Platforma vysielaných pracovníkov

Ktoré hlásenia treba podať pred pracovným nasadením?

Hlásenie o vyslaní zamestnanca alebo personálnom lízingu

Spoločnosti, ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHS alebo vo Švajčiarsku, musia nahlásiť

 • vyslanie alebo sprostredkovanie zamestnancov
 • pred začiatkom prác (pri vysielaní alebo sprostredkovaní mobilných pracovníkov v oblasti dopravy pred príchodom do Rakúska)
 • takzvanému Centrálnemu koordinačnému orgánu kontroly nelegálneho zamestnávania
 • prostredníctvom formulára ZKO 3 (pre vysielanie) alebo ZKO 4 (pre sprostredkovanie).

Spoločnosti so sídlom v tretej krajine (mimo EÚ, EHS a Švajčiarska) môžu pracovné sily vysielať alebo sprostredkúvať len vtedy, keď je k dispozícii povolenie na vyslanie, povolenie na zamestnanie a/alebo povolenie na sprostredkovanie. Ďalšie informácie nájdete v bode ponuky Pracovné povolenie.

Podrobné údaje v hlásení, ktoré musia zadať vysielajúce spoločnosti so sídlom v členskom štáte EÚ/EHS, sú pri vysielaní a sprostredkovaní sčasti rozdielne.

Nahlásiť treba nasledujúce údaje:

Podrobné údaje k vyslaniu zamestnanca 

 • meno, adresa a živnostenské oprávnenie alebo predmet činnostizamestnávateľa; daňové identifikačné číslo 
 • meno a adresa osôb, ktoré sú poverené zastupovať zamestnávateľa 
 • meno a adresa osoby, ktorá je zamestnávateľom určená ako kontaktná osoba
 • meno a adresa zamestnávateľa v Rakúsku 
 • mená, adresy, dátumy narodenia, číslo sociálneho zabezpečenia, príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia, štátna príslušnosť vyslaných zamestnancov
 • začiatok pracovného pomeru u zamestnávateľa
  Doba vyslaniacelkovo, ako ajzačiatok a predpokladaná dĺžka zamestnania jednotlivých zamestnancov v Rakúsku
 • dĺžka a stav dohodnutého normálneho pracovného času jednotlivých zamestnancov 
 • výška odmeny, ktorá prináleží vyslanému zamestnancovi
 • miesta zamestnania (miesta určenia) v Rakúsku
 • ak požadované podklady nebudú k dispozícii na pracovisku, miesto (meno a adresa), kde sa tieto podklady nachádzajú (pozor: pre mobilných zamestnancov v oblasti dopravy platia špeciálne požiadavky):
  • buď u kontaktnej osoby mimo pracoviska (zamestnanci vysielajúceho zamestnávateľa alebo profesionálni zástupcovia strán),
  • alebo u profesionálneho účtovníka, advokáta alebo notára zastúpeného v Rakúsku (profesionálni zástupcovia strán)
  • alebo v pobočke v Rakúsku
  • alebo v rakúskej materskej alebo dcérskej spoločnosti toho istého koncernu
 • druh činnosti a využitie vyslaného zamestnanca
 • pracovné povolenie vo vysielajúcom štáte: vydávajúce orgány, obchodné číslo, dátum vydania, dĺžka platnosti alebo kópia pracovného povolenia
 • povolenie na pobyt vo vysielajúcom štáte: vydávajúce orgány, obchodné číslo, dátum vydania, dĺžka platnosti alebo kópia povolenia na pobyt

Podrobné údaje k sprostredkovaniu pracovníka

 • meno a adresa sprostredkovateľa
 • meno a adresa osôb, ktoré sú poverené zastupovať sprostredkovateľa
 • meno a adresa zamestnávajúceho v Rakúsku, ako aj jeho daňové identifikačné číslo a živnostenský list alebo predmet činnosti
 • mená, adresy, dátumy narodenia, číslo sociálneho zabezpečenia, príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia, štátna príslušnosť sprostredkovaných zamestnancov
 • začiatok a predpokladaná dĺžka zamestnania sprostredkovaných pracovných síl u zamestnávajúceho
 • miesta zamestnania (miesta určenia) v Rakúsku
 • keď zamestnávajúci neprichystá požadované podklady priamo na pracovisku, miesto (meno a adresa), kde sa tieto podklady nachádzajú (pozor: pre mobilných zamestnancov v oblasti dopravy platia špeciálne požiadavky):
  • u profesionálneho účtovníka, advokáta alebo notára zastúpeného v Rakúsku (profesionálni zástupcovia strán)
  • alebo v pobočke v Rakúsku
  • alebo v rakúskej materskej alebo dcérskej spoločnosti toho istého koncernu
 • výška odmeny, ktorá prináleží sprostredkovanému zamestnancovi
 • druh činnosti a využitie sprostredkovaného zamestnanca
 • pracovné povolenie vo vysielajúcom štáte: vydávajúce orgány, obchodné číslo, dátum vydania, dĺžka platnosti alebo kópia pracovného povolenia
 • povolenie na pobyt vo vysielajúcom štáte: vydávajúce orgány, obchodné číslo, dátum vydania, dĺžka platnosti alebo kópia povolenia na pobyt

Ak po odovzdaní hlásenia nastanú zmeny, akými je napr.

 • zmena miesta alebo miest určenia,
 • zmena dĺžky alebo stav pracovného času jednotlivých zamestnancov,
 • ukončenie zamestnaneckých vzťahov,
 • neskorší začiatok zamestnania ako sa uviedlo v prvotnom hlásení,
 • nevykonanie už nahlásených vyslaní alebo sprostredkovaní jednotlivých zamestnancov,

treba neodkladne odovzdať hlásenie o zmene.

Okrem toho treba znova odovzdať hlásenie ZKO

 • pri každej novej zákazke s novým zamestnávateľom a
 • pri vyslaní alebo sprostredkovaní ďalšieho, ešte neprihláseného zamestnanca.

Zjednodušené hlásenie

Jediné hlásenie pre opakované cezhraničné pracovné nasadenia

Jediné hlásenie pre viacero opakujúcich sa vyslaní a sprostredkovaní je postačujúce, keď boli opakujúce vyslania a sprostredkovania

 • v jednej jedinej zmluve o poskytovaní služby alebo zmluve o poskytovaní pracovníkov
 • dohodnuté s tým istým zamestnávajúcim v Rakúsku alebo
 • sa konajú v rámci jedného koncernu.

V týchto prípadoch treba prihlásiť vyslanie a sprostredkovanie

 • pred prvým zo všetkých cezhraničných nasadení
 • s ohľadom na zamestnávateľa alebo zamestnávajúceho v Rakúsku
 • v lehote troch mesiacov.

Jediné hlásenie s ohľadom na viacerých zamestnávateľov

Jedno hlásenie je aj napriek viacerým rôznym zamestnávateľom postačujúce, keď vyslanie

 • plní viacero paralelných zmlúv o poskytovaní služby
 • v jednej priestorovej alebo časovej súvislosti.

V tomto prípade treba v hlásení uviesť všetkých zamestnávateľov.

Kto musí nahlásiť vysielanie zamestnancov alebo personálny lízing?

 • Spravidla musí zamestnávateľ vyslaných zamestnancov alebo sprostredkovateľ pracovnej sily nahlásiť vyslanie alebo sprostredkovanie.
 • Ak zamestnávajúci vyšle alebo sprostredkuje pracovnú silu, ktorú v zahraničí sprostredkoval už predtým, je zamestnávajúci povinný nahlásiť to.
 • Ak má vyslaný alebo sprostredkovaný zamestnávateľ sídlo v tretej krajine a vyslaná alebo sprostredkovaná pracovná sila má tiež štátnu príslušnosť tretej krajiny, musí si zadávateľ alebo zamestnávajúci v Rakúsku vyzdvihnúť povolenie na zamestnanie alebo povolenie na sprostredkovanie – (pozri bod ponuky Pracovné povolenie)

Formuláre hlásení ZKO 3 a ZKO 4 môžete vyplniť online.
Odkazy nájdete na konci tohto textu.
Zanedbanie tohto hlásenia sa pokutuje (peňažné pokuty až do 10 000 eur).

Obchodnoprávne hlásenie činnosti, ktorú vykonávajú vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci ako cezhraničné poskytovanie služby – osvedčenie o kvalifikácii

 • Činnosť, ktorú v Rakúsku vykonávajú vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci, sa považuje za poskytovanie služby zahraničnou vysielajúcou spoločnosťou alebo spoločnosťou poskytujúcou personálny lízing v Rakúsku. Táto činnosť je cezhraničným poskytovaním služieb v Rakúsku, v prípade ktorej vyžadujú rakúske orgány z pracovnoprávneho hľadiska dodržiavanie úrovne kvality rovnako ako v prípade každej porovnateľnej služby v Rakúsku. Ďalšie informácie o pracovnoprávnych predpokladoch a povinnostiach, akými sú pracovnoprávne hlásenie a spôsobilosť si treba pozrieť prostredníctvom odkazu Domovská stránka Spolkového ministerstva vedy, výskumu a hospodárstva.