Platforma vysielaných pracovníkov

Ako sa riadi dovolenka a proces využívania dovolenkových fondov pre zamestnancov/zamestnankyne, ktorí/ktoré sa vysielajú alebo sprostredkovávajú do Rakúska?

Prečo sú vysielajúce spoločnosti zahrnuté do procesu využívania rakúskych dovolenkových fondov?

Podľa európskych právnych predpisov z roku 1996 a podľa uzatvorenej Smernice o vysielaní pracovníkov 96/71/ES sa musia členské štáty EÚ starať o to, aby zamestnanci vyslaní na ich územie dostali takú minimálnu platenú ročnú dovolenku ako zamestnanci na pracovisku na ich území.
Rakúske predpisy o vysielaní zamestnancov a cezhraničnom personálnom lízingu zaväzujú vysielajúce spoločnosti zabezpečiť zamestnancom minimálne takú platenú dovolenku, aká je zaručená podľa rakúskych predpisov.

V prípade dovolenkového práva v stavebníctve existujú v Rakúsku osobitné pravidlá. Tieto osobitné pravidlá sú založené na skúsenosti, že stavebné práce sú závislé od počasia a sezóny, neustálych zmien a častého prerušenia pracovných pomerov.

Aby aj pracovník na stavbe mohol čerpať dovolenku a dosiahnuť potrebné minimálne obdobie zamestnania, je od roku 1946 uzákonený proces využívania dovolenkových fondov pre stavebníctvo.
Rakúsky proces využívania dovolenkových fondov sa používa aj pri vysielaní a cezhraničnom sprostredkovaní.
Dovolenkové príplatky, ktoré musia vysielajúce spoločnosti zaplatiť rakúskemu fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK), sú určené na pokrytie nároku na dovolenku, ktorú získavajú vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci v Rakúsku.

Ako vyplýva v stavebníctve nárok na dovolenku zamestnancov/zamestnankýň, ktorí/ktoré sa vyslali alebo sprostredkovali do Rakúska?

 • Zamestnanci získavajú pri vyslaní alebo sprostredkovaní v Rakúsku alikvotnú časť dovolenkového nároku od prvého dňa zamestnania.
   
 • Nárok na dovolenku stúpa úmerne k dĺžke zamestnania v Rakúsku.
  Výška nároku na dovolenku závisí od počtu týždňov služobného postupu, ktoré zamestnanec nazbieral.
  Jeden týždeň služobného postupu zodpovedá kalendárnemu týždňu, v ktorom sa pracuje 5 pracovných dní.

   
 • Voči fondu BUAK vznikajú nároky na preplatenie dovolenky len pre také služobné postupy, za ktoré zamestnanec zaplatil dovolenkové príplatky fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK).
   
 • Na kalendárny rok (52 týždňov služobného postupu) možno získať nárok na dovolenku vo výške najviac 25 pracovných dní.
  Od 1 150 odpracovaných týždňov je možné získať nárok na dovolenku najviac 30 pracovných dní.
  V tomto prípade je rozhodujúci aj čas stavebných prác v zahraničí, pokiaľ sa preukáže (pozri k tomu bod ponuky Vyslanie/sprostredkovanie v stavebníctve). 

   
 • Predpísaním mesačných dovolenkových príplatkov informuje fond BUAK zamestnávateľa, v akej výške sú k dispozícii dni dovolenky a nárok na preplatenie dovolenky.
   
 • Zamestnanci dostanú naviac štvrťročne informáciu o odpracovaných hodinách uložených vo fonde BUAK a s tým spojených vzniknutých nárokoch na dovolenku.
   
 • Výška konkrétneho nároku na dovolenku zamestnanca sa určuje na základe spočítania všetkých služobných týždňov, ktoré získal zamestnanec – nezávisle od toho, v ktorej spoločnosti ich získal.
  Tým sa zamestnancom umožní získať služobné týždne potrebné na nárok na dovolenku vo viacerých rôznych prevádzkach. Zamestnanci môžu čerpať dovolenku v každej prevádzke, nezávisle od toho, ako dlho sú tam zamestnaní.

Ako funguje rakúsky proces využívania dovolenkových fondov?

Systém rakúskeho procesu využívania dovolenkových fondov vyzerá takto:

 • Zamestnanci pracujúci v stavebníctve dostanú dávky na základe zákonného nároku na dovolenku nie od zamestnávateľa, ale výlučne od fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK).
  Nárok na dovolenku zamestnanca sa neriadi podľa zamestnávateľa, ale podľa fondu BUAK, ktorý vypláca nárok na dovolenku.
   
 • Preto dávajú zamestnávatelia mesačne príplatky k mzde (tzv. dovolenkové príplatky) fondu BUAK, a tým financujú nárok na dovolenku svojich zamestnancov.
  Fond BUAK počíta dovolenkové príplatky na základe mesačných hlásení, ktoré vyhotovujú zamestnávatelia, a predpisuje ich zamestnávateľom.
   
 • Nárok na dovolenku vzniká pre zamestnancov pracujúcich v Rakúsku úmerne od prvého dňa zamestnania podľa platenia dovolenkových príplatkov.
   
 • Denný príplatok sa počíta podľa činnosti zamestnanca/zamestnankyne a príslušnej aktuálnej platnej hodinovej mzde z kolektívnej zmluvy.
  Nasledujúci vzorec je podkladom pre výpočet pre všetky prevádzky:

  (hodinová mzda z kolektívnej zmluvy + 20 %) x faktor/5
  Faktor stanovuje rakúske Ministerstvo sociálnych vecí prostredníctvom nariadenia. Výška faktora sa určuje podľa týždenného normálneho pracovného času riadeného kolektívnou zmluvou.
  Jeho aktuálna výška:
  • pri 40,0 hodinách: 11,85
  • pri 39,0 hodinách: 11,55
  • menej ako 39,0 hodín: 11,40

Vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/vyslaní alebo sprostredkované zamestnankyne podliehajú procesu využívania dovolenkových fondov aj vtedy, keď sú počas vysielania sociálne poistení v domácej krajine.

Ďalšie informácie o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia a dokumentačnej povinnosti v súvislosti so systémom sociálneho zabezpečenia nájdete v tematickej časti Formality v bode ponuky Prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia.