Platforma vysielaných pracovníkov

Existujú pre určité cezhraničné pracovné úlohy výnimky alebo povinnosti, ktoré sú opísané na tejto webovej stránke?

Určité cezhraničné pracovné činnosti sú vyňaté z rakúskych predpisov o minimálnej mzde, ohlasovacej povinnosti, uchovávaní podkladov ap.

Výnimky vyplývajú buď výslovne z týchto predpisov, alebo z ich významu a účelu.

Cezhraničné pracovné nasadenia malého rozsahu a krátkeho trvania

Ak sa zotrvá pri nich a nebudú na ne nadväzovať ďalšie pracovné činnosti, sú výnimkou tieto pracovné nasadenia malého rozsahu a krátkeho trvania (najviac týždeň):

 • Obchodné rokovania:
  účasť na interných podnikových schôdzach, ktoré sa konajú len príležitostne, sporadicky – ako na interných projektových alebo obchodných rokovaniach či na regionálnej zamestnaneckej schôdzi.Obchodné rokovanie nesmie byť spojené so službami voči tretím stranám. Externé obchodné rokovania teda nespadajú pod výnimku – napr. iné ako obchodné rokovania so zmluvnými partnermi/partnerkami zamestnávateľa alebo zamestnávateľky či porady na stavenisku, aby sa v súvislosti s plnením stavebnej zmluvy riadili, monitorovali či koordinovali stavebné práce.
 • účasť na seminároch, prednáškach, kongresochzasadnutiach,
 • účasť na veľtrhochpodobných podujatiach: Pod výnimku nespadajú prípravné a ukončovacie práce, napr. montáž a demontáž veľtržného stánku a privezenie a odvezenie veľtržného tovaru, pokiaľ sa vyslaní zamestnanci/vyslané zamestnankyne venujú výlučne týmto činnostiam a na veľtrhu sa nezúčastňujú.
 • účasť na hudobných, tanečných, divadelných, kabaretných či podobných kultúrnych podujatiach v rámci cezhraničného turné: Rakúskej časti turné musí z časového a hospodárskeho hľadiska prislúchať menší význam. Najatí zamestnanci/najaté zamestnankyne musia byť angažovaní/angažované na väčšiu časť turné (t. j. nielen na rakúsku časť).
 • účasť a riadenie medzinárodných športových súťažných podujatí: Pod výnimku nespadajú prípravné a ukončovacie práce na pretekoch (montáž a demontáž zariadení v súvislosti s podujatím), podávanie jedál a čapovanie nápojov.

Vnútropodnikové vysielanie a sprostredkovávanie

Výnimkou je aj vnútropodnikové vysielanie a sprostredkovávanie špecifických odborníkov na celkovo najviac dva mesiace v kalendárnom roku, ktorých účelom je:

 • skúmanie a rozvoj, vzdelávanie prostredníctvom odborníkov, plánovanie projektovej práce alebo
 • výmena skúseností, poradenský systém, kontroling alebo spolupráca v oblasti podnikových oddelení s centrálnou riadiacou a plánovacou funkciou, ktorá je smerodajná pre viacero krajín, alebo
 • práce pri dodávaní, sprevádzkovanie (a s ním spojené školenia), údržba, servisné práce a oprava strojov, zariadení a IT systémov.

Činnosti na účely školení

Školenia krátkeho trvania (do jedného týždňa) môžu byť vyňaté už ako „účasť na seminároch a prednáškach“.

Školenia dlhšieho trvania (dlhšie ako týždeň) sú vyňaté, ak

 • zahraničný zamestnávateľ/zahraničná zamestnávateľka nie je tuzemskému podniku dlžný/-á žiadnu pracovnú činnosť a účelom najatia zamestnanca alebo zamestnankyne je zaškoliť či dovzdelať ho/ju na základe programu školení a dodatočného vzdelávania a
 • činnosti a produkty, služby a priebežné výsledky, ktoré vyplývajú zo školení, sú nepodstatné pre proces produkcie a podnikový výsledok v podniku, ktorom sa školenie koná, a
 • školený zamestnanec/školená zamestnankyňa v školiacom podniku nepracuje dlhšie ako je nutné na získanie žiadaných vedomostí a schopností.

Zárobok nad určitou platovou hranicou

Výnimkou je vyslanie alebo cezhraničné sprostredkovanie zamestnanca alebo zamestnankyne, ktorého/ktorej hrubá mzda v posledných dvoch mzdových obdobiach pred činnosťou a počas činnosti v Rakúsku je preukázateľne nad stanovenou mzdovou hranicou.

