Platforma Delegowania Pracowników

Jakich zgłoszeń należy dokonać przed przystąpieniem do pracy?

Zgłoszenie oddelegowania pracowników lub wynajęcia siły roboczej

Przedsiębiorstwa mające siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub EOG albo w Szwajcarii, muszą zgłosić

 • oddelegowanie lub wynajęcie pracowników/pracownic
 • przed rozpoczęciem prac
 • w tzw. Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) [centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia]
 • za pomocą formularza ZKO 3 (w przypadku delegowania) lub ZKO 4 (w przypadku wynajmowania).

Przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie trzecim (poza UE, EOG i Szwajcarią) mogą delegować lub wynajmować pracowników tylko wtedy, gdy będą w posiadaniu pozwolenia na delegowanie, pozwolenia na zatrudnienie i/lub pozwolenia na wynajęcie.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie Pozwolenie na pracę.

W Austrii nie ma żadnej dolnej granicy okresu czasu, poniżej którego oddelegowanie lub wynajmowanie nie podlegałoby obowiązkowi dokonania zgłoszenia.
Obowiązkowi zgłaszania podlega z zasady również krótkoterminowe transgraniczne świadczenie pracy.

Niektóre prace transgraniczne nie wymagają jednak zgłoszenia.

Więcej informacji na temat tych wyjątków znajduje się na stronie

Uwaga:

 • Formularz ZKO 3 musi być używany do zgłaszania delegowania pracowników/pracownic poza sektorem transportu.
 • Formularz ZKO 4 służy do zgłaszania wynajmu.
 • Zgłoszenie delegowania pracowników/pracownic mobilnych w sektorze transportu odbywa się za pomocą systemy wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI lub za pomocą formularza ZKO3-T.
 • W tym celu patrz Transport i delegowanie pracowników.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszanych danych można znaleźć w urzędowych formularzach zgłoszeniowych.

W punkcie Informacja można znaleźć dalsze informacje i pomoc dotyczącą wypełniania pól zgłoszenia.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w językach Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky.

Wszelkie zapytania techniczne w związku ze składaniem zgłoszenia można kierować do biura ds. zwalczania nadużyć finansowych: Amt für Betrugsbekämpfung – Zentrale Koordinationsstelle, Postfach 252, 1000 Wiedeń, telefon: 050 233 554194, faks: 050 233 5954194, e-mail: Post.ABB-Finpol-ZKO@bmf.gv.at

Kiedy należy złożyć nowe zgłoszenie? 

Przy każdym nowym zleceniu i każdym nowym zleceniodawcy – czyli przy każdym nowym delegowaniu lub wynajmowaniu – trzeba złożyć nowe zgłoszenie ZKO.

Czy zawsze trzeba złożyć nowe zgłoszenie? Kiedy można złożyć zgłoszenie zmiany? 

Jeżeli zleceniodawca się nie zmienia, ale po złożeniu zgłoszenia nastąpią zmiany, które odnoszą się do pierwotnie złożonych informacji, np.

 • zmiana miejsca lub miejsc wykonywania czynności
 • zmiana wymiaru lub rozłożenia czasu pracy poszczególnych pracowników
 • ustanie zatrudnienia pojedynczego pracownika lub pojedynczej pracownicy,
 • zakończenie stosunków zatrudnienia
 • późniejsze rozpoczęcie zatrudnienia niż podano w pierwszym zgłoszeniu
 • niedojście do skutku zgłoszonych już oddelegowań lub wynajęć poszczególnych pracowników,
 • delegowanie dodatkowego pracownika / dodatkowej pracownicy,

należy niezwłocznie złożyć zgłoszenie aktualizujące.

W tym celu użyć formularza ZKO-3-A (w przypadku delegowania) lub ZKO-4-A (w przypadku wynajmowania).

Czy przy krótkich przerwach delegowania/wynajmowania trzeba składać zgłoszenie aktualizujące? 

Krótkie przerwy w obrębie zgłoszonego okresu delegowania lub wynajmowania nie wymagają składania nowego zgłoszenia ZKO ani zgłoszenia aktualizującego, jeśli

 • przerwa trwa nie dłużej niż jeden tydzień oraz
 • zmianie nie ulegają żadne dane złożone w zgłoszeniu ZKO.

Na przykład, jeśli delegowany pracownik / delegowana pracownica ma kilka dni urlopu lub zachoruje i trwa to krócej niż tydzień, zgłoszenie aktualizujące nie jest wymagane.

To samo dotyczy braku możliwości wykonywania pracy w miejscu pracy ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe.

Jeśli przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień, należy złożyć zgłoszenie aktualizujące.

Z drugiej strony, jeśli delegowani będą pracownicy inni niż zgłoszeni lub dodatkowi pracownicy albo, jeśli zmienią się okresy delegowania, wymagane jest zgłoszenie aktualizujące.

Okresy przerw, które są już znane w momencie składania pierwszego zgłoszenia, należy wskazać w polu „Uwagi” na końcu formularza ZKO.

Kiedy można złożyć zgłoszenie uproszczone? 

Pojedyncze zgłoszenie dotyczące powtarzającego się transgranicznego świadczenia pracy („zgłoszenie ramowe”)

W przypadku kilku powtarzających się oddelegowań lub wynajęć wystarczające jest tylko jedno zgłoszenie, gdy powtarzające się oddelegowania lub wynajęcia

 • następują w ramach jednej umowy o świadczenie usług albo umowy o pośrednictwie w znalezieniu wykonawcy
 • umowy zawierane są z tym samym zleceniodawcą lub zatrudniającym w Austrii lub
 • mają miejsce w ramach jednego koncernu.

W tych przypadkach zgłoszenie delegowania lub wynajmowania należy złożyć

 • przed pierwszym transgranicznym świadczeniem pracy ze wszystkich planowanych,
 • w odniesieniu do zleceniodawcy lub zatrudniającego w Austrii,
 • dla okresu do sześciu miesięcy,
 • w odniesieniu do wszystkich pracowników i pracownic delegowanych w tym okresie.

W przypadku delegacji w sektorze budowlanym złożenie zgłoszenia ramowego nie jest możliwe.

Pojedyncze zgłoszenie dotyczące kilku zleceniodawców („zgłoszenie zbiorcze”)

Pojedyncze zgłoszenie mimo kilku różnych zleceniodawców (zgłoszenie zbiorcze) jest wystarczające, gdy delegowanie

 • ma na celu wypełnienie kilku takiego samego rodzaju umów o świadczenie usług
 • trwa nie dłużej niż jeden tydzień oraz
 • obejmuje pracowników/pracownice, którzy w tym czasie ciągle przebywają w Austrii.

W takim przypadku należy podać w zgłoszeniu wszystkich zleceniodawców.

Zgłoszenie ramowe i zbiorcze należy składać za pomocą ogólnych formularzy.

W przypadku zgłoszenia ramowego należałoby kliknąć opcję „Zgłoszenie ramowe” na końcu formularza przed polem „Uwagi do całego zgłoszenia”.

W przypadku zgłoszenia zbiorczego na końcu formularza w polu „Uwagi do całego zgłoszenia” należałoby wpisać okoliczność zgłoszenia zbiorczego oraz dane dotyczące pozostałych zleceniodawców (dane zgodnie z pkt. 4. formularza).

Kto musi zgłosić oddelegowanie pracowników lub wynajęcie siły roboczej? 

 • Z zasady zgłoszenia oddelegowania albo wynajęcia musi dokonać pracodawca delegowanego pracownika / delegowanej pracownicy albo wynajmujący siłę roboczą.
 • Jednakże w przypadku, gdy pracownik oddelegowany lub wynajmowany jest przez zatrudniającego, któremu ten pracownik / ta pracownica zostali już wcześniej wynajęci za granicą, to do dokonania zgłoszenia zobowiązany jest zatrudniający.
 • W przypadku, gdy delegujący lub wynajmujący pracodawca ma siedzibę w państwie trzecim, a oddelegowany lub wynajmowana siła robocza jest również obywatelem/obywatelką państwa trzeciego, to zleceniodawca lub zatrudniający w Austrii  musi uzyskać pozwolenie na zatrudnienie lub wynajęcie – (zobacz punkt Pozwolenie na pracę)

Formularze zgłoszeniowe ZKO 3 oraz ZKO 4 można wypełnić online.
Linki podane są na końcu tekstu.

Zaniechanie zgłoszenia (pierwsze zgłoszenie delegowania, jak również zgłoszenie aktualizujące) jest karalne (grzywny do 20 000 euro).

Wynikające z przepisów o działalności gospodarczej zgłoszenie czynności, którą wykonywali będą delegowani lub wynajmowani pracownicy jako usługę transgraniczną – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

 • Czynność, którą wykonują w Austrii pracownicy oddelegowani lub wynajęci, traktowana jest jako usługa świadczona w Austrii przez zagraniczne przedsiębiorstwo delegujące lub wynajmującą agencję pracy tymczasowej.
 • Jest ona transgraniczną usługą świadczoną w Austrii, dla której austriackie władze wymagają z punktu widzenia prawa o działalności gospodarczej zapewnienia takiego poziomu jakości, jaki wymagany jest w przypadku każdej porównywalnej usługi w Austrii.
 • Więcej informacji na temat wymogów i obowiązków wynikających z prawa handlowego, takich jak rejestracja zgodnie z prawem handlowym i kwalifikacja na stronie Transgraniczne świadczenie usług (bmaw.gv.at)