Platforma vysielaných pracovníkov

Ktorá kolektívna zmluva platí pre mňa?

Tu nájdete návody,

 • ako nájsť relevantnú kolektívnu zmluvu,
 • akú štruktúru má táto kolektívna zmluva a
 • ktoré jej časti sú rozhodujúce.

Vyhľadávanie relevantnej kolektívnej zmluvy

Ak vyhľadávate podľa kolektívnej zmluvy platnej pre vaše odvetvie, treba dodržiavať nasledovné: Kolektívne zmluvy sa neuzatvárajú podľa činností alebo povolaní, ale podľa odvetví.
Preto nie je dôležité, akú činnosť vykonávate/vykonáva váš zamestnanec (napr. elektrikár/-ka, sekretár/-ka, vodič/-ka nákladných automobilov atď.), ale predovšetkým, ku ktorému odvetviu je priradená spoločnosť, v ktorej títo zamestnanci pracujú.

Príklady

 • V prípade zamestnania v pohostinstve platí pre vás kolektívna zmluva pre pracovníkov alebo zamestnancov v hotelových a reštauračných službách.
 • Ak pracujete ako kuchár alebo kuchárka v obchodnom podniku, je pre vás smerodajná obchodná kolektívna zmluva. Ak túto prácu vykonávate v reštaurácii, platí kolektívna zmluva pre hotelové a reštauračné služby.

Aby ste mohli určiť, ku ktorej kolektívnej zmluve je priradený konkrétny druh stavebnej práce , treba priradiť pojem pre túto stavebnú prácu k pojmom v kolektívnej zmluve.
K tomu vám pomôže Priradenie činností stavebníctva k relevantným kolektívnym zmluvám.

Čo nájdete v krátkych prehľadoch?

V krátkych prehľadoch sú uvedené najdôležitejšie obsahy k najčastejšie dopytovaným kolektívnym zmluvám – tu nájdete prehľad všetkých hlavných ustanovení.
V krátkych prehľadoch nájdete informácie o:

 • minimálnych mzdách,
 • prídavkoch,
 • pracovnom čase (vrátane údajov o nadčasoch a ich preplácaní),
 • výpovedných lehotách,
 • najnovších zmenách mzdových a platových položiek a pracovnoprávnych zmenách od posledných rokovaní strán kolektívnych zmlúv,
 • dôležité pokyny.

POZOR: Krátke prehľady o minimálnych mzdách ponúkajú len úvodné informácie o rámci, v ktorom je stanovená konkrétna minimálna mzda, ktorá bude vyplatená.
Konkrétne stanovenie minimálnej mzdy alebo platu vyplýva len zo samotnej kolektívnej zmluvy.

Glosár

Na porozumenie obsahu a štruktúry rakúskej kolektívnej zmluvy, ktorá sa používa na činnosti vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov, nájdete v nasledujúcom glosári pokyny a vysvetlenie k jednotlivým pojmom.
Kolektívna zmluva sa skladá najčastejšie z viacerých jednotlivých dokumentov, akými sú rámec, dodatky, prílohy, dodatočné kolektívne zmluvy, mzdový poriadok, mzdová schéma.

Rámcová kolektívna zmluva
Rámcová kolektívna zmluva obsahuje centrálne pracovnoprávne ustanovenia daného odvetvia.
Niekedy môže rámcová kolektívna zmluva nadradene riadiť viacero odvetví (ako napr. v oblasti priemyslu).

Dodatok
Ako dodatky sa označujú dokumenty kolektívnej zmluvy, ktoré obsahujú zmeny rámcovej kolektívnej zmluvy.

Príloha
Kolektívna zmluva často obsahuje prílohy, akými sú napríklad vzorové zmluvy alebo dohody, dodatočné protokoly, vysvetlivky atď.
Tieto prílohy sú súčasťou kolektívnej zmluvy.

Dodatočná kolektívna zmluva
V dodatočných kolektívnych zmluvách sa riadia podrobnosti určitých odvetví (alebo aj časti odvetví).
Dodatočné kolektívne zmluvy stanovujú napríklad špeciálne pracovné pravidlá, určenie cestných nákladov, dohody o ďalšom vzdelávaní atď.

Stanovy
Ako stanovy sa označuje rozšírenie oblasti platnosti kolektívnej zmluvy. Stanovy sa uzatvárajú s tým účelom, aby zamestnávatelia, ktorí nie sú zahrnutí v kolektívnej zmluve, stanovili svojim zamestnancom rovnaké platové a pracovné podmienky ako zamestnávatelia, ktorí uzatvorili kolektívnu zmluvu.
Právne účinky zodpovedajú právnym účinkom v kolektívnej zmluve. Stanovy sú nariadenia.

Mzdový poriadok
V Rakúsku nie sú minimálne mzdy a ich zvyšovania stanovené na úrovni zákona, ale v kolektívnych zmluvách.
Minimálne mzdy sú v kolektívnych zmluvách zahrnuté vo forme mzdového zaradenia a mzdovej schémy.
To umožňuje výpočet minimálnej mzdy za určitú činnosť.