Hraničná suma predstavuje 1,2-násobok mesačného maximálneho základu príspevku, t. j. v roku 2024 ide o sumu 7.272eur.

Tento príspevok sa každý rok valorizuje.

Dodávanie tovaru a následné práce

Výnimkou je dodávanie tovaru prostredníctvom zamestnancov/zamestnankýň zahraničného predajcu/zahraničnej predajkyne či prenajímateľa/prenajímateľky, ak sa predaný/prenajatý tovar dodáva

 • zákazníkovi či zákazníčke a
 • ak slúži na plnenie predajnej/nájomnej zmluvy.

Informácie o dodávaní tovaru prostredníctvom zamestnancov/zamestnankýň prepravného podniku nájdete na stránke Platforma vysielaných pracovníkov – Preprava a vysielanie pracovných síl.

Následné práce v súvislosti s dodaním predaného/prenajatého tovaru nie sú činnosťami, ktoré je potrebné nahlásiť, ak

 • sú na sprevádzkovanie a používanie dodaného tovaru nevyhnutné a
 • ak ich vykonávajú zamestnanci predajcu či prenajímateľa a vyžadujú si minimum času.

Činnosť trvajúca niekoľko hodín už nepredstavuje činnosť vyžadujúcu si minimum času.

Príklad Dodanie montovanej garáže s vopred nainštalovanou garážovou bránou:

Elektromotor je pohonnou jednotkou pre garážovú bránu a je zabudovaný a vybavený káblami v dodávaných predmetoch. Elektromotor však z bezpečnostných dôvodov ešte nie je pripojený.

Výnimkou následnej práce je pripájanie elektromotora, ak montovanú garáž vyloží nákladné vozidlo na odstavnú plochu, ak sa zapoja káble do elektromotora a následne sa vykoná krátka skúška funkčnosti.

„Montážne privilégium“

V špeciálnom prípade, ak vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/zamestnankyne dodávajú zariadenia podniku v Rakúsku, nie je nutné za určitých podmienok dodržiavať rakúske podmienky minimálnej mzdy a rakúske dovolenkové právo.
Výnimka povinnosti poskytnúť minimálnu mzdu a umožniť nárok na dovolenku sa často označuje ako „montážne privilégium“.

Bližšie informácie nájdete na stránke Platforma vysielaných pracovníkov.

Zamestnanci/zamestnankyne vo verejnom sektore

Rakúske predpisy o minimálnej mzde, ohlasovacej povinnosti, uchovávaní podkladov ap. platia len pre pracovné pomery s právnym subjektom súkromného práva.

Neplatia teda pre zamestnancov/zamestnankyne, ktoré pracujú vo verejnom sektore (pre verejnoprávny subjekt).

Výnimkou sú teda úradníci a úradníčky, zmluvní zamestnanci/zmluvné zamestnankyne či iní verejní úradníci/verejné úradníčky zahraničného štátu, ktorí svoju pracovnú činnosť dočasne vykonávajú v Rakúsku.

Výnimkou sú napr.

 • učitelia/učiteľky štátnej školy, ktorí/ktoré sprevádzajú žiakov na triednych výletoch, lyžiarskych kurzoch ap.,
 • úradníci/úradníčky so služobným pracovným pomerom vo vzťahu k štátnej zahraničnej univerzite alebo porovnateľnému zahraničnému vzdelávaciemu zariadeniu.

Činnosť na univerzite alebo vysokej odbornej škole

Výnimkou sú zamestnanci/zamestnankyne, ktorí pracujú v rámci medzinárodných vzdelávacích, školiacich či výskumných programov alebo ako prednášajúci na univerzitách, pedagogických vysokých školách alebo vysokých odborných školách.

Činnosť mobilného zamestnanca/mobilnej zamestnankyne

Činnosť mobilného zamestnanca/mobilnej zamestnankyne v cezhraničnej preprave tovarov a osôb (oblasť dopravy) je za určitých podmienok vyňatá. Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránke Platforma vysielaných pracovníkov – Preprava a vysielanie pracovných síl.

Cezhraničné práce vo virtuálnom priestore

Vyslanie/sprostredkovanie si v zásade vyžaduje fyzickú prítomnosť zamestnanca/zamestnankyne na mieste.

Informácie o tom, do akej miery sa rakúske predpisy o minimálnej mzde, ohlasovacej povinnosti a uchovávaní podkladov vzťahujú na práce vo virtuálnom priestore, nájdete na stránke Práca na diaľku/„remote work“