Platforma vysielaných pracovníkov

Platforma vysielaných pracovníkov obsahuje informácie pre spoločnosti a ich zamestnancov o vysielaní a sprostredkovaní pracovných síl do Rakúska.

Podniky s podnikateľskými aktivitami mimo Rakúska poskytujú služby v Rakúsku.

Na to najímajú pracovníkov zo zahraničia, vysielajú pracovníkov alebo sprostredkovávajú pracovníkov za hranice do Rakúska.

Počas práce v Rakúsku treba dbať na konkrétne predpisy rakúskeho pracovného práva.

Platforma vysielaných pracovníkov informuje o vysielaní a spostredkovávaní zamestnancov – o tom, ktoré práva daným osobám prináležia a ktoré povinnosti treba v Rakúsku dodržiavať.

Platforma vysielaných pracovníkov je oficiálna rakúska webová stránka v zmysle smerníc EÚ 96/71/ES a 2014/67/EÚ, prevádzkovaná Ministerstvom práce a hospodárstva a Fondom pre dovolenky a odstupné stavebných pracovníkov.

Informácie sú určené predovšetkým zamestnancom a zamestnávateľom a samozrejme aj iným záujemcom.

Kliknite na farebne odlíšené označenia tém na lište ponuky hore a v kruhoch na pravej strane.

Všetky informácie sú k dispozícii v jazykoch nemčina, angličtina, maďarčina, poľština, čeština, slovenčina a slovinčina.

Kedy prebieha vysielanie zamestnancov do Rakúska?

Vysielanie zamestnancov do Rakúska sa uskutočňuje, keď zamestnávateľ alebo zamestnávateľka vysiela do Rakúska svojich zamestnancov alebo zamestnankyne

  • s cieľom plniť zmluvu o poskytovaní služieb, alebo
  • vykonávať pracovnú činnosť v pobočke v Rakúsku alebo
  • v podniku v Rakúsku, ktorý patrí rovnakému koncernu

Kedy prebieha cezhraničné sprostredkovávanie zamestnancov do Rakúska?

Cezhraničná zmluvná práca nastáva, keď

  • podnik svojich pracovníkov vyzýva k tomu aby sa presunuli zo zahraničia do Rakúska na to, aby
  • pod jeho vedením a dohľadom vykonávali pracovnú činnosť v inom podniku.

S vysielaním a sprostredkovávaním sú spojené formality, ako aj nároky a povinnosti vyplývajúce z pracovného práva.

Tie sú tu vysvetlené nižšie v rôznych bodoch ponuky.

Prehľad toho najdôležitejšieho nájdete tu.

Ak existujú rozdiely podľa toho, či vysielanie alebo sprostredkovávanie prebieha z členského alebo nečlenského štátu EÚ („tretieho štátu“), upozorňuje sa obzvlášť na nariadenia pre tretie štáty.