Platforma vysielaných pracovníkov

Montážne privilégium

V špeciálnom prípade, ak vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/zamestnankyne dodávajú zariadenia podniku v Rakúsku, nie je nutné za určitých podmienok dodržiavať rakúske podmienky minimálnej mzdy a rakúske dovolenkové právo.
Výnimka povinnosti poskytnúť minimálnu mzdu a umožniť nárok na dovolenku sa často označuje ako „montážne privilégium“.

Čo je „zariadenie“?

Zariadenia sú iba výrobné prostriedky, ktoré sú stacionárne a využívané vo väčšom rozsahu a stacionárne:

  • stroje, ktoré sú rozostavené zosúladene, majú spoločné ovládanie alebo spoločné ovládacie zariadenia, pracujú spolu a obsluhujú sa s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok výroby, alebo
  • podnikové zariadenia ako dielne, výrobné a skladové haly, vysoké pece, silá, nádrže, prístavné zariadenia, železničné zariadenia ap.

Právnymi predpokladmi montážneho privilégia sú nasledujúce body.

Ktoré práce zahŕňa montážne privilégium?
V súvislosti s dodaním zariadenia, ktoré zhotovil zamestnávateľ vyslanej pracovnej sily alebo zamestnávateľ spojený v koncerne s týmto zamestnávateľom:

  • montáž alebo
  • uvedenie do prevádzky a s tým spojené školenia alebo
  • oprava a servis tohto zariadenia,
  • pokiaľ uvedené práce nemôžu vykonať zamestnanci v Rakúsku.

Ktoré práce určite nezahŕňa montážne privilégium?
Do montážneho privilégia nespadajú stavebné práce. Vysvetlenie pojmu „stavebné práce“ nájdete v bode ponuky „Pojmy“.

Aké ďalšie predpoklady treba splniť, aby sa uplatnilo montážne privilégium?
Práce nesmú nezávisle od dĺžky činnosti jednotlivého zamestnanca trvať dlhšie ako 8 kalendárnych dní alebo 3 mesiace.

Čo platí pre práce, ktoré spadajú do montážneho privilégia?
Pre práce, ktoré spadajú do montážneho privilégia a

  • netrvajú dlhšie ako 8 kalendárnych dní, neplatí povinnosť dodržiavania rakúskeho dovolenkového práva;
     
  • netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, neplatí povinnosť dodržiavania hodnoty minimálnej odmeny v Rakúsku.

Predsa však treba nahlásiť práce, ktoré spadajú do montážneho privilégia. Pozri k tomu bod ponuky Formality/ohlasovacie povinnosti.
Kópia hlásenia musí byť v Rakúsku podľa všeobecných pravidiel k dispozícii alebo sprístupnená v elektronickej forme.