Platforma Delegowania Pracowników

W jaki sposób pracownicy oddelegowani lub wynajęci otrzymają wypłatę nabytych w Austrii świadczeń urlopowych?

W zależności od tego, czy prawo do urlopu wykorzystywane jest jako urlop w naturze, czy tylko w formie ekwiwalentu za urlop, należy rozróżnić pomiędzy wynagrodzeniem urlopowym a ekwiwalentem za urlop.

Ekwiwalent za urlop wypłacany jest pracownikowi najwcześniej sześć miesięcy po zakończeniu oddelegowania, o ile prawo do urlopu nie zostało wykorzystane w naturze. 

  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypłacane są przez kasę urlopową Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK), a wniosek o ich wypłatę należy złożyć w BUAK.
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop przelewane są bezpośrednio na podany rachunek bankowy pracownika.
  • Wniosek o wypłatę wynagrodzenia urlopowego składa pracodawca.
  • Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za urlop składa pracownik.
  • Składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od wynagrodzeń BUAK przekazuje właściwym urzędom.
  • Wszystkie formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej BUAK.

Wynagrodzenie urlopowe
Podpisany formularz „Wniosek o wypłatę wynagrodzenia urlopowego na podstawie § 33f BUAG” należy przesłać do BUAK.

Formularz można przesłać najwcześniej w miesiącu poprzedzającym urlop, a najpóźniej w ciągu miesiąca następującego po miesiącu wykorzystania urlopu.
BUAK informuje na piśmie pracodawcę oraz delegujące przedsiębiorstwo o dokonanym rozliczeniu wynagrodzenia urlopowego.
W piśmie informującym wyszczególnione są odrębnie składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od wynagrodzeń

Ekwiwalent za urlop
Pracownik musi złożyć w BUAK „Wniosek o wypłatę ekwiwalentu urlopowego na podstawie § 10 (1) ustawy BUAG”.

Pracownik nie może w takim wypadku aktualnie pozostawać w stosunku pracy w Austrii, który podlega pod austriacką procedurę kas urlopowych.
Pismo informacyjne wydawane jest wyłącznie pracownikowi.

Uwaga: Nabyte w BUAK świadczenia urlopowe przepadają, gdy nie zostaną wykorzystane do dnia 31 marca trzeciego roku następującego po roku nabycia prawa do urlopu.
Nabycie prawa do urlopu i tym samym początek biegu okresu przedawnienia rozpoczyna się wraz z zapłatą przez przedsiębiorstwo.
Przykład: Dni urlopu nabyte w 2024 roku należy wykorzystać najpóźniej do dnia 31.03.2027 r. Z dniem 01.04.2027 r. te dni urlopu przepadają nieodwołalnie i nie będzie już możliwe ich dochodzenie.