Platforma Delegowania Pracowników

Jakie prawa i obowiązki powstają w związku z austriacką Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) [austr. Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych]?

Również w wypadku delegowania i wynajmowania pracowników budowlanych obowiązują reguły prawa przedstawione na tej stronie internetowej w innych blokach tematycznych.
W odniesieniu do robót budowlanych w rozumieniu austriackiej ustawy Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG) [ustawa o urlopach i odprawach dla pracowników budowlanych] specjalne przepisy BUAG określają jednakże prawa i obowiązki, które są bardziej specyficzne od tych reguł albo są to reguły dodatkowe
.

Co to są roboty budowlane w rozumieniu austriackiej ustawy BUAG?

To, czy prace należy uznać za roboty budowlane, nie zależy od zezwolenia na prowadzenie działalności, ale od działalności faktycznie wykonywanej w Austrii. Dla zasadności zastosowania BUAG decydujące znaczenie ma to, czy działalność prowadzoną w Austrii można przypisać do jednego z następujących rodzajów działalności:

zakłady mistrzów budowlanych
zakłady mistrzów murarskich
przedsiębiorstwa budowlane
zakłady gięcia i układania zbrojeń
zakłady rozbiórkowe
zakłady posiadaczy koncesji w zakresie rzemiosła murarskiego
zakłady zajmujące się przemieszczaniem ziemi (zakłady kopania grobli)
zakłady robót ziemnych
zakłady wiercenia i cięcia betonu
zakłady regulacji akwenów
zakłady umacniania potoków górskich oraz budowy zapór przeciwlawinowych
zakłady robót melioracyjnych
zakłady budowy dróg
zakłady budowy lokalnych dróg dojazdowych
zakłady uszczelniania kominów
zakłady pokrywania fasad do celów izolacji cieplnej
zakłady mistrzów kamieniarskich
zakłady posiadaczy koncesji rzemiosła kamieniarskiego
zakłady wytwórcze kamienia sztucznego
zakłady wytwarzania lastriko
zakłady dekarskie
zakłady brukarskie
zakłady zduńskie (z wyłączeniem zakładów wyłącznie produkcyjnych)
zakłady układania płyt i glazury
zakłady mistrzów studniarskich
zakłady posiadaczy koncesji rzemiosła studniarskiego
zakłady wierceń głębokich
zakłady wynajmu rusztowań
zakłady wynajmu maszyn budowlanych wraz z personelem obsługującym
zakłady układania izolacji cieplnych, chłodniczych, dźwiękowych i przeciwpożarowych
zakłady asfalciarskie
zakłady układania mas bitumicznych
zakłady wykonywania uszczelnień przed wilgocią i wodą pod ciśnieniem
zakłady sztukatorskie i wykonywania suchej zabudowy
zakłady gipsiarskie
zakłady układania podłóg z kompozytów zawierających mączkę drzewną
zakłady producentów jastrychów
zakłady ciesielskie
zakłady posiadaczy koncesji rzemiosła ciesielskiego
zakłady parkieciarskie
agencje pracy tymczasowej, które wynajmują pracowników do robót budowlanych.

W związku z tzw. przywilejem montażowym oraz z odpowiedzialnością zleceniodawcy robót budowlanych „roboty budowlane” są zdefiniowane inaczej niż w ustawie BUAG.

Jakie są prawa i obowiązki?

Jeżeli pracodawca tymczasowo wykorzystuje swoich pracowników, których zwykłe miejsce pracy znajduje się poza terytorium Austrii, do robót budowlanych na terytorium Austrii w ramach oddelegowania albo wynajmu do prac tymczasowych, wtedy pracodawca taki musi

 • zgłosić w Austrii oddelegowanie lub wynajęcie pracowników do robót budowlanych w Austrii; bliższe informacje na ten temat zamieszczone są w punkcie Obowiązki zgłoszeniowe
   
 • uiścić w austriackiej Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) [austr. Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych] miesięczne urlopowe dodatki do płac („dodatki urlopowe” i „procedura kas urlopowych”), aby umożliwić pracownikom skorzystanie z prawa do urlopu;
  więcej informacji na ten temat zawiera punkt Procedura kas urlopowych

   
 • za czas pracy w Austrii zapłacić pracownikom co najmniej płacę określoną w Austrii na mocy układu zbiorowego;
  więcej informacji na ten temat zawierają bloki tematyczne Płaca minimalnaUkłady zbiorowe

   
 • w przypadku ubezpieczenia oddelegowanych lub wynajętych pracowników w austriackiej instytucji ubezpieczenia społecznego, uiścić na rzecz BUAK kolejny dodatek do płacy na poczet wsparcia pomostowego; więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa BUAK w dziale „Świadczenia” pod hasłem Świadczenie pomostowe i Obliczanie dodatku

Za oddelegowanie uważa się poza tym również zatrudnienie pracowników w branży budowlanej, których zwykłe miejsce pracy znajduje się na terytorium Austrii, gdy zatrudnienie w ramach stosunku pracy ma miejsce u pracodawcy mającego siedzibę poza terytorium Austrii.

Przepisy ustawy BUAG mają zastosowanie od pierwszego dnia zatrudnienia w Austrii oddelegowanych lub wynajętych pracowników.
Tak zwany przywilej montażowy, który w przypadku trwającego do 8 dni okresu oddelegowania do zakładu w związku z pracami montażowymi, naprawami i uruchamianiem instalacji wyklucza zastosowanie austriackiego prawa urlopowego, jednoznacznie nie obowiązuje w przypadku robót budowlanych.