Platforma vysielaných pracovníkov

Aké práva a povinnosti vznikajú v súvislosti s rakúskym fondom pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK)?

Aj pri vysielaní a sprostredkovaní na stavebné práce platia právne princípy, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke vo viacerých tematických častiach.
V prípade stavebných prác v zmysle rakúskeho Zákona o odmeňovaní stavebných robotníkov a ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG) sú stanovené špeciálne povinnosti a práva ustanovenia zákona BUAG, ktoré sú špecifickejšie ako tieto zásady alebo sa inak vzťahujú.

Čo sú stavebné práce v zmysle rakúskeho zákona BUAG?

To, či sa práce považujú za stavebné práce, sa neriadi podľa živnostenského oprávnenia, ale podľa činnosti reálne vykonávanej v Rakúsku.

V súvislosti s takzvaným montážnym privilégiomzodpovednosťou zamestnávateľa stavebných prác sa pojem „stavebné práce“ definuje inak ako podľa zákona BUAG.

Pri otázke, či sa používa zákon BUAG, je rozhodujúce, či môže byť činnosť vykonávaná v Rakúsku priradená jednému z nasledujúcich druhov prevádzky:

stavebné podniky
murárske podniky
stavebné firmy
ohýbanie ocele a montážne spoločnosti
demolačné podniky
podniky držiteľov murárskej koncesie
pozemné úpravy (výkopové práce)
zemné práce
betonárne a rozrábkarne
vodoregulačné podniky
stavby regulujúce vodné toky a zábrany proti lavínam
melioračné práce
cestné stavebné firmy
výstavba spevnených ciest
frézovanie komínov
zatepľovanie fasád
kamenárske podniky
podniky držiteľov koncesií kamenárov
výroba umelého kameňa
výroba terazza
pokrývačské podniky
pokladačské podniky
hrnčiarstvá (okrem čistej výroby)
obkladačské podniky
studniarske podniky
podniky držiteľov koncesií studniarov
podniky zabezpečujúce hĺbkové vŕtanie
požičovne lešení
požičovne stavebných strojov s obsluhou
tepelná, chladiarenská, zvuková a protipožiarna izolácia
asfaltérske podniky
bitumenárske podniky
pokrývačské podniky zaoberajúce sa problematikou vlhkosti a tlakovej vody
omietkárske a sadrokartonárske podniky
štukatérske podniky
pokladanie xylolitu
podniky vyrábajúce potery
tesárstva
podniky držiteľov koncesií tesára
pokladanie parkiet
personálne lízingové spoločnosti, ktoré sprostredkúvajú zamestnancov na stavebné práce.

Aké sú práva a povinnosti?

Keď zamestnávateľ vyšle svojich zamestnancov s bežným pracoviskom mimo Rakúska dočasne v rámci vyslania alebo personálneho lízingu na stavebné činnosti v Rakúsku, musí zamestnávateľ

 • nahlásiť vyslanie alebo sprostredkovanie na stavebné práce v Rakúsku;
  ďalšie informácie o tom nájdete v bode ponuky Ohlasovacie povinnosti

   
 • zaplatiť mesačné príplatky k mzde pre problematiku dovolenky rakúskemu fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK) („dovolenkové príplatky“ a „proces využívania dovolenkových fondov“), aby umožnil zamestnancovi nárok na dovolenku;
  ďalšie informácie o tom nájdete v bode ponuky Proces využívania dovolenkových fondov

   
 • zamestnancom zaplatiť
  za čas pracovného nasadenia minimálne mzdu stanovenú kolektívnou zmluvou v Rakúsku; ďalšie informácie o tom nájdete v tematických častiach Minimálna mzda a Kolektívne zmluvy

   
 • v prípade poistenia vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov v rakúskej inštitúcii sociálneho zabezpečenia zaplatiť fondu BUAK ďalší príplatok k mzde pre oblasť čakateľského príspevku;
  bližšie informácie o tom nájdete na webovej stránke fondu BUAK v oblasti výkonov v odkaze Čakateľský príspevokVýpočet príplatku

   
 • v prípade sprostredkovania stavebných pracovníkov rakúskej prevádzke zamestnávajúceho zaplatiť popri dovolenkovom príplatku aj sociálny príplatok a príplatok na ďalšie vzdelávanie („príplatok SO“) fondu BUAK (konkrétne AÜG-Fonds-Service), pokiaľ zamestnanci počas sprostredkovania zostanú i naďalej sociálne poistení v domácej krajine.
  Ďalšie informácie o tom nájdete na webovej stránke fondu BUAK v časti AÜG-Fonds-Service

Ako vyslanie platí ďalej aj zamestnávanie v stavebnej oblasti s bežným pracoviskom v Rakúsku, keď sa zamestnáva v rámci pracovného pomeru voči zamestnávateľovi so sídlom mimo Rakúska.

Ustanovenia zákona BUAG sa aplikujú od prvého dňa zamestnania vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov v Rakúsku.
Takzvané montážne privilégium, ktoré pri vyslaní trvajúcom do 8 dní v súvislosti s montážami, opravami a uvádzaním zariadení do prevádzky vylučuje uplatňovanie rakúskeho dovolenkového práva,
výslovne neplatí pre stavebné práce.