Platforma vysielaných pracovníkov

Prehľad a najnovšie zmeny

Vysielanie pracovníkov do Rakúska – prehľad najdôležitejších ustanovení a zmeny od septembra 2021

Od septembra 2021 platia v Rakúsku zmenené právne predpisy o vysielaní pracovníkov. Zmeny vychádzajú zo smernice (EÚ) 2018/957, ktorou sa mení smernica o vysielaní pracovníkov.

Prehľad najdôležitejších požiadaviek, ktoré sa majú dodržať pri vysielaní pracovníkov do Rakúska vrátane najnovších zmien:

1. Oznámenie o vyslaní pracovníka

Vyslanie alebo prenájom jedného alebo viacerých pracovníkov do Rakúska je potrebné nahlásiť prostredníctvom online formulára najneskôr na začiatku ich pracovného umiestnenia.

V prípade vyslania je potrebné použiť online formulár ZKO3.
V prípade prenájmu je potrebné použiť online formulár ZKO4.

S výnimkou odvetvia stavebníctva sa môžu všetky vyslania alebo prenajímania do 6 mesiacov,
⇐ ktoré sa týkajú toho istého obstarávateľa v Rakúsku,
⇒ za týchto 6 mesiacov nahlásiť v jedinom rámcovom oznámení.
V online formulári treba začiarknuť políčko Rámcové oznámenie (Rahmenmeldung).

Všetky vysielania alebo prenajímania do jedného týždňa
⇐ v rámci podobných služieb u rôznych obstarávateľov v Rakúsku
⇒ možno za daný týždeň nahlásiť v jedinom súhrnnom oznámení.
K online formuláru je potrebné priložiť zoznam obstarávateľov.

Na konci formulára v časti Poznámky (Anmerkungen) je potrebné upozorniť na to, že ide o súhrnné oznámenie (Sammelmeldung).

Neskoršie zmenyuž nahlásených okolností sa majú oznámiť prostredníctvom online formulára ZKOAE-M.

Pre odvetvie dopravy platia odlišné a osobitné právne predpisy: Informačný dokument o doprave.

Ďalšie informácie sú dostupné na stránkach:

2. Doklady, ktoré sa majú na požiadanie ukázať počas práce v Rakúsku

Počas pracovného umiestnenia v Rakúsku musia mať kontrolné orgány možnosť nahliadnuť do určitých dokladov (v papierovej alebo elektronickej podobe), ktorými sa dokumentuje dodržiavanie podmienok minimálnej mzdy a prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia. K nahliadnutiu majú byť tieto doklady:

 • kópia oznámenia,
 • pracovná zmluva alebo doklad o hlavnom obsahu pracovnej zmluvy,
 • doklady o zaradení do platovej triedy, ak zaradenie do tarifnej triedy nevyplýva z týchto alebo iných podkladov,
 • mzdový list alebo porovnateľný výkaz mzdových nárokov, ak je potrebné špecifikovať opis pracovnej zmluvy vzhľadom na prídavky (napr. za rizikovú prácu) alebo príplatky (napr. za nadčasy alebo provízie),
 • evidencia pracovného času,
 • doklady o vyplatení mzdy, ako sú výplatné pásky alebo potvrdenia o bankových prevodoch,
 • v prípade vyslania alebo prenájmu pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, pracovné povolenie vydané vo vysielajúcom štáte,
 • formulár sociálneho zabezpečenia A 1 alebo rovnocenné doklady o prihlásení vyslaného alebo prenajatého pracovníka v sociálnej poisťovni vo vysielajúcom štáte (napr. starší, stále platný formulár A 1, doklady o vyplatení mzdy, ktorými sa preukazuje odvádzanie príspevkov do sociálneho zabezpečenia vo vysielajúcom štáte).

V prípade vyslania, ktoré netrvá dlhšie ako 48 hodín, musia byť k dispozícii iba tieto dokumenty:

 • kópia oznámenia,
 • pracovná zmluva alebo doklad o hlavnom obsahu pracovnej zmluvy,
 • evidencia pracovného času,
 • v príslušnom prípade pracovné povolenie,
 • formulár sociálneho zabezpečenia A 1 alebo rovnocenné doklady.

Všetky dokumenty môžu byť vyhotovené v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Formulár sociálneho zabezpečenia A 1 sa nemusí prekladať.
Doklady o vyplatení mzdy možno predložiť aj v pôvodnom jazyku, ak z nich jednoznačne vyplývajú informácie týkajúce sa obdobia vyplácania mzdy, vyplatenej odmeny a príjemcu.

Preklad musí byť spoľahlivý, ale nemusí byť overený.

V prípade rámcového oznámenia musia byť dokumenty k dispozícii kontrolným orgánom v mieste výkonu práce alebo musia byť prístupné v elektronickej podobe počas celého vykazovaného rámcového obdobia – a to aj v prípade, že sa nahlásení pracovníci nenachádzajú v Rakúsku.

Kontrolné orgány môžu požiadať o predloženie mzdových podkladov (ako pracovná zmluva, doklady o zaradení do platovej triedy, mzdový list, evidencia pracovného času a doklady o vyplatení mzdy) až do jedného mesiaca od ukončenia vyslania alebo prenájmu.
Tieto doklady je potrebné predložiť najneskôr do 14 dní od vyzvania.

Pre odvetvie dopravy platia odlišné a osobitné právne predpisy: Informačný dokument o doprave.

