Platforma vysielaných pracovníkov

Ako sa dá chrániť pred rizikami ohrozujúcimi bezpečnosť a zdravie?

Nariadenia smernice EÚ 96/71/ES (Smernica o vysielaní pracovníkov) platné v celej EÚ zaväzujú každý členský štát zabezpečiť uplatňovanie vlastných národných predpisov

 • bezpečnosti, ochrane zdravia a hygiene na pracovisku
 • ochrane matky a
 • ochrane neplnoletých zamestnancov

aj pri takých prácach, na ktoré vyslala nejaká spoločnosť zamestnancov z iného členského štátu.
Rakúske predpisy s týmito cieľmi ochrany sa označujú ako „Predpisy o ochrane zamestnancov“.

Rakúske predpisy o ochrane zamestnancov treba dodržiavať aj v prípade vysielania a sprostredkovania zamestnancov do Rakúska z iných členských štátov EÚ a z nečlenských štátov EÚ.

Právne predpisy o ochrane zamestnancov ochraňujú život a zdravie zamestnancov pri práci. Ľudské práva, pracovné podmienky a vysoký bezpečnostný štandard pomáhajú vyvarovať sa pracovným úrazom, ohrozeniam zdravia a následným nákladom.

Rakúske predpisy o ochrane zamestnancov riadia napr.

 • používanie nebezpečných strojov a nástrojov,
 • zaobchádzanie s nebezpečnými pracovnými materiálmi, akými sú napr. jedovaté alebo zápalné chemikálie,
 • zaťaženia spôsobené pracovnými procesmi a iné vplyvy, akými je napr. hluk,
 • zariadenia na zabránenie nebezpečenstva,
 • poučenie o zaobchádzaní so špecifickými rizikami na pracovisku,
 • lekárske vyšetrenia,
 • organizáciu pracovísk, pracovných priestorov a sanitárnych zariadení,
 • pracovné podmienky mládeže a tehotných žien.

Dodržiavanie rakúskych predpisov o ochrane zamestnancov kontroluje predovšetkým rakúska inšpekcia práce.

Informácie o rakúskych predpisoch o ochrane zamestnancov a rakúskej inšpekcii práce nájdete na stránke www.arbeitsinspektion.gv.at.

Ďalšie informácie o témach týkajúcich sa ochrany zamestnancov – aj viacjazyčne