Platforma Delegowania Pracowników

Czy oprócz płacy minimalnej w przypadku delegowania i wynajmu siły roboczej do Austrii mają zastosowanie jeszcze jakieś inne przepisy prawa pracy?

W przypadku delegowania i wynajmu pracowników do Austrii konieczne jest przestrzeganie określonych części austriackiego prawa pracy – zupełnie niezależnie od czasu trwania delegacji lub wynajmu:

 • przepisy ustawowe i postanowienia układów zbiorowych w zakresie czasu pracy;
 • minimalny okres płatnego urlopu;
 • bezpieczeństwo i zdrowie na stanowisku pracy (ochrona pracowników);
 • zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia;
 • minimalna jakość zakwaterowania.

Jeśli delegowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy („delegowanie długoterminowe”), zastosowanie ma dodatkowo w pełnym zakresie austriackie prawo pracy, o ile jest ono korzystniejsze niż prawo pracy kraju delegującego.

W bloku tematycznym „Prawo pracy” zawarto informacje będące odpowiedziami na następujące pytania:

 • Jaki jest obowiązujący czas pracy?
 • Czy istnieje prawo do urlopu?
 • Jak należy chronić się przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia?
 • Jakie koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia mają być zwracane pracownikom delegowanym?
 • Jakie wymogi musi spełniać zakwaterowanie pracowników delegowanych?
 • Przez jaki okres delegowania obowiązuje w pełnym zakresie austriackie prawo pracy i co się z tym wiąże?