnego od pracy przewidzianego w austriackim układzie zbiorowym (np. urlop okolicznościowy).

Zastosowania nie mają przepisy dotyczące:

  • zawierania i rozwiązywania stosunku pracy;
  • zakładowych programów emerytalnych (w tym emerytur zakładowych).

Roszczeń pracowniczych, wynikających z austriackiego prawa pracy, można dochodzić w sądzie w Austrii lub w kraju pochodzenia.

Powiadomienie o przyczynach przedłużenia delegowania lub wynajmowania do 18 miesięcy

Pracodawca może przedłużyć okres 12 miesięcy do 18 miesięcy, podając pisemne uzasadnienie. W okresie przedłużenia nie ma zastosowania pełne austriackie prawo pracy.

Możliwymi powodami przedłużenia mogą być np.: postępowanie urzędowe, opóźnienia w dostawie materiałów, opóźnienia wynikające ze współpracy z innymi firmami na miejscu lub choroby.

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem składa się

  • albo już w ramach zgłoszenia za pomocą formularza ZKO 3 (w przypadku delegowania) lub ZKO 4 (w przypadku wynajmowania),
  • albo w zgłoszeniu zmiany za pomocą formularza ZKO-3-A (w przypadku delegowania) lub ZKO-4-A (w przypadku wynajmowania).

Więcej informacji na temat poszczególnych gałęzi prawa pracy obowiązującego w Austrii: