Platforma Delegowania Pracowników

Przegląd i najnowsze zmiany

Delegowanie pracowników do Austrii – przegląd najważniejszych przepisów i zmiany od września 2021 r.

Od września 2021 r. w Austrii obowiązują zmiany w przepisach dotyczących delegowania pracowników. Zmiany są oparte na dyrektywie nr 2018/957/UE zmieniającej dyrektywę o pracownikach delegowanych.

Poniżej zebrano przegląd najważniejszych wymogów, do których należy się stosować przy delegowaniu pracowników do Austrii, z uwzględnieniem najnowszych zmian:

1. Zgłoszenie delegowania pracownika

Delegowanie lub wynajęcie pracownika lub pracowników do Austrii należy zgłosić przy pomocy formularza online najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy takiego pracownika w delegacji.

W przypadku oddelegowania należy zastosować formularz internetowy ZKO3.
W przypadku wynajęcia pracownika należy zastosować formularz internetowy ZKO4.

Z wyjątkiem sektora budowlanego wszystkie delegacje lub wynajem pracowników, które dotyczą tego samego
zleceniodawcy w Austrii
⇒ oraz będą realizowane w ciągu 6 miesięcy, mogą zostać zgłoszone na cały ten okres 6 miesięcy w ramach jednego „zgłoszenia ramowego”.
W takim przypadku w formularzu internetowym należy zaznaczyć pole „Zgłoszenie ramowe”.

Wszystkie delegacje i wynajem pracowników dokonane w ciągu jednego tygodnia
⇐ w celu realizacji tego samego rodzaju usług, ale u różnych zleceniodawców w Austrii, 
⇒ można zgłosić na cały taki tydzień przy użyciu pojedynczego „zgłoszenia zbiorowego”.
Do formularza internetowego należy wówczas dołączyć listę zleceniodawców.

Na końcu formularza, w rubryce „Uwagi” należy także zaznaczyć, że korzysta się ze zgłoszenia zbiorowego.

Późniejsze zmiany okoliczności, które zostały podane w zgłoszeniu, należy zasygnalizować online przy użyciu formularza ZKOAE-M.

Odmienne i szczególne przepisy odnoszą się do sektora transportowego: Biuletyn informacyjny dotyczący transportu.

Więcej informacji dotyczących wszelkich kwestii można znaleźć tutaj:

2. Przechowywanie różnych dokumentów podczas pracy w Austrii

Podczas wykonywania pracy w Austrii należy umożliwić austriackim organom kontrolnym wgląd w niektóre dokumenty – w formie papierowej lub elektronicznej – które dokumentują stosowanie się do przepisów o płacy minimalnej oraz dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Dokumenty, które należy w takiej sytuacji udostępnić, to:

 • kopie zgłoszenia,
 • do wyboru umowa o pracę lub dokumentacja zawierająca informacje o istotnych postanowieniach umowy o pracę,
 • dokumenty dotyczące zaszeregowania do przedziału wynagrodzenia, o ile takie zaszeregowanie taryfowe nie wynika z powyższych dokumentów,
 • zapisy płacowe lub równoważne zestawienie wynagrodzeń, jeśli konieczne jest doprecyzowanie zmian umowy o pracę w związku z dodatkami (np. za niebezpieczne warunki pracy) lub dopłatami (np. za nadgodziny lub prowizje),
 • zapisy czasu pracy,
 • dowody wypłaty wynagrodzenia, takie jak potwierdzenia wypłaty lub potwierdzenia przelewów bankowych,
 • w przypadku oddelegowania lub wynajęcia pracowników będących obywatelami państw trzecich – pozwolenie na pracę wystawione w państwie delegującym,
 • dokument ubezpieczenia społecznego A1 lub równoważne dokumenty do celów zgłoszenia pracownika delegowanego lub wynajmowanego do ubezpieczenia społecznego w kraju delegowania (np. stary, jeszcze ważny formularz A 1, dowody wypłaty wynagrodzenia, które dokumentują, że składki na ubezpieczenia społeczne są opłacane w państwie delegującym).

W przypadku delegowania trwającego nie więcej niż 48 godzin, dostępne muszą być wyłącznie następujące dokumenty:

 • kopia zgłoszenia,
 • umowa o pracę lub dokumentacja zawierająca informacje o istotnych postanowieniach umowy o pracę,
 • zapisy czasu pracy,
 • ewentualnie zezwolenie na pracę,
 • dokument ubezpieczenia społecznego A 1 lub równoważny.

Wszystkie dokumenty mogą być udostępniane w języku niemieckim lub angielskim.

Dokument ubezpieczenia społecznego A 1 nie wymaga tłumaczenia. Również dowody wypłaty wynagrodzenia mogą być przechowywane w języku oryginału, o ile jednoznacznie wynika z nich okres, za który wypłacane jest wynagrodzenie, wypłacone wynagrodzenie oraz jego odbiorca.

Tłumaczenie musi być prawidłowe, ale nie musi być uwierzytelnione.

W przypadku „zgłoszenia ramowego” organy kontrolne muszą mieć zapewniony dostęp do dokumentów przez cały zgłoszony okres ramowy w miejscu wykonywania pracy lub w formie elektronicznej – nawet w sytuacji, gdy zgłoszeni pracownicy w danym momencie nie przebywają w Austrii.

Organy kontrolne są mogą żądać przekazania dokumentacji płacowej, takiej jak umowa o pracę, dokumenty dotyczące zaszeregowania do przedziału wynagrodzenia, zapisy płacowe, zapisy czasu pracy, dowody wypłaty wynagrodzenia nawet na miesiąc po zakończeniu delegacji lub wynajmu pracownika. Wspomniane dokumenty należy przekazać najpóźniej w ciągu 14 dni.

