Platforma vysielaných pracovníkov

Dôležité informácie v kocke

Ktoré sú najdôležitejšie práva a povinnosti pri vysielaní a spostredkovávaní pracovných síl do Rakúska?

Kde nájdem k tomu bližšie informácie na tejto webovej stránke?

1. Spojenie vysielania a sprostredkovávania pracovných síl s nečlenským štátom EÚ („tretím štátom“)

Podnikom so sídlom v členskom štáte EÚ, ktoré vysielajú alebo sprostredkovávajú zamestnancov/zamestnankyne do Rakúska, je na prospech slobodné poskytovanie služieb podľa práva Únie.

Pre zamestnancov/zamestnankyne so štátnou príslušnosťou členského štátu EÚ, ktorí/-é sú vyslaní/-é alebo sprostredkovaní/-é do Rakúska, platí zásada voľného pohybu pracovníkov, týkajúca sa práva na pobyt a práv na pracovnom trhu.

Pre podniky so sídlom v treťom štáte a pre zamestnancov/zamestnankyne so štátnou príslušnosťou tretieho štátu, tieto slobody vzhľadom na väčšinu tretích štátov neplatia.

Z toho vyplývajú pre vysielanie a sprostredkovávanie štátnych príslušníkov tretích štátov, resp. prostredníctvom podnikov so sídlom v treťom štáte predovšetkým nasledujúce odchýlky pri hlásení (nasledujúci bod 2.) a pri uchovávaní dokumentov (nasledujúci bod 3.):

 • podniky so sídlom v členskom štáte EÚ, ktoré vysielajú alebo sprostredkovávajú štátnych príslušníkov tretích štátov, musia v hlásení uviesť pracovné povolenia, ktoré boli vystavené vo vysielajúcom štáte. Hlásenie sa ďalej automaticky postúpi Orgánu verejnej služby zamestnanosti. Ten preverí „správnosť“ zamestnania vo vysielajúcom štáte (pracovné povolenie, bydlisko, hlavná činnosť, vysielajúci alebo sprostredkúvajúci podnik ako zamestnávateľ/zamestnávateľka) a vystaví „potvrdenie o vyslaní“. Zamestnanie sa však smie začať vykonávať už súbežne s hlásením.
 • Ak príslušníkov tretích štátov vysielajú alebo sprostredkovávajú podniky so sídlom v treťom štáte,
  • je potrebné namiesto hlásenia (nasledujúci bod 2) vyžiadať povolenie na vyslanie, pracovné povolenie alebo povolenie na sprostredkovanie;
  • sú v rámci povinnosti uchovávania dokumentov (nasledujúci bod 3) zahrnuté mzdové podklady a záznamy o práci, nie však hlásenie a pracovné povolenie.

Bližšie informácie o všetkých témach nájdete na stránke

2. Hlásenie vysielania alebo sprostredkovávania zamestnancov/zamestnankýň z členského štátu EÚ alebo EHP či zo Švajčiarska

Vyslanie alebo sprostredkovanie pracovnej sily alebo viacerých pracovných síl z jedného členského štátu EÚ alebo EHP či zo Švajčiarska do Rakúska je potrebné nahlásiť najneskôr na začiatku pracovného nasadenia prostredníctvom online formulára.

Pri vysielaní je potrebné vyplniť online formulár ZKO3.

Pri sprostredkovávaní je potrebné vyplniť online formulár ZKO4.

Okrem stavebníctva možno všetky vyslania alebo sprostredkovania do 6 mesiacov,
⇐ ktoré sa vzťahujú na toho istého zadávateľa alebo tú istú zadávateľku v Rakúsku,
⇒ na týchto 6 mesiacov nahlásiť v jedinom „rámcovom hlásení“.

V online formulári je potrebné začiarknuť políčko „rámcové hlásenie“.

Všetky vyslania alebo sprostredkovania do jedného týždňa 

⇐ k rovnakým službám s rôznymi zadávateľmi/zadávateľkami v Rakúsku,

⇐ s neprerušovaným pobytom v Rakúsku,

⇒ možno na tento týždeň nahlásiť v jedinom „súhrnnom hlásení“.

K online formuláru je potrebné pripojiť zoznam zadávateľov a zadávateliek. Na konci formulára v časti „Poznámky“ je potrebné poukázať na to, že sa využíva súhrnné hlásenie.

Dodatočné zmeny v okolnostiach, ktoré boli nahlásené, sa musia nahlásiť prostredníctvom online formulára ZKOAE-M.

Odlišné a špecifické predpisy platia pre oblasť dopravy: Informačný formulár k doprave.

Bližšie informácie o všetkých témach nájdete na stránke

3. Uchovávanie rôznych dokumentov počas práce v Rakúsku

Počas pracovného nasadenia v Rakúsku musí byť kontrolným orgánom umožnené, aby mohli nahliadnuť do určitých podkladov – či už v papierovej, alebo elektronickej forme. V podkladoch má byť zdokumentované dodržiavanie podmienok minimálnej mzdy a prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia.

Poskytnúť sa majú tieto podklady:

 • kópia hlásenia (okrem vyslania alebo sprostredkovania z tretieho štátu),
 • buď pracovná zmluva, alebo doklad o dôležitých častiach obsahu pracovnej zmluvy,
 • podklady k mzdovému odstupňovaniu, ak odstupňovanie podľa kolektívnej zmluvy nevyplýva z týchto alebo iných podkladov,
 • záznamy o mzde alebo porovnateľný rozpis jednotlivých súčastí odmeny, ak sa musí vymedzenie podľa pracovnej zmluvy vzhľadom na prídavky (napr. rizikové prídavky) alebo príplatky (napr. za nadčasy alebo provízie) špecifikovať,
 • záznamy o pracovnom čase,
 • doklady o vyplatení mzdy ako výplatná páska alebo doklady o bankovom prevode,
 • v prípade vysielania alebo sprostredkovávania zamestnancov alebo zamestnankýň, ktorí/-é majú štátnu príslušnosť tretieho štátu, z členského štátu EÚ alebo EHP či zo Švajčiarska pracovné povolenie vystavené v tomto štáte,
 • pri vysielaní z členského štátu EÚ alebo EHP či zo Švajčiarska doklad o sociálnom zabezpečení A 1 alebo rovnocenné doklady na prihlásenie vyslanej alebo sprostredkovanej pracovnej sily v inštitúcii sociálneho zabezpečenia (napr. starší, ešte platný formulár A 1, doklady o vyplatení mzdy, ktoré dosvedčujú, že sa vo vysielajúcom štáte odvádzajú príspevky na sociálne zabezpečenie).

Pri vyslaní, ktoré netrvá dlhšie ako 48 hodín, musia byť k dispozícii len tieto podklady:

 • kópia hlásenia,
 • pracovná zmluva, alebo doklad o dôležitých častiach obsahu pracovnej zmluvy,
 • záznamy o pracovnom čase,
 • prípadne pracovné povolenie,
 • doklad o sociálnom zabezpečení A 1 alebo rovnocenné doklady.

Všetky podklady možno uchovávať v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Doklad o sociálnom zabezpečení A 1 netreba prekladať. V pôvodnom jazyku možno uchovávať aj doklady o vyplatení mzdy, ak sa z nich dá jednoznačne určiť obdobie vyplácania mzdy, vyplatená odmena a príjemca alebo príjemkyňa.

Preklad musí byť správny, nemusí však byť overený.

V prípade „rámcového hlásenia“ musia byť podklady počas celého nahláseného rámcového obdobia k dispozícii pre kontrolné orgány na pracovisku alebo musia byť prístupné v elektronickej forme – aj keď ohlásení zamestnanci/ohlásené zamestnankyne vôbec nie sú v Rakúsku.

Doklady o vyplatení mzdy možno mať prirodzene zabezpečené len k obdobiu vyplácania mzdy, v ktorom bola odmena už splatná.

Kontrolné orgány môžu žiadať sprostredkovanie mzdových podkladov, ako je pracovná zmluva, podklady k odstupňovaniu mzdy, záznamy o mzde, záznamy o pracovnom čase a doklady o vyplatení mzdy tiež až do jedného mesiaca po ukončení vyslania alebo sprostredkovania. Tieto podklady treba odovzdať najneskôr 14 dní po ich vyžiadaní.

Odlišné a špecifické predpisy platia pre oblasť dopravy: Informačný formulár k doprave.

Bližšie informácie o všetkých témach nájdete na stránke

4. Minimálna mzda podľa rakúskych predpisov

V Rakúsku je úroveň minimálnej mzdy, pod ktorú nemožno klesnúť, vo všeobecnosti stanovená v kolektívnych zmluvách.

Ekonomický sektor a konkrétna činnosť vyslaného zamestnanca rozhodujú, ktorá mzda sa podľa kolektívnej zmluvy musí vyplatiť za činnosť vykonanú v Rakúsku.

Hoci trvá práca v Rakúsku len týždeň, musí sa pre tento týždeň vyplatiť minimálne mzda stanovená v rakúskej kolektívnej zmluve.

Bližšie informácie nájdete na stránke

5. Náhrada nákladov na cestovanie, ubytovanie alebo stravovanie

Vyslaným alebo sprostredkovaným zamestnancom a zamestnankyniam je potrebné poskytnúť aspoň takú náhradu nákladov na cestovanie, ubytovanie a stravovanie, ktorá prislúcha na základe rakúskych predpisov – často v kolektívnych zmluvách – na pracovisku porovnateľným zamestnancom a zamestnankyniam pracujúcim u porovnateľných zamestnávateľov a zamestnávateliek.

Nahradiť treba predovšetkým náklady vzniknuté v dôsledku cestovania medzi pracoviskami v rámci Rakúska.

Ďalšie informácie na stránke

6. Uplatňovanie rakúskeho pracovného práva

Taktiež počas veľmi krátkych vyslaní alebo sprostredkovaní pracovných síl je potrebné dodržiavať rakúske predpisy o pracovnom čase (zákony, nariadenia, kolektívne zmluvy) a o bezpečnosti a zdraví na pracovisku.
Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránkach

S výnimkou určitých montážnych prác majú vyslané pracovné sily nárok na dovolenku podľa rakúskeho práva, pokiaľ dĺžka dovolenky je podľa právnych predpisov vysielajúceho štátu kratšia.
Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránkach

Ak vyslanie alebo sprostredkovanie trvá dlhšie ako 12 mesiacov, uplatňujú sa okrem toho všetky predpisy rakúskeho pracovného práva, pokiaľ je výhodnejšie ako pracovné právo vysielajúceho štátu.

Sem patrí napr. právo na vyplácanie odmeny pri ochorení alebo inom druhu práceneschopnosti. Neuplatňujú sa predpisy o uzavretí a ukončení pracovného pomeru.

Na základe písomného zdôvodnenia môže zamestnávateľ/zamestnávateľka predĺžiť lehotu 12 mesiacov na 18 mesiacov.

Bližšie informácie o vyslaniach alebo sprostredkovaniach dlhších ako 12 mesiacov:

Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach pracovného práva platného v Rakúsku:

7. Špeciálne povinnosti v súvislosti so stavebnými prácami

Pri vyslaní na stavebné práce je potrebné dbať na špeciálne ustanovenia, ako napr. tie o hlásení, fonde pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK) a zodpovednosti za odmenu.

Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránke:

8. Špeciálne predpisy o doprave

Sčasti existujú v oblasti dopravy predpoklady, že vyslanie alebo sprostredkovanie vôbec prebieha a že správne požiadavky na vyslanie alebo sprostredkovanie do Rakúska sú upravené odlišne.

Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránke

9. Hlásenie služby v „stanovenom“ odvetví

U niektorých služieb, ktoré podniky vykonávajú v Rakúsku, sa vyžaduje dodržiavanie určitej úrovne kvality (takzvané „stanovené odvetvie“). Ak sa zamýšľaná služba vykonáva cezhranične, musí byť vopred nahlásená (takzvané „oznámenie o službe“).

V Rakúsku je za to zodpovedné Spolkové ministerstvo práce a hospodárstva.

Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránke:

10. Výnimky z právnych predpisov o vysielaní zamestnancov/zamestnankýň

Na „Platforme vysielaných pracovníkov“ sú vymenované niektoré cezhraničné činnosti, pre ktoré predpisy o vysielaní alebo sprostredkovávaní pracovných síl do Rakúska výslovne neplatia.

Bližšie informácie o výnimkách: