Platforma vysielaných pracovníkov

Tiráž

Zverejnenie podľa § 25 mediálneho zákona

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Stubenring 1
1010 Wien

Číslo UID: ATU38680502

Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK
Kliebergasse 1A
1050 WIEN

Číslo UID: ATU 37727304

Spolupráca:
Táto informačná webová stránka je službou spolkového ministerstva práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa a fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve.

Kontaktná osoba – zodpovedná za obsah:
Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Stubenring 1
1010 Wien
Oddelenie II/B/9
E-mail: entsendeplattform@bmaw.gv.at

Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK
Kliebergasse 1A
1050 Wien
Oddelenie koordinačného orgánu
E-mail: koordinierungsstelle@buak.at

Dizajn, technická realizácia a podpora:
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

E-mail: tl@oegbverlag.at
Web: www.oegbverlag.at

DVR: 046 655
Číslo UID: ATU 55591005
Číslo zápisu v obchodnom registri (FN): 226769i
Sídlo: Viedeň, registrované v Obchodnom súde vo Viedni

Právne usmernenia:

Vylúčenie zodpovednosti:
Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa a fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve s čo najväčšou starostlivosťou vytvorili, priebežne aktualizujú a kontrolujú presnosť obsahu uvedeného na tejto webovej stránke. Aj napriek tomu nie je úplne vylúčený výskyt chýb. Po nahlásení chýb samozrejme ihneď vykonáme opravu. Ministerstvo sociálnych vecí (entsendeplattform@bmaw.gv.at) a fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (koordinierungsstelle@buak.at) preto ďakujú za každé upozornenie a podnety, ktoré pomáhajú vylepšiť túto internetovú stránku. Za úplnosť, aktuálnosť a obsahovú presnosť uvedených informácií a dokumentov preto nezodpovedáme. Obzvlášť nie je možné zaručiť úplnosť a presnosť informácií poskytnutých z iných odkazov na internetové stránky tretích strán. Obzvlášť nemožno opodstatniť žiadne právne nároky.

Copyright:
Všetky informácie zverejnené na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Využívanie je povolené len s písomným schválením ministerstva práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa a fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve.

Odkazy/na stiahnutie:
Odkazy na tejto webovej stránke sú vítané, pokiaľ sú uvedené ako externé odkazy a vždy reprodukujú celé stránky (vrát. navigačného rámca). Prevzatie hlavného okna v odkaze poskytovateľa prepojenia nie je povolené. Vlastné odkazy na cudzie stránky a odkazy na cudzie súbory na stiahnutie slúžia len na nasmerovanie na tieto stránky/súbory na stiahnutie; preto sa zobrazujú pravidelne pomocou externého odkazu v novom okne. Vydavateľ sa výslovne nestotožňuje s obsahom stránok/súborov na stiahnutie, na ktoré sa odkazuje a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. V prípade, že by stránky alebo súbory na stiahnutie, na ktoré sa odkazuje, mohli obsahovať pochybný obsah, žiadame vás, aby ste to nahlásili. V takom prípade sa odkaz/odkaz na súbor na stiahnutie okamžite vymaže.

Dostupnosť:
Obsahy tejto webovej ponuky zodpovedajú pokynom Web Content Accessibility Guidelines 2.0 od World Wide Web Consortium (W3C), stupeň AA, k dispozícii na stránkehttp://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/.

Ochrana údajov:
Na tejto webovej stránke sa zbierajú a ukladajú súbory na marketingové a optimalizačné účely pomocou programu Piwik na webovú analýzu s otvoreným zdrojovým kódom (http://piwik.org). Z týchto údajov je možné pod pseudonymom vytvoriť používateľské profily. Môžu byť použité súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka stránky. Súbory cookie umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača.
Údaje zhromaždené pomocou programu Piwik sa bez výslovného súhlasu dotknutej osoby nepoužívajú na to, aby identifikovali návštevníka tejto stránky, a nebudú zlúčené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Zber a ukladanie dát možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Ochrana databázy (kolektívne zmluvy):
Predložená databáza ako celok a v jej podstatných častiach používa ochranu databázy autorského zákona (§§ 76c ff UrhG). Akékoľvek použitie, najmä rozmnožovanie, distribúcia alebo verejné poskytovanie (online používanie) celej databázy alebo podstatnej časti tejto databázy je preto prípustné len s predchádzajúcim výslovným súhlasom. Samozrejme môžete jednotlivé texty kolektívnych zmlúv vyžiadať na vlastné účely a – pokiaľ je to technicky možné bez obmedzenia prístupu – aj vytlačiť a uložiť. Porušenia nášho práva na ochranu musíme na ochranu našich databázových práv zákonne sledovať a poukázať na to, že obchodný zásah do našich práv sa súdne pokutuje.