Odmienne i szczególne przepisy odnoszą się do sektora transportowego: Biuletyn informacyjny dotyczący transportu.

Więcej informacji dotyczących wszelkich kwestii można znaleźć tutaj:

3. Wynagrodzenie minimalne wg przepisów austriackich

W Austrii poziom płac minimalnych, poniżej których nie można wypłacać wynagrodzeń, jest co do zasady ustalany w układach zbiorowych pracy.

O tym, na podstawie jakiego układu zbiorowego pracy należy zapłacić wynagrodzenie minimalne danemu pracownikowi oddelegowanemu za czynności wykonywane przez niego w Austrii, decydujące znaczenie mają branża oraz to, jakie konkretnie czynności wykonuje.

Nawet jeśli praca w Austrii trwa tylko tydzień, za ten tydzień należy zapłacić co najmniej minimalne wynagrodzenie wynikające z właściwego austriackiego zbiorowego układu pracy.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

4. Prawo do zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia

Pracownikom delegowanym należy zapewnić zwrot kosztów poniesionych na podróż, zakwaterowanie i wyżywienie co najmniej na takich samych zasadach, jak przewidują to przepisy austriackie – często ujęte w układach zbiorowych pracy – dla porównywalnych pracowników, u porównywalnych pracodawców w danym miejscu wykonywania pracy.

Należy zapewnić także zwrot kosztów za podróże między różnymi miejscami wykonywania pracy w Austrii.

Dalsze informacje zob.

5. Minimalna jakość zakwaterowania udostępnianego przez przedsiębiorstwo delegujące

Jeśli pracodawca delegujący udostępnia pracownikom pomieszczenia do celów mieszkalnych lub noclegów, pomieszczenia takie muszą posiadać co najmniej:

 • okno prowadzące bezpośrednio na zewnątrz,
 • wystarczające oświetlenie,
 • ilość powietrza co najmniej 10 m3 na pracownika,
 • ogrzewanie,
 • stoły o wystarczającej powierzchni,
 • co najmniej jedno siedzenie z oparciem dla każdego pracownika,
 • co najmniej 2,5 m wysokości,
 • możliwość zamykania na klucz pokoju, sypialni i jednej skrzynki,
 • łóżko z pościelą – nie mogą to być łóżka piętrowe,
 • sypialnie z podziałem na płeć i osobnym dostępem,
 • urządzenia do przyrządzania i odgrzewania, a także chłodzenia posiłków i napojów,
 • środki pierwszej pomocy,
 • możliwość suszenia mokrych ubrań,
 • oddzielnie pomieszczenia dla palaczy i niepalących lub ogólny zakaz palenia,
 • prysznice, umywalki i toalety.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w

6. Właściwość austriackiego prawa pracy

Nawet w przypadku bardzo krótkiego oddelegowania należy stosować się do austriackich przepisów dotyczących czasu pracy (ustawy, rozporządzenia, układy zbiorowe) oraz z zakresu BHP.

Więcej informacji na ten temat zob:

Z wyjątkiem niektórych prac montażowych pracownicy delegowani mają prawo do urlopu na podstawie prawa austriackiego o tyle, o ile przepisy dotyczące urlopu obowiązujące w państwie delegującym przewidują krótszy jego wymiar.

Więcej informacji na ten temat zob:

Jeśli oddelegowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy, zastosowanie znajduje ponadto całe austriackie prawo pracy, o ile jest korzystniejsze dla pracownika niż prawo pracy państwa delegującego.

Dotyczy to np. prawa do wypłaty wynagrodzenia w przypadku zachorowania lub innego rodzaju niezdolności do pracy. Nie stosuje się natomiast przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Po przedłożeniu pisemnego uzasadnienia pracodawca może przedłużyć ten okres 12 miesięcy do 18 miesięcy.

Więcej informacji na temat poszczególnych gałęzi prawa pracy obowiązującego w Austrii:

7. Szczególne obowiązki w związku z wykonywaniem prac budowlanych

Przy delegowaniu do prac budowlanych należy stosować się do przepisów specjalnych dotyczących takich kwestii jak zgłoszenie, składki na rzecz Kasy Urlopowej Pracowników Budowlanych (BUAK), a także odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

8. Zgłoszenie realizacji usługi w branży „reglamentowanej”

W przypadku niektórych usług wykonywanych przez przedsiębiorstwa w Austrii wymagane jest spełnienie określonych warunków jakościowych (tzw. „branże reglamentowane”). W przypadku usługi o charakterze transgranicznym zamiar jej świadczenia należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem (tzw. „Zgłoszenie usługi”).

Organem właściwym do przyjęcia takiego zgłoszenia jest w Austrii Ministerstwo Gospodarki (=Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

 • Usługi transgraniczne – Ministerstwo Gospodarki (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort).

9. Wyjątki od przepisów o delegowaniu pracowników

Na „Platformie Delegowania Pracowników” wskazano kilka rodzajów działalności transgranicznej, co do których przepisy o delegowaniu lub wynajmie pracowników do Austrii nie znajdują zastosowania.

Nowe wyjątki to w szczególności

dostawa towarów przez oddelegowanych pracowników sprzedawcy lub wynajmującego oraz odbiór towarów przez pracowników delegowanych zagranicznego nabywcy lub najemcy i

czynności niezbędne do uruchomienia i użytkowania dostarczonych dóbr wykonywane przez oddelegowanych pracowników sprzedawcy lub wynajmującego, o ile wymagają one jedynie niewielkiego nakładu czasu.

Więcej informacji dotyczących innych wyjątków: