Kiküldetési platform

A legfontosabbak áttekintése

Az ausztriai kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés során melyek a legfontosabb jogok és kötelezettségek?

Hol találok ezen a weboldalon további információt a témával kapcsolatban?

1. A kiküldetés vagy kölcsönzés nem EU-tagállam („harmadik állam”) esetében

Valamely EU-tagállamban székhellyel rendelkező vállalatok az Ausztriába történő munkaerő kiküldése vagy kölcsönzése során az uniós szolgáltatásszabadság előnyeit élvezik.

Azokra az Ausztriába kiküldött vagy kölcsönzött munkavállalókra, akik valamely EU-tagállam állampolgárai, a munkavállalók szabad mozgásának munkaerőpiaci alapelve vonatkozik.

Harmadik államban székhellyel rendelkező vállalatokra és harmadik állam állampolgáraira ezen szabadságjogok a legtöbb esetben nem vonatkoznak.

Mindezek alapján harmadik államban székhellyel rendelkező vállalatok esetében a harmadik állambeli állampolgárok kiküldetése vagy kölcsönzése során főként a következő eltérések adódnak a bejelentésnél (2. pontban foglaltak) és a dokumentumok rendelkezésre tartásánál (3. pontban foglaltak):

 • EU-tagállamban székhellyel rendelkező vállalat harmadik állambeli állampolgár kiküldetése vagy kölcsönzése esetén köteles a bejelentéshez mellékelni a küldő állam által kiállított munkavállalási engedélyt. A bejelentés automatikusan továbbításra kerül a foglalkoztatási szolgálat felé. Itt ellenőrzik a kiküldő országban történő foglalkoztatás „szabályszerűségét” (a munkavállalási engedélyt, lakóhelyet, főtevékenységet, a küldő vagy kölcsönadó vállalatot, mint munkáltatót), és „kiküldetési igazolást” állítanak ki. A foglalkoztatás azonban már a bejelentést követően megkezdhető.
 • A harmadik államban székhellyel rendelkező vállalat harmadik állambeli állampolgár kiküldetése vagy kölcsönzése esetén
  • köteles a bejelentés (2. pontban foglaltak) helyett kiküldetési, foglalkoztatási és/vagy kölcsönzési engedélyt beszerezni;
  • a dokumentumok rendelkezésre tartási kötelezettsége (3. pontban foglaltak) magában foglalja a bérelszámolási dokumentumokat és a munkaügyi nyilvántartásokat, a bejelentési és a foglalkoztatási igazolást azonban nem.

További információk ehhez itt találhatók:

2. Munkavállalók kiküldetése vagy kölcsönzése EU- vagy EGT-tagállamból vagy Svájcból

EU- vagy EGT-tagállamból vagy Svájcból Ausztriába történő munkaerő kiküldetése vagy kölcsönzése esetében legkésőbb a munkába állás kezdetekor online nyomtatvány segítségével kell eleget tenni a bejelentési kötelezettségnek.

Kiküldetéshez ZKO3 online nyomtatványt kérjük használni.
Munkaerő-kölcsönzéshez ZKO4 online nyomtatványt kérjük használni.

Az építőipar kivételével minden 6 hónapon belüli kiküldetés vagy kölcsönzés,

⇐ amely egyazon ausztriai megbízóhoz kapcsolódik,
⇒ a 6 hónapra egyetlen „keretbejelentéssel” bejelenthető.

Ez esetben az online nyomtatványon a „Keretbejelentés” rubrikát kell megjelölni.

Minden egy héten belüli kiküldetés vagy kölcsönzés

⇐ amely különböző ausztriai megbízókhoz kapcsolódik azonos szolgáltatás keretén belül

⇐ folyamatos ausztriai tartózkodással

⇒ az adott hétre egyetlen „összefoglaló bejelentéssel” jelenthető be.

Az online nyomtatványhoz ez esetben csatolni kell a megbízók listáját. A nyomtatvány végén a „Megjegyzések” részben jelezni szükséges, hogy összefoglaló bejelentést kívánnak tenni.

