Platforma vysielaných pracovníkov

Stavebné práce

Cezhranične vykonané pracovné výkony v stavebných prácach sú predmetom špeciálnych podmienok, ktoré treba dodržiavať.
To, či špeciálne podmienky treba dodržiavať, sa riadi tým, ako špeciálne podmienky definujú „stavebné práce“.

 • V súvislosti s takzvaným montážnym privilégiom a so zodpovednosťou zadávateľa stavebných prác:
  • všeobecne vybudovanie, oprava, údržba, prestavba alebo búranie stavieb
  • špeciálne:
   výkopové práce, zemné práce, stavebné práce v užšom zmysle
   vybudovanie a demontáž prefabrikátov
   zariadenie alebo výbava stavieb
   prestavba
   renovácia
   oprava stavieb
   demontážne a demolačné práce
   údržba stavieb (maliarske a čistiace práce)
   sanácia stavieb
  • opravy a inštalácie na zariadeniach v elektrárňach.
 • Pre povinnosti v súvislosti s rakúskym fondom pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK) je činnosť stavebnou prácou vtedy, keď ju možno priradiť k jednému z nasledujúcich druhov prevádzky:
  • stavebné podniky,
  • murárenské podniky,
  • stavebné firmy,
  • ohýbanie ocele a montážne spoločnosti,
  • demolačné podniky,
  • podniky držiteľov murárskej koncesie,
  • pozemné úpravy (výkopové práce),
  • zemné práce,
  • betonárne a rozrábkarne,
  • vodoregulačné podniky,
  • stavby regulujúce vodné toky a stavby zábran proti lavínam,
  • melioračné práce,
  • cestné stavebné firmy,
  • výstavba spevnených ciest,
  • frézovanie komínov,
  • zatepľovanie fasád,
  • kamenárske podniky,
  • podniky držiteľov koncesií kamenárov,
  • výroba umelého kameňa,
  • výroba terazza,
  • pokrývačské podniky,
  • pokladačské podniky,
  • hrnčiarstvá (okrem čistej výroby),
  • obkladačské podniky,
  • studniarske podniky,
  • podniky držiteľov koncesií studniarov,
  • podniky zabezpečujúce hĺbkové vŕtanie,
  • požičovne lešení,
  • požičovne stavebných strojov s obsluhou,
  • tepelná, chladiarenská, zvuková a protipožiarna izolácia,
  • asfaltérske podniky,
  • bitumenárske podniky,
  • pokrývačské podniky zaoberajúce sa problematikou vlhkosti a tlakovej vody,
  • omietkárske a sadrokartonárske podniky,
  • štukatérske podniky,
  • pokladanie xylolitu,
  • podniky vyrábajúce potery,
  • tesárstva,
  • podniky držiteľov koncesií tesára,
  • pokladanie parkiet,
  • personálne lízingové spoločnosti, ktoré sprostredkúvajú zamestnancov na stavebné práce.
 • Aby ste mohli určiť, ku ktorej kolektívnej zmluve je priradený konkrétny druh stavebnej práce a ktorá minimálna mzda sa za to v Rakúsku vypláca, treba priradiť pojem pre túto stavebnú prácu k pojmom v kolektívnej zmluve.
  Pri tom vám pomôže Priradenie činností stavebníctva k relevantným kolektívnym zmluvám.