Platforma vysielaných pracovníkov

Ako preukážu zamestnanci prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia?

Prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia vo vysielajúcom štáte

Vyslané alebo sprostredkované pracovné sily zostanú poistené podľa predpisov sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu, keď sa splnia nasledujúce predpoklady:

  • Vysielanie alebo sprostredkovanie trvá podľa predpokladu maximálne 24 mesiacov a
  • vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci nevymieňajú pracovné sily, ktorých čas vyslania vypršal (žiadne reťazové vysielanie).

Ak sa splnia tieto predpoklady, vystaví príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu osvedčenie A1 (potvrdenie, že vyslané alebo sprostredkované pracovné sily sú už poistené vo vysielajúcom štáte).
Ak sa tieto predpoklady nesplnia, použijú sa rakúske predpisy sociálneho zabezpečenia.

Udanie čísla (čísel) sociálneho zabezpečenia v súvislosti s hlásením vysielania alebo sprostredkovania

Zamestnávateľ musí pred začiatkom práce vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov v Rakúsku nahlásiť Centrálnemu koordinačnému orgánu podrobnosti o vyslaní alebo sprostredkovaní.
Ďalšie informácie nájdete v bode ponuky Ohlasovacie povinnosti.
Spolu s týmto hlásením treba okrem iného oznámiť aj čísla sociálneho zabezpečenia vyslaných alebo sprostredkovaných pracovných síl.
Za zanedbanie tohto hlásenia sa udeľujú právne sankcie (peňažné pokuty až do
10 000 eur).

Uchovávanie podkladov o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia na pracovisku alebo na inom mieste, ktoré bolo uvedené v hlásení vyššie

Na pracovisku v Rakúsku musia byť k dispozícii podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia.

Spravidla musí byť pripravené osvedčenie A1.

Ak zamestnávateľ alebo sprostredkovateľ môže v čase vyšetrovania preukázať v nemeckom jazyku, že mu nebolo umožnené vymôcť vydanie osvedčenia A1 pred vyslaním alebo sprostredkovaním: Žiadosť o vydanie osvedčenia A1 aj s potvrdením príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia, že vyslaný alebo sprostredkovaný zamestnanec podlieha systému sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu počas vyslania alebo sprostredkovania – vždy v nemeckom jazyku alebo preklade.

Povinnosť uchovávania platí

  • pri vysielaní zamestnávateľa
  • pri sprostredkovaní zamestnávajúceho na práce v Rakúsku.

Túto povinnosť je možné splniť tak, že podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia sú k dispozícii:

  • buď priamo na pracovisku, v prípade vyslania u kontaktnej osoby na pracovisku,
  • alebo v prípade vysielania u kontaktnej osoby mimo pracoviska (zamestnanci vysielajúceho zamestnávateľa alebo profesionálni zástupcovia strán)
  • alebo u profesionálneho účtovníka, advokáta alebo notára zastúpeného v Rakúsku (profesionálni zástupcovia strán)
  • alebo v pobočke v Rakúsku
  • alebo v rakúskej materskej alebo dcérskej spoločnosti toho istého koncernu.

Podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia sa môžu nachádzať na týchto miestach mimo pracoviska vtedy, keď sa o tom predtým informovalo v hlásení o vysielaní alebo sprostredkovaní.

Pri vysielaní alebo sprostredkovaní mobilných zamestnancov v oblasti dopravy treba uchovávať podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia vo vozidle.

Za porušenie povinnosti o uchovávaní dokumentu o systéme sociálneho zabezpečenia sa udeľujú právne sankcie (peňažné pokuty až do 10 000 eur).

Ďalšie informácie o medzinárodnom a rakúskom práve sociálneho zabezpečenia