Platforma vysielaných pracovníkov

Aké podklady musia byť k dispozícii, kto ich musí mať prichystané a kde sa musia nachádzať?

Na mieste v Rakúsku, kde pôsobia vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci, musia byť k dispozícii nasledujúce doklady:

 • dokument o systéme sociálneho zabezpečenia A1 alebo výnimočne rovnocenné podklady v nemeckom jazyku – pozri k tomu bod ponuky Prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia,
   
 • kópia hlásenia o vyslaní pozri k tomu bod ponuky Ohlasovacie povinnosti,
   
 • mzdové podklady, z ktorých v každom prípade vyplýva, aká odmena prináleží a vypláca sa zamestnancom počas zamestnania v Rakúsku .

  K mzdovým podkladom patria:
  • pracovná zmluva alebo písomný záznam o obsahu pracovnej zmluvy v zmysle smernice o preukázaní 91/533/EHS,
  • výplatná páska, doklady o vyplatení mzdy od zamestnávateľa alebo doklady o bankovom prevode,
  • záznamy o mzde a
  • podklady týkajúce sa mzdového odstupňovania (napr. vzdelanie a odpracovaná mzda, ak je to podľa kolektívnej zmluvy podstatné).

Záznamy o mzde sú podklady, ktoré majú objasniť, ako a na základe čoho sa počítajú odmeny, príp. z čoho sa skladajú odmeny.
Záznamy o mzde sú výplatné pásky, hárky o mzdovom účte, mzdové listy, prihlásenia a odhlásenia do/zo systému sociálneho zabezpečenia, účtové náklady o prídavkoch a príplatkoch, záznamy o nadčasoch, províziách, akordová práca a ostatné podklady výkonovo závislej odmeny.

Mzdové podklady musia byť predložené v nemeckom jazyku/preklade. Pracovná zmluva môže byť k dispozícii aj v anglickom jazyku.

 • V prípade, že má byť zamestnanec vyslaný z členského štátu EÚ (okrem Chorvátska), ale nemá štátnu príslušnosť členského štátu EÚ alebo je štátnym príslušníkom Chorvátska:
  pracovné povolenie vysielajúceho štátu – pozri k tomu bod ponuky Pracovné povolenie,

   
 • záznamy o pracovných časoch každého vyslaného zamestnanca.

Kto musí uchovať podklady a v akej forme?

Povinnosť uchovávania podkladov na pracovisku (mieste určenia) platí

 • pri vysielaní zamestnávateľa vysielajúceho štátu,
 • pri sprostredkovaní zamestnávajúceho na práce v Rakúsku.

  Sprostredkovateľ musí zamestnávajúcemu podklady dokázateľne poskytnúť.

   
 • Ak zamestnávajúci vyšle pracovnú silu, ktorú v zahraničí sprostredkoval už predtým, platí pre zamestnávajúceho povinnosť uchovania dokladov.

Na splnenie povinnosti uchovania môže zamestnávateľ aj zamestnávajúci využiť inú osobu. Povinnosť zamestnávateľa uchovať podklady sa splní vtedy, keď niektorý z vyslaných zamestnancov, najlepšie kontaktná osoba, môže vždy predložiť podklady na pracovisku. Povinnosť ako taká zostáva na zamestnávateľovi alebo zamestnávajúcom, a preto v prípade porušenia povinnosti uchovávania pripadá trestná zodpovednosť na neho.

Podklady musia byť kontrolným orgánom k dispozíciibuď v papierovej, alebo čitateľnej elektronickej podobe.

Ak nie je možné uchovať podklady na pracovisku, musí byť vopred spolu s hlásenímuvedené iné miesto (meno a adresa), na ktorom sú k dispozícii.

Iné miesto môže byť:

 • buď v prípade vysielania u kontaktnej osoby mimo pracoviska (zamestnanci vysielajúceho zamestnávateľa alebo profesionálni zástupcovia strán),
 • alebo u profesionálneho účtovníka, advokáta alebo notára zastúpeného v Rakúsku (profesionálni zástupcovia strán)
 • alebo v pobočke v Rakúsku
 • alebo v rakúskej materskej alebo dcérskej spoločnosti toho istého koncernu.

Pri vysielaní alebo sprostredkovanímobilných zamestnancov v oblasti dopravy platia špeciálne podmienky. Doklady o prihlásení, podklady o systéme sociálneho zabezpečenia a všetky požadované pracovné povolenia musia byť k dispozícii vo vozidle. Mzdové doklady a záznamy o pracovnom čase môžu byť k dispozícii aj v pobočke v Rakúsku alebo v materskej alebo dcérskej spoločnosti toho istého koncernu, ak sa to ohlásilo.

Kedy musia byť pripravené podklady?

Podklady musia byť pripravené alebo elektronicky sprístupnené od začiatku práce počas celej doby vyslania alebo sprostredkovania.
Pri vyslaní alebo sprostredkovaní mobilných zamestnancov v oblasti dopravy musia byť podklady k dispozícii v čase príchodu do Rakúska.
Mzdové podklady a záznamy o pracovnom čase treba mať pripravené aj vtedy, keď zamestnanie jednotlivých vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov už bolo ukončené, ale iní pracovníci sú ešte zamestnaní.

Zamestnávateľ alebo zamestnávajúci, ktorý sa nestará o to, aby vyššie uvedené podklady boli k dispozícii alebo prístupné v elektronickej podobe, musí počítať so správnou peňažnou pokutou.
Hlavne neuchovanie mzdových podkladov sa prísne stíha a peňažne pokutuje až do 20 000 eur, v opakovanom prípade až do 50 000 eur za každého zamestnanca.

Odporučiť