Platforma Delegowania Pracowników

Jakie należy wypełnić obowiązki zgłoszeniowe?

Oddelegowanie lub wynajęcie do robót budowlanych w Austrii należy odpowiednio wcześnie zgłosić austriackim władzom.

Pierwsze zgłoszenie

Przed przystąpieniem do robót budowlanych przedsiębiorstwo delegujące musi przekazać określone informacje o wszystkich delegowanych lub wynajmowanych pracownikach oraz o delegującym przedsiębiorstwie.
Dla pracowników z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE lub EOG wystarcza zgłoszenie w tzw. Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) [centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia]. Odrębne zgłoszenie w BUAK nie jest wymagane. ZKO przekazuje dane do BUAK.
Informacje na ten temat zamieszczone są w bloku tematycznym „Formalności” w punkcie Obowiązki zgłoszeniowe.

Zgłoszenia wtórne

W dalszym przebiegu działalności prowadzonej w Austrii przedsiębiorstwo delegujące musi składać w BUAK kolejne zgłoszenia, jeżeli roboty budowlane trwają dłużej niż jeden miesiąc kalendarzowy. Należy podać następujące dane wszystkich pracowników wykorzystywanych przez delegujące przedsiębiorstwo do robót budowlanych:

  • dane osobowe
  • początek i koniec pracy
  • kwalifikacje zawodowe
  • płaca godzinowa zgodna z układem zbiorowym, który obowiązuje w danym zakładzie pracy.

Miesięcznego zgłoszenia wtórnego należy dokonać online w portalu eBUAK Portal do 15 dnia następnego miesiąca.
Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa BUAK pod adresem Portal eBUAK.

Zgłoszenie aktualizujące

Jeżeli po przekazaniu pierwszego zgłoszenia nastąpią zmiany, należy niezwłocznie złożyć zgłoszenie aktualizujące. Zgłoszenie zmiany, tak samo jak pierwsze zgłoszenie, należy złożyć w Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) [centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia]: za pomocą formularza ZKO-3-A (w przypadku delegowania) lub ZKO-4-A (w przypadku wynajmu).

Zmianami podlegającymi zgłoszeniu są w szczególności

  • zmiana miejsca lub miejsc wykonywania czynności
  • zmiana wymiaru lub rozłożenia czasu pracy poszczególnych pracowników
  • zakończenie stosunków zatrudnienia
  • późniejsze rozpoczęcie zatrudnienia niż podano w pierwszym zgłoszeniu
  • niedojście do skutku zgłoszonego już oddelegowania lub wynajęcia poszczególnych pracowników.

Ponadto, w przypadku każdego nowego zlecenia z nowym zleceniodawcą, należy ponownie przekazać zgłoszenie ZKO w przypadku oddelegowania lub wynajęcia kolejnych, jeszcze nie zgłoszonych pracowników.
Na stronie internetowej BUAK zawarte są dalsze informacje o przekazywaniu zgłoszeń wtórnych oraz o konsekwencjach za nieprzestrzeganie obowiązku zgłoszeniowego (zobacz Zgłoszenie zakładu).