Platforma vysielaných pracovníkov

Dlhodobé vyslania

Platnosť rakúskeho pracovného práva nezávisle od trvania vyslania

Taktiež počas veľmi krátkych vysielaní pracovných síl je potrebné dodržiavať rakúske predpisy o pracovnom čase (zákony, nariadenia, kolektívne zmluvy) a o bezpečnosti a zdraví na pracovisku.
Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránkach

S výnimkou určitých montážnych prác majú vyslané pracovné sily nárok na dovolenku podľa rakúskeho práva, pokiaľ dĺžka dovolenky je podľa právnych predpisov vysielajúceho štátu kratšia.
Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránkach

Platnosť rakúskeho pracovného práva po 12 mesiacoch vyslania alebo sprostredkovania

Ak sa zamestnanec či zamestnankyňa vysiela alebo sprostredkováva na dlhší čas ako 12 mesiacov, majú sa uplatniť všetky predpisy rakúskeho pracovného práva, pokiaľ je výhodnejšie ako pracovné právo vysielajúceho štátu.

Ak vyslaného alebo sprostredkovaného zamestnanca či vyslanú alebo sprostredkovanú zamestnankyňu v rovnakej činnosti nahradí niekto iný, je potrebné k tomu pripočítať doterajšie trvanie vyslania.

K uplatniteľnému pracovnému právu patria aj:

Nedodržiavajú sa predpisy o

  • uzavretí a ukončení pracovného pomeru,
  • zamestnaneckom dôchodkovom zabezpečení (vrátane podnikových dôchodkov).

Zamestnanecké nároky, ktoré sa opierajú o rakúske pracovné právo, možno súdne uplatniť v Rakúsku alebo v krajine pôvodu.

Oznámenie dôvodov na predĺženie vyslania alebo sprostredkovania na 18 mesiacov

Na základe písomného zdôvodnenia môže zamestnávateľ/zamestnávateľka predĺžiť lehotu 12 mesiacov na 18 mesiacov. Na čas predĺženia potom neplatia všetky predpisy rakúskeho pracovného práva.

Ako možné dôvody na predĺženie prichádzajú do úvahy napr.: úradné opatrenia, oneskorené dodanie materiálu, zdržania prostredníctvom spolupráce s inými firmami na danom mieste, ochorenie.

Oznámenie spolu s odôvodnením je potrebné odovzdať

  • buď už pri hlásení prostredníctvom formulára ZKO 3 (pre vyslanie), alebo ZKO 4 (pre sprostredkovanie)
  • alebo v hlásení o zmene prostredníctvom formulára ZKO-3-A (pre vyslanie) alebo ZKO-4-A (pre sprostredkovanie).

Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach pracovného práva platného v Rakúsku: