Platforma vysielaných pracovníkov

Ktoré ohlasovacie povinnosti treba splniť?

Vysielanie alebo sprostredkovanie na stavebné práce v Rakúsku treba včas nahlásiť rakúskym orgánom.

Prvotné hlásenie

Pred začiatkom stavebných prác musí vysielajúca spoločnosť odovzdať prvotné hlásenie určitých údajov o všetkých vyslaných, príp. sprostredkovaných zamestnancoch/zamestnankyniach a o vysielajúcej spoločnosti.

Zamestnávateľom/zamestnávateľkám so sídlom v členskom štáte EÚ alebo EHS sa stačí prvotne prihlásiť do tzv. Centrálneho koordinačného orgánu kontroly nelegálneho zamestnávania (ZKO). Zvláštne prvotné prihlásenie do fondu BUAK sa nevyžaduje. ZKO ďalej posunie údaje fondu BUAK.
Informácie o tom nájdete v tematickej časti Formality v bode ponuky Ohlasovacie povinnosti.

Dodatočné oznámenia

Počas ďalšieho priebehu činnosti v Rakúsku musí vysielajúca spoločnosť odovzdať fondu BUAK dodatočné oznámenia, ak stavebné činnosti trvajú dlhšie ako jeden kalendárny mesiac. O všetkých zamestnancoch, ktorých vysielajúca spoločnosť vyšle na stavebné činnosti, treba sprostredkovať tieto údaje:

  • osobné údaje,
  • začiatok a koniec práce,
  • odborná kvalifikácia,
  • hodinová mzda zodpovedajúca kolektívnej zmluve, ktorá platí pre danú prevádzku.

Mesačné dodatočné hlásenie treba vykonať online prostredníctvom portálu eBUAK do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
Ďalšie informácie o tom sú zverejnené na webovej stránke fondu BUAK v časti Portál eBUAK.

Hlásenie o zmene

Ak nastanú po odovzdaní prvotného hlásenia zmeny, treba neodkladne odovzdať hlásenie o zmene. Hlásenie o zmene je potrebné rovnako ako prvotné hlásenie odovzdať Centrálnemu koordinačnému orgánu kontroly nelegálneho zamestnávania (ZKO): s formulárom ZKO-3-A (pre vysielanie) alebo ZKO-4-A (pre sprostredkovávanie).

Zmeny s ohlasovacou povinnosťou sú obzvlášť

  • zmena miesta alebo miest určenia,
  • zmena dĺžky alebo stav pracovného času jednotlivých zamestnancov,
  • ukončenie zamestnaneckých vzťahov,
  • neskorší začiatok zamestnania ako sa uviedlo v prvotnom hlásení,
  • nevykonanie už nahlásených vyslaní alebo sprostredkovaní jednotlivých zamestnancov.

Okrem toho treba pri každej novej zákazke s novým zamestnávateľom pri vysielaní alebo sprostredkovaní ďalších, ešte nenahlásených zamestnancov odovzdať hlásenie ZKO.
Na webovej stránke fondu BUAK sa nachádzajú ďalšie informácie o odovzdávaní nasledujúcich hlásení, príp. následky nedodržania ohlasovacích povinností (pozri k tomu aj Prihlásenie vašej prevádzky).