Ďalšie informácie sú dostupné na stránkach:

3. Minimálna mzda podľa rakúskych právnych predpisov

V Rakúsku je úroveň povinnej minimálnej mzdy vo všeobecnosti stanovená v kolektívnych zmluvách.

Výška minimálnej mzdy stanovená v kolektívnych zmluvách, ktorá sa musí vyplatiť za pracovnú činnosť v Rakúsku, sa odvíja od hospodárskeho odvetvia a konkrétnej činnosti vyslaného pracovníka.

Aj keď práca v Rakúsku bude trvať len jeden týždeň, musí sa za tento týždeň vyplatiť minimálne mzda vyplývajúca z kolektívnej zmluvy platnej v Rakúsku.

Ďalšie informácie:

4. Nárok na náhradu cestovných, stravovacích a ubytovacích nákladov

Vyslaným pracovníkom sa priznáva náhrada cestovných nákladov, ubytovania a stravovania minimálne na úrovni náhrady nákladov, na ktorú majú nárok porovnateľní zamestnanci porovnateľných zamestnávateľov v mieste výkonu práce na základe rakúskych právnych predpisov a ktorá je zvyčajne stanovená v kolektívnych zmluvách.

Uhrádzať sa musia takisto náklady spojené s cestovaním medzi pracoviskami v rámci Rakúska.

Ďalšie informácie:

5. Minimálna kvalita ubytovania poskytovaného vysielajúcim podnikom

Ak vysielajúci zamestnávateľ poskytuje priestory na bývanie alebo prenocovanie, musia spĺňať tieto podmienky:

 • okno smerujúce do nezastavaného priestoru,
 • dostatočné osvetlenie,
 • objem voľného vzduchu na osobu minimálne 10 m3,
 • kúrenie,
 • dostatočne veľké stoly,
 • aspoň jedno miesto na sedenie s operadlom pre každú osobu,
 • minimálna výška priestoru 2,5 m,
 • uzamykateľnosť priestorov, spálne a skrinky na osobné veci,
 • posteľ s posteľnou bielizňou – nie poschodové postele,
 • spálne so samostatnými vstupmi, ktoré možno využívať oddelene pre ženy a mužov,
 • zariadenie na prípravu, ohrievanie a chladenie jedál a nápojov,
 • prostriedky prvej pomoci,
 • vhodné vybavenie na sušenie mokrej bielizne a oblečenia,
 • oddelené miestnosti pre fajčiarov a nefajčiarov alebo zákaz fajčiť,
 • sprchy, umývadlá a toalety.

Ďalšie informácie – pozri aj

6. Uplatňovanie rakúskeho pracovného práva

Aj v prípade veľmi krátkeho vyslania je potrebné dodržiavať rakúske predpisy týkajúce sa pracovného času (zákony, nariadenia, kolektívne zmluvy) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ďalšie informácie:

S výnimkou niektorých montážnych prác majú vyslaní pracovníci nárok na dovolenku podľa rakúskeho práva, ak je počet dní dovolenky podľa právnych predpisov vysielajúceho štátu nižší.

Ďalšie informácie:

Ak vyslanie trvá dlhšie ako 12 mesiacov, uplatňuje sa rakúske pracovné právo v celom rozsahu, ak sa ním poskytujú výhodnejšie podmienky ako podľa pracovného práva vysielajúceho štátu.

Týka sa to napríklad práva na poberanie mzdy v prípade práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo inej pracovnej neschopnosti.
Predpisy týkajúce sa uzatvárania a skončenia pracovnoprávneho vzťahu sa neuplatňujú.

Zamestnávateľ môže písomným odôvodnením predĺžiť 12-mesačnú lehotu na 18 mesiacov.

Ďalšie informácie o jednotlivých odvetviach pracovného práva platného v Rakúsku:

7. Osobitné povinnosti v súvislosti so stavebnými prácami

V prípade vyslania na stavebné práce je potrebné dodržiavať osobitné ustanovenia týkajúce sa napríklad oznámenia, fondu pre dovolenky a odstupné stavebných pracovníkov (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK) a zodpovednosti za mzdové pohľadávky.

Ďalšie informácie:

8. Oznámenie služby v rámci „regulovanej“ živnosti

V prípade niektorých služieb, ktoré spoločnosti poskytujú v Rakúsku, sa vyžaduje dodržiavanie určitej úrovne kvality (tzv. regulovaná živnosť).

Službu, ktorú má poskytovateľ v úmysle poskytovať, je potrebné oznámiť vopred, ak sa má poskytovať cezhranične (tzv. oznámenie služby).

Príslušným orgánom v Rakúsku je Ministerstvo hospodárstva (= Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a hospodárske záležitosti).

Ďalšie informácie:

9. Výnimky z právnych predpisov o vysielaní pracovníkov

Na platforme o vysielaní pracovníkov sú uvedené niektoré cezhraničné činnosti, na ktoré sa výslovne nevzťahujú predpisy o vysielaní alebo prenajímaní pracovníkov do Rakúska .

K týmto výnimkám najnovšie pribudli najmä tieto činnosti:

dodávanie tovaru vyslanými pracovníkmi predávajúceho alebo prenajímateľa a preberanie tovaru vyslanými pracovníkmi zahraničného kupujúceho alebo nájomcu a

činnosti, ktoré sú nevyhnutné na uvedenie dodaného tovaru do prevádzky a na jeho používanie, vykonávané vyslanými pracovníkmi predávajúceho alebo prenajímateľa, ktoré sú minimálne časovo náročné.

Ďalšie informácie o ostatných výnimkách: