Platforma vysielaných pracovníkov

Ktoré hlásenia treba podať pred pracovným nasadením?

Hlásenie o vyslaní zamestnanca alebo personálnom lízingu

Spoločnosti, ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHS či vo Švajčiarsku, musia nahlásiť

 • vyslanie alebo sprostredkovanie zamestnancov/zamestnankýň
 • pred začiatkom prác
 • takzvanému Centrálnemu koordinačnému orgánu kontroly nelegálneho zamestnávania
 • prostredníctvom formulára ZKO 3 (na vysielanie) alebo ZKO 4 (na sprostredkovanie).

Spoločnosti so sídlom v tretej krajine (mimo EÚ, EHS a Švajčiarska) môžu pracovné sily vysielať alebo sprostredkovávať len vtedy, keď je k dispozícii povolenie na vyslanie, povolenie na zamestnanie a/alebo povolenie na sprostredkovanie.

Ďalšie informácie nájdete v bode ponuky Pracovné povolenie.

Určitá časová dolná hranica, pod ktorou by už neexistovalo vysielanie s ohlasovacou povinnosťou, v Rakúsku nie je.

Spravidla sa ohlasovacia povinnosť vzťahuje aj na krátkodobé cezhraničné pracovné úlohy.

Na niektoré cezhraničné činnosti sa však ohlasovacia povinnosť nevzťahuje.

Bližšie informácie o týchto výnimkách nájdete na stránke

Pozor:

 • Na základe formulára ZKO 3 je potrebné nahlásiť vyslanie zamestnancov/zamestnankýň mimo oblasti dopravy.
 • Na základe formulára ZKO 4 je potrebné nahlásiť sprostredkovanie.
 • Hlásenie vysielania mobilných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti dopravy sa realizuje cez IMI – Informačný systém vnútorného trhu alebo prostredníctvom formulára ZKO3-T
 • Viac k tejto téme nájdete na stránke DopravaVysielanie pracovných síl.

Podrobné informácie o tom, aké údaje je potrebné nahlásiť, nájdete v úradných ohlasovacích formulároch.

V časti nájdete ďalšie informácie a pomoc s vypĺňaním kolóniek.

Ohlasovacie formuláre sú k dispozícii v jazykoch Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovenčina.

Prípadné technické otázky v súvislosti s ohlasovaním je potrebné adresovať Úradu pre boj proti podvodom – Centrálnemu koordinačnému orgánu (ZKO): Amt für Betrugsbekämpfung – Zentrale Koordinationsstelle, P.O.Box 252, 1000 Wien. Telefón: +43 50 233 554194, Fax: +43 50 233 5954194, E-mail: Post.ABB-Finpol-ZKO@bmf.gv.at

Kedy si treba nanovo splniť oznamovaciu povinnosť? 

Pri každej novej zákazke u nového zadávateľa/novej zadávateľky – teda pri každom novom vyslaní či sprostredkovaní – sa musí nanovo odovzdať hlásenie ZKO.

Je potrebné si vždy nanovo splniť oznamovaciu povinnosť? Kedy možno podať hlásenie o zmene? 

Ak zadávateľ/zadávateľka ostáva rovnaký/-á, ale po odovzdaní hlásenia sa vyskytnú zmeny , ktoré sa týkajú pôvodne nahlásených údajov, ako napr.

 • zmena miesta alebo miest určenia,
 • zmena dĺžky alebo stav pracovného času jednotlivých zamestnancov,
 • ukončenie nasadenia jedného zamestnanca/jednej zamestnankyne,
 • ukončenie zamestnaneckých vzťahov,
 • neskorší začiatok zamestnania ako sa uviedlo v prvotnom hlásení,
 • nevykonanie už nahlásených vyslaní alebo sprostredkovaní jednotlivých zamestnancov/zamestnankýň,
 • vyslanie dodatočných zamestnancov/zamestnankýň,

je potrebné hlásenie o zmene neodkladne odovzdať.

Na to je potrebné použiť formulár ZKO-3-A (na vysielanie) alebo ZKO-4-A (na sprostredkovávanie).

Je potrebné pri krátkych prerušeniach prebiehajúceho vyslania/sprostredkovania podať hlásenie o zmene? 

Krátke prerušenia v rámci ohláseného intervalu vyslania/sprostredkovania si nevyžadujú žiadne nové hlásenie ZKO a ani žiadne hlásenie on zmene, ak

 • prerušenie netrvá dlhšie ako týždeň
 • sa inak nič nezmenilo na údajoch, ktoré sa nahlásili na základe hlásenia ZKO.

Ak má vyslaný zamestnanec/vyslaná zamestnankyňa pár dní dovolenku alebo je chorý/-a a ak to trvá menej ako týždeň, nie je potrebné podať žiadne hlásenie o zmene.

To isté platí, ak sa na pracovisku pre nepriaznivé počasie nemôže pár dní pracovať.

Ak prerušenie trvá dlhšie ako týždeň, je potrebné podať hlásenie o zmene.

Ak sa však majú vyslať iní alebo ďalší ako vyslaní zamestnanci/iné alebo ďalšie ako vyslané zamestnankyne či ak sa zmenia intervaly vyslania, vtedy je hlásenie o zmene nevyhnutné.

Intervaly prerušenia, ktoré sú už v momente prvého hlásenia známe, sa majú uviesť v poli „Poznámky” na konci formulára ZKO.

Kedy je možné podať zjednodušené hlásenie? 

Jediné hlásenie pre opakované cezhraničné pracovné nasadenia („rámcové hlásenie“)

Jediné hlásenie pre viacero opakujúcich sa vyslaní či sprostredkovaní („rámcové hlásenie“) je postačujúce, keď boli opakujúce sa vyslania či sprostredkovania

 • v jednej jedinej zmluve o poskytovaní služby alebo zmluve o poskytovaní pracovníkov,
 • dohodnuté s tým istým zadávateľom/tou istou zadávateľkou či zamestnávajúcim/zamestnávajúcou v Rakúsku alebo
 • sa konajú v rámci jedného koncernu.

Hlásenie vyslaní alebo sprostredkovaní je potrebné podať v týchto prípadoch:

 • pred prvým zo všetkých cezhraničných nasadení,
 • s ohľadom na zadávateľa/zadávateľku alebo zamestnávajúceho/zamestnávajúcu v Rakúsku,
 • na obdobie do šiestich mesiacov,
 • vzhľadom na všetkých vyslaných zamestnancov/všetky vyslané zamestnankyne v tomto období

.V prípade vyslaní v stavebníctve nie je možné žiadne rámcové hlásenie.

Jediné hlásenie s ohľadom na viacerých zadávateľov/zadávateľky („súhrnné hlásenie“)

Jedno hlásenie je aj napriek viacerým rôznym zadávateľom/zadávateľkám postačujúce, keď vyslanie

 • plní viacero paralelných zmlúv o poskytovaní služby,
 • netrvá dlhšie ako týždeň a
 • zahŕňa zamestnávateľov/zamestnávateľky, ktorí sú v tomto období neprerušovane v Rakúsku.

V tomto prípade treba v hlásení uviesť všetkých zadávateľov/zadávateľky.

Rámcové a súhrnné hlásenie je potrebné odovzdať so všeobecnými formulármi.

V rámcovom hlásení je potrebné na konci formulára pred poľom „Poznámky k celému hláseniu“ kliknúť na možnosť „Rámcové hlásenie“.

V súhrnnom hlásení je potrebné na konci formulára pred poľom „Poznámky k celému hláseniu“ uviesť okolnosť súhrnného hlásenia a údaje o ďalších zadávateľoch/zadávateľkách (údaje podľa bodu 4 formulára).

Kto musí nahlásiť vysielanie zamestnancov/zamestnankýň alebo sprostredkovávanie pracovných síl? 

 • Spravidla musí vyslanie či sprostredkovanie ohlásiť zamestnávateľ/zamestnávateľka vyslaných zamestnancov/zamestnankýň alebo sprostredkovateľ/sprostredkovateľka sprostredkovanej pracovnej sily.
 • Ak zamestnávajúci/zamestnávajúca vyšle alebo sprostredkuje pracovnú silu, ktorú v zahraničí sprostredkoval/-a už predtým, je povinný/povinná nahlásiť to.
 • Ak má vysielajúci alebo sprostredkúvajúci zamestnávateľ/vysielajúca alebo sprostredkúvajúca zamestnávateľka sídlo v tretej krajine a vyslaná alebo sprostredkovaná pracovná sila má tiež štátnu príslušnosť tretej krajiny, musí si zadávateľ/zadávateľka alebo zamestnávajúci/zamestnávajúca v Rakúsku vyžiadať povolenie na zamestnanie alebo povolenie na sprostredkovanie – (pozri bod ponuky Pracovné povolenie)

Formuláre hlásení ZKO 3 a ZKO 4 môžete vyplniť online.
Odkazy nájdete na konci tohto textu.

Zanedbanie hlásenia (prvotné hlásenie vyslania, ako aj hlásenie o zmene) je trestné (peňažné pokuty až do sumy 20 000 €).

Obchodnoprávne hlásenie činnosti, ktorú vykonávajú vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/vyslané alebo sprostredkované zamestnankyne ako cezhraničné poskytovanie služby – osvedčenie o kvalifikácii

 • Činnosť, ktorú v Rakúsku vykonávajú vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/vyslané alebo sprostredkované zamestnankyne, sa považuje za poskytovanie služby zahraničnou vysielajúcou spoločnosťou alebo spoločnosťou poskytujúcou sprostredkovávanie pracovných síl v Rakúsku.
 • Táto činnosť je cezhraničným poskytovaním služieb v Rakúsku, v prípade ktorej vyžadujú rakúske orgány z pracovnoprávneho hľadiska dodržiavanie úrovne kvality rovnako ako v prípade každej porovnateľnej služby v Rakúsku.
 • Bližšie informácie o obchodnoprávnych predpokladoch a povinnostiach, ako napr. o obchodnoprávnom hlásení a spôsobilosti, nájdete na stránke Cezhraničná služba (bmaw.gv.at).