Platforma vysielaných pracovníkov

Platforma vysielaných pracovníkov obsahuje informácie pre spoločnosti a ich zamestnancov o vysielaní a sprostredkovaní pracovných síl do Rakúska.

Neustále sa zvyšujúca medzinárodná deľba práce a zlučovanie hospodárskych aktivít vedú čoraz častejšie k tomu, že spoločnosti nasadzujú pracovné sily z rôznych krajín.
Spoločnosti vysielajú svojich zamestnancov alebo ich sprostredkúvajú ako agentúrnych zamestnancov do inej krajiny v snahe, aby na mieste dosiahli hospodársky výsledok a dočasne na ňom pracovali.

Európska únia a Rakúsko (ako jeden z členských štátov EÚ) sa zaväzujú zásade, že pracovné sily vyslané do iného štátu dostanú rovnaké pracovné podmienky ako ostatné pracovné sily v tomto štáte.

Spoločnosti mimo Rakúska, ktoré sprostredkúvajú alebo vysielajú pracovné sily do Rakúska, musia preto dodržiavať miestne podmienky minimálnej mzdy a iné ďalšie predpisy platné v Rakúsku.

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako vyzerajú podmienky minimálnej mzdy a pracovnoprávne predpisy v Rakúsku, a čo treba robiť, aby sa dodržali.

Jednotlivé tematické časti a body ponuky obsahujú odpovede na otázky, akými sú napríklad:

  • Aké predpisy treba dodržiavať pri vysielaní a sprostredkovaní zamestnancov do Rakúska a aké podmienky pritom platia?
  • Ako treba postupovať?
  • Ktoré inštitúcie sú k dispozícii a môžu pomôcť?

V tematických častiach „Minimálna mzda“ a „Kolektívne zmluvy“ nájdete príslušnú platnú minimálnu mzdu .

Dôležité pojmy a predpoklady, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s vysielaním alebo personálnym lízingom v zahraničí , sú vysvetlené v tematickej časti „Pojmy“.

Pri vysielaní alebo sprostredkovaní na stavebné práce treba dodržiavať špeciálne predpisy, ktoré sú uvedené v bode ponuky „Stavebné práce“.

Úplné znenie rakúskych predpisov o vysielaní zamestnancov a personálnom lízingu v zahraničí si môžete prečítať v časti „Právny základ“.

Odkazy na stránky, ktoré obsahujú ústne alebo písomné informácie a ktoré sú užitočné v prípade špeciálnych potrieb, nájdete v časti „Informácie a odkazy“.