A körülményekben bekövetkező utólagos változásokatZKOAE-M online nyomtatvány beküldésével kell bejelenteni.

Eltérő és specifikus előírások vonatkoznak a szállítási szektorra: Információs füzet a szállításról.

További információk ehhez itt találhatók:

3. Meghatározott dokumentumok rendelkezésre tartása az ausztriai munka során

Az ausztriai munkavégzés alatt az ellenőrzést végző szerveknek biztosítani kell a hozzáférést meghatározott iratokhoz – papíron vagy elektronikus formában. Az iratok a minimálbér-feltételek teljesülését és a társadalombiztosítási nyilvántartásba vételt hivatottak dokumentálni.

Rendelkezésre kell állniuk a következő dokumentumoknak:

 • a bejelentés másolata (harmadik államból történő kiküldetés vagy kölcsönzés kivételével)
 • választás szerint a munkaszerződés vagy igazolás a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeiről
 • munkabér besorolási dokumentumok, ha a kollektív szerződés szerinti besorolás ezekből vagy más iratokból nem állapítható meg
 • bérnyilvántartás vagy a munkabér összetételének hasonló bontása, amennyiben a munkaszerződésben foglaltakat a pótlékok (pl. veszélyességi pótlék) vagy kiegészítő juttatások (pl. túlóra vagy jutalék) tekintetében pontosítani kell
 • munkaidő-nyilvántartások
 • munkabér kifizetését igazoló bizonylatok, mint a bérpapír vagy banki átutalási igazolás
 • harmadik országból, EU- vagy EGT-tagállamból vagy Svájcból érkező munkavállalók kiküldetése vagy kölcsönzése esetén az adott országban kiállított munkavállalási engedély
 • EU- vagy EGT-tagállamból vagy Svájcból történő kiküldetés esetén az A1-es társadalombiztosítási nyomtatvány vagy azzal egyenértékű igazolás a kiküldött vagy kölcsönzött munkavállalónak a küldő állam társadalombiztosítási intézményében történő nyilvántartásba vételéhez (pl. régebbi, még érvényes A1-es nyomtatvány, bérfizetés igazolás, amelyek igazolják, hogy a társadalombiztosítási járulékot a küldő országban fizetik).

48 óránál nem hosszabb kiküldetésnél csak az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állniuk:

 • a bejelentés másolata
 • munkaszerződés vagy igazolás a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeiről
 • munkaidő-nyilvántartások
 • adott esetben munkavállalási engedély
 • A1-es társadalombiztosítási nyomtatvány vagy azzal egyenértékű igazolás.

Valamennyi dokumentum esetében elfogadott a német vagy angol nyelvű rendelkezésre tartás.

Az A1-es társadalombiztosítási nyomtatványt nem szükséges lefordítani. A munkabér kifizetését szolgáló igazolások eredeti nyelven is elfogadhatóak, ha azokból egyértelműen megállapítható a bérfizetési időszak, a kifizetett bér és a kedvezményezett.

A fordításnak pontosnak kell lennie, azonban nem kell hitelesnek lennie.

„Keretbejelentés” esetében a dokumentumoknak a teljes bejelentett időszakban a munkavégzés helyén rendelkezésére kell állniuk, vagy elektronikus formában hozzáférhetőnek kell lenniük az ellenőrzést végző szervek számára – még akkor is, ha a bejelentett munkavállalók nem tartózkodnak Ausztriában.

Munkabérfizetési igazolást természetesen csak olyan bérfizetési időszakra kell rendelkezésre tartani, amelyre vonatkozóan a munkabér már esedékessé vált.

Az ellenőrző szervek a kiküldetés vagy a kölcsönzés végét követő egy hónapon belül is kérhetik a bérdokumentumok, azaz a munkaszerződések, a bérbesorolási dokumentumok, a bérnyilvántartások, a munkaidő-nyilvántartások és a bérfizetési igazolások továbbítását. Ezeket a dokumentumokat legkésőbb a megkereséstől számított 14 napon belül kell benyújtani.

Eltérő és specifikus előírások vonatkoznak a szállítási szektorra: Információs füzet a szállításról.

További információk ehhez itt találhatók:

4. Minimálbér az osztrák előírások szerint

Ausztriában a mindenképpen biztosítandó minimálbér mértéke kollektív szerződésekben került rögzítésre.

A gazdasági ágazat és a kiküldött munkavállaló konkrét tevékenysége határozza meg, hogy az ausztriai tevékenységért mely kollektív szerződésben rögzített minimálbért kell megfizetni.

Még ha csak egy hétig is tart a munka Ausztriában, legalább az osztrák kollektív szerződés szerinti bért ki kell fizetni az adott hétre.

További információk itt találhatók:

5. Utazási, szállás- vagy étkezési költségtérítési igény

A kiküldött és kölcsönzött munkavállalóknak legalább azokat az utazási, szállás- és étkezési költségeket kell megtéríteni, amelyek az osztrák előírások – gyakran kollektív szerződések – alapján a munkavégzés helyén hasonló munkáltatónál hasonló munkavállalókat megilletnek.

Mindenekelőtt az Ausztrián belüli munkahelyek közötti utazás költségeit kell megtéríteni.

Bővebb információ itt

6. Az osztrák munkajog alkalmazása

A nagyon rövid kiküldetések és kölcsönzések során is be kell tartani a munkaidőre (törvények, rendeletek, kollektív szerződések), valamint a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó osztrák előírásokat.
További információk itt találhatók:

Bizonyos szerelési munkák kivételével a kiküldött munkavállalók az osztrák jog szerint jogosultak szabadságra, amennyiben a szabadság mértéke a küldő állam jogszabályai szerint kevesebb lenne.
További információk itt találhatók:

Ha a kiküldetés vagy kölcsönzés 12 hónapnál tovább tart, mindezek mellett a teljes osztrák munkajog alkalmazandó, amennyiben az a küldő állam munkajogi szabályainál kedvezőbb.

Ehhez tartozik pl. megbetegedés vagy egyéb keresőképtelenség esetén a folyamatos bérfizetéshez való jog. A munkaviszony keletkezésére és megszűnése vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.

A 12 hónapos időszakot a munkáltató írásbeli indoklással 18 hónapra is meghosszabbíthatja.

További információk a 12 hónapot meghaladó kiküldetésről vagy kölcsönzésről:

További információk az Ausztriában alkalmazandó munkajog egyes ágairól:

7. Építési munkákkal összefüggő speciális kötelezettségek

Építési munkákkal kapcsolatos kiküldetés esetén ügyelni kell a különös rendelkezésekre, pl. az Építőmunkások Szabadság- és Végkielégítési Pénztáránál (BUAK) történő bejelentésre és a bérfizetési felelősségre.

További információk itt találhatók:

8. A szállításra vonatkozó speciális előírások

A szállítási ágazatban részben eltérő követelmények határozzák meg, hogy adott esetben egyáltalán kiküldetésről vagy kölcsönzésről van-e szó, továbbá az Ausztriába történő kiküldetés vagy kölcsönzés adminisztratív követelményei is eltérőek lehetnek.

Ehhez további információk itt találhatók:

9. „Szabályozott” kereskedelmi szolgáltatás bejelentése

Ausztriában meghatározott szolgáltatást nyújtó vállalatoknak meg kell felelniük bizonyos minőségi szintnek (úgynevezett „szabályozott kereskedelem”). Ha a tervezett szolgáltatást határokon átnyúlóan kívánják nyújtani, azt előzetesen be kell jelenteni (úgynevezett „szolgáltatásértesítés”).

Ausztriában a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium felelős ezért.

További információk itt találhatók:

Határon átnyúló szolgáltatás

10. Kivételek a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályok alól

A „kiküldetési platform” megnevez néhány olyan határon átnyúló tevékenységet, amelyre nem vonatkozik kifejezetten a munkavállalók Ausztriába történő kiküldetésére vagy kölcsönzésére vonatkozó szabályozás.

További információk a kivételekről: