Platforma Delegowania Pracowników

Jak należy chronić się przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia?

Obowiązujące w całej UE przepisy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa o delegowaniu) zobowiązują każde państwo członkowskie do tego, żeby stosowały swoje narodowe przepisy

 • o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia i higienie na stanowisku pracy
 • o ochronie macierzyństwa oraz
 • o ochronie pracowników młodocianych

również w przypadku prac, do których przedsiębiorstwo wydelegowało pracowników z innego państwa członkowskiego.
Austriackie przepisy obejmujące takie cele ochronne określane są jako „Przepisy o ochronie pracowników”.

Austriackie przepisy o ochronie pracowników muszą być przestrzegane również w przypadku delegowania i wynajmu pracowników do Austrii z innych państw członkowskich UE oraz z państw nie będących członkami UE.

Przepisy prawa z zakresu ochrony pracowników chronią życie i zdrowie pracowników w czasie pracy. Dostosowane do potrzeb ludzkich warunki pracy oraz wysokie standardy bezpieczeństwa pomagają uniknąć wypadków przy pracy oraz zagrożeń dla zdrowia oraz ich kosztów następczych.

Austriackie przepisy o ochronie pracowników regulują np.

 • zastosowanie niebezpiecznych maszyn i urządzeń,
 • obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami, takimi jak np. trujące lub łatwopalne chemikalia,
 • uciążliwości powodowane przez procesy pracy i inne oddziaływania, jak np. hałas,
 • urządzenia do zapobiegania zagrożeniom,
 • szkolenia i obchodzenie się ze specyficznymi ryzykami na stanowisku pracy,
 • badania lekarskie,
 • projektowanie stanowisk pracy, pomieszczeń pracy oraz urządzeń sanitarnych,
 • warunki pracy dla młodocianych i kobiet ciężarnych.

Przestrzeganie austriackich przepisów o ochronie pracowników kontroluje przede wszystkim austriacka inspekcja pracy.

O austriackich przepisach o ochronie pracowników i inspekcji pracy informuje portal www.arbeitsinspektion.gv.at.

Więcej informacji na tematy ochrony pracowników – również wielojęzyczne