Platforma vysielaných pracovníkov

Ako preukážu zamestnanci/zamestnankyne prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia?

Prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia vo vysielajúcom štáte

Vyslané alebo sprostredkované pracovné sily zostanú poistené podľa predpisov sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu, keď sa splnia nasledujúce predpoklady:

 • Vyslanie alebo sprostredkovanie trvá podľa predpokladu maximálne 24 mesiacov a
 • vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/vyslané alebo sprostredkované zamestnankyne nevymieňajú pracovné sily, ktorých čas vyslania uplynul (žiadne reťazové vysielanie).

Ak sa splnia tieto predpoklady, vystaví príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu osvedčenie A1 (potvrdenie o tom, že vyslané alebo sprostredkované pracovné sily sú už poistené vo vysielajúcom štáte).
Ak sa tieto predpoklady nesplnia, použijú sa rakúske predpisy sociálneho zabezpečenia.

Udanie čísla (čísel) sociálneho zabezpečenia v súvislosti s hlásením vysielania alebo sprostredkovania

Zamestnávateľ/zamestnávateľka musí pred začiatkom práce vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov/vyslaný ch alebo sprostredkovaných zamestnankýň v Rakúsku nahlásiť Centrálnemu koordinačnému orgánu podrobnosti o vyslaní alebo sprostredkovaní.

Ďalšie informácie nájdete v bode ponuky Ohlasovacie povinnosti.
Spolu s týmto hlásením treba okrem iného oznámiť aj čísla sociálneho zabezpečenia vyslaných alebo sprostredkovaných pracovných síl.

Uchovávanie podkladov o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia na pracovisku alebo na inom mieste, ktoré bolo uvedené v hlásení vyššie

Na pracovisku v Rakúsku musia byť k dispozícii podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia.

Spravidla musí byť pripravené osvedčenie A1.

Ak však pre zamestnávateľa/zamestnávateľku alebo sprostredkovateľa/sprostredkovateľku ešte nebolo možné nechať si vystaviť osvedčenie A1, stačia ako rovnocenné doklady o prihlásení sa do systému sociálneho zabezpečenia nasledujúce podklady:

 • žiadosť o vystavenie osvedčenia A1 v preklade do nemeckého alebo anglického jazyka a dodatočne
 • doklad v nemeckom alebo anglickom jazyku, z ktorého sa dá vyvodiť, že zamestnanec alebo zamestnankyňa je počas trvania vyslania vo vysielajúcom štáte prihlásený/-á do systému sociálneho zabezpečenia, napr.
  • starší formulár A 1, ktorý však nesmie byť vystavený pred začiatkom pracovného pomeru, alebo
  • doklady o vyplatení mzdy či výpisy z bankového účtu ako doklad o tom, že sa vo vysielajúcom štáte odvádzajú príspevky na sociálne zabezpečenie.

Povinnosť uchovávania má

 • pri vysielaní zamestnávateľ/zamestnávateľka,
 • pri sprostredkovávaní zamestnávajúci/zamestnávajúca v Rakúsku.

Túto povinnosť je možné splniť tak, že podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia budú k dispozícii:

 • buď priamo na pracovisku, v prípade vyslania u kontaktnej osoby na pracovisku,
 • buď v prípade vysielania u kontaktnej osoby mimo pracoviska (zamestnanci/zamestnankyne vysielajúceho zamestnávateľa/zamestnávateľky alebo profesionálni zástupcovia/profesionálne zástupkyne strán),
 • alebo u profesionálneho účtovníka/profesionálnej účtovníčky, advokáta/advokátky alebo notára/notárky zastúpeného/zastúpenej v Rakúsku (profesionálni zástupcovia/profesionálne zástupkyne strán),
 • alebo v pobočke v Rakúsku,
 • alebo v rakúskej materskej alebo dcérskej spoločnosti toho istého koncernu.

Podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia sa môžu nachádzať na týchto miestach mimo pracoviska vtedy, keď sa o tom predtým informovalo v hlásení o vysielaní alebo sprostredkovaní.

Pri vysielaní alebo sprostredkovávaní mobilných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti dopravy treba uchovávať podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia vo vozidle.

Za porušenie povinnosti o uchovávaní dokumentu o systéme sociálneho zabezpečenia sa udeľujú správne sankcie (peňažné pokuty až do sumy 20 000 €).

Ďalšie informácie o medzinárodnom a rakúskom práve sociálneho zabezpečenia