Platforma Delegowania Pracowników

Przywilej montażowy

W specjalnym przypadku, gdy delegowani albo wynajęci pracownicy dostarczają urządzenia zakładowi w Austrii, nie muszą być pod pewnymi warunkami przestrzegane austriackie przepisy o wynagrodzeniu minimalnym ani austriackie przepisy urlopowe.
Wyjątek od obowiązku zapłaty minimalnego wynagrodzenia oraz zapewnienia praw urlopowych nazywany jest często „przywilejem montażowym”.

Czym jest „instalacja”?

Instalacjami są tylko środki produkcji na większą skalę, które są związane z miejscem lub używane w stałej lokalizacji:

  • maszyny, które są zainstalowane razem, mają wspólny system sterowania lub wspólne urządzenia sterujące, pracują razem i są uruchamiane w celu osiągnięcia wspólnego wyniku produkcyjnego lub
  • obiekty eksploatacyjne, jak warsztaty, hale produkcyjne i magazynowe, wielkie piece, silosy, zbiorniki, obiekty portowe, obiekty kolejowe itp.

Ustawowe warunki są następujące.

Jakie roboty obejmuje przywilej montażowy?
W związku z dostawą urządzenia, które wyprodukowane zostało przez pracodawcę oddelegowanego pracownika albo przez pracodawcę związanego z tym koncernem:

  • montaż albo
  • uruchomienie i związane z tym szkolenia albo
  • naprawa i serwis tego urządzenia,
  • o ile wyżej wymienione prace nie mogą być wykonane przez pracowników w Austrii.

Jakich robót nie obejmuje przywilej montażowy?
Przywilej montażowy nie obejmuje robót budowlanych. Odnośnie pojęcia „robót budowlanych” zobacz punkt „Definicje”.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby zastosowanie miał przywilej montażowy?
Roboty, niezależnie od czasu trwania czynności wykonywanej przez poszczególnego pracownika, nie mogą trwać dłużej niż 8 dni kalendarzowych albo nie dłużej niż 3 miesiące.

Jakie uregulowania dotyczą robót objętych przywilejem montażowym?
W odniesieniu do robót objętych przywilejem montażowym, które

  • nie trwają dłużej niż 8 dni kalendarzowych, nie muszą być przestrzegane obowiązki wynikające z austriackiego prawa urlopowego;
     
  • nie trwają dłużej niż 3 miesiące, nie muszą być przestrzegane obowiązki wynikające z austriackiego poziomu płacy minimalnej.

Roboty objęte przywilejem montażowym należy jednakże zgłaszać. W tym celu zobacz punkt Formalności/obowiązki zgłoszeniowe.
Kopia zgłoszenia musi być przechowywana w Austrii albo dostępna w postaci elektronicznej zgodnie z ogólnymi zasadami.