Platforma Delegowania Pracowników

Jakie koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia mają być zwracane pracownikom delegowanym i wynajmowanym?

Zasady

Delegacja lub wynajem z innego kraju (kraju delegującego) do Austrii dla delegowanych lub wynajmowanych pracowników często wiąże się z kosztami, np. podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

W określonych przypadkach pracodawcy muszą zwracać koszty ponoszone przez delegowanych lub wynajmowanych pracowników.

Zwrot kosztów i płaca minimalna

Rzeczywiste koszty związane z oddelegowaniem lub wynajmem powstają równolegle do świadczenia pracy i wynagrodzenia za świadczenie pracy. W związku z tym zwrot tych kosztów jest niezależny od wynagrodzenia i stanowi dodatek do wynagrodzenia.

Nawet jeśli zwrot kosztów jest wypłacany w formie ryczałtu lub ogólnej rekompensaty, nie można zaliczyć go na poczet wynagrodzenia.

Dodatki delegacyjne wypłacane zgodnie z prawem kraju delegującego są uznawane za zwrot kosztów, a nie za część wynagrodzenia, jeśli z ich podstawy prawnej w kraju delegującym (np. układu zbiorowego) nie wynika jasno, które składniki dodatku delegacyjnego są wypłacane jako zwrot faktycznie poniesionych kosztów, a które są wypłacane jako wynagrodzenie.

Prawo do zwrotu kosztów zgodnie z prawem austriackim czy prawem kraju delegującego?

Zwrot kosztów faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem lub wynajmem jest już czasami przewidziany w kraju, z którego pracownicy są delegowani lub wynajmowani (kraj delegujący).

Jeśli przepisy prawa, układy zbiorowe w kraju delegującym lub umowa o pracę regulują przypadek delegowania lub wynajmu do innego kraju (np. do Austrii), przysługuje prawo do zwrotu kosztów zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju delegującym. Prawo to obejmuje przede wszystkim koszty podróży z kraju delegującego do Austrii, pobytu w Austrii i podróży powrotnej z Austrii do kraju delegującego.

Ponadto prawo austriackie również przewiduje określone prawa do zwrotu kosztów (przy czym nie może dojść do ogólnego wzbogacenia się pracownika):

Zgodnie z prawem austriackim pracownik delegowany lub wynajmowany ma prawo do zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania lub wyżywienia poniesionych w związku z podróżą ze stałego miejsca pracy w Austrii do innego miejsca pracy w Austrii na czas delegowania lub wynajmu.

Z reguły takie roszczenia o zwrot kosztów są często regulowane w układach zbiorowych pracy w Austrii. Jednak takie prawo o zwrot kosztów przysługuje nawet bez zapisu w odpowiednim układzie zbiorowym [Anm. Valentin: § 3 Abs. 7 LSD-BG iZm § 1014 ABGB, wobei § 3 Abs. 7 unionskonform wohl auch überlassene AN umfassen wird]. Jeśli prawo to jest uregulowane w odpowiednim układzie zbiorowym, zwrot kosztów jest w każdym przypadku wypłacany pracownikom delegowanym i wynajmowanym w wysokości przewidzianej w austriackim układzie zbiorowym.

Wynajmowani pracownicy mają również prawo do wszelkich rekompensat kosztów przewidzianych w austriackich układach zbiorowych pracy dotyczących wynajmowania pracowników. Więcej informacji na temat tych układów zbiorowych: Wynajem pracowników – wynagrodzenie.

Odpowiednie przepisy można znaleźć, używając wyszukiwarki na stronie Zwrot kosztów w ramach austriackich układów zbiorowych.