Platforma Delegowania Pracowników

Podróż służbowa

Pojęcie „podróży służbowej” nie jest bliżej określone w austriackim prawie pracy. Według przepisów o podatku dochodowym podróż służbowa ma miejsce, gdy pracownik opuszcza na zlecenie pracodawcy miejsce pracy (biuro, zakład pracy, teren zakładu, magazyn itp.) w celu załatwienia spraw służbowych.

Nie ma więc żadnej ogólnej definicji pozwalającej na udzielenie odpowiedzi, czy transgraniczna podróż służbowa

  • ma być zakwalifikowana jako oddelegowanie, czy jako wynajęcie pracownika,
  • pociąga za sobą albo nie pociąga za sobą takie skutki prawne, jak obowiązki zgłoszeniowe, wynagrodzenie co najmniej na warunkach austriackiej płacy minimalnej itp.

Należy raczej wziąć pod uwagę konkretny cel i zakres danej podróży służbowej w indywidualnym przypadku.

Zasadniczo działania w kontekście transgranicznej podróży służbowej mogą również stanowić pracę, nawet jeśli podróż służbowa jest krótkotrwała.

W tym przypadku podróż służbową jako całość należy traktować jako delegowanie lub wynajem siły roboczej.

Nie uważa się za świadczenie pracy i tym samym nie klasyfikuje się jako oddelegowania albo transgranicznego wynajęcia siły roboczej następujących czynności wykonywanych w ramach podróży służbowej:

Gdy nie są przy tym świadczone żadne inne usługi,

  • udział w seminariach, wykładach, kongresach, konferencjach
  • działalność w ramach międzynarodowych programów kształcenia, dokształcania albo programów badawczych na uniwersytetach
  • narady biznesowe
  • samo pozyskiwanie informacji, szkolenie, dokształcanie się
  • udział w targach i imprezach podobnych do targów
  • udział w imprezach kulturalnych z dziedziny muzyki, tańca, teatru albo małych form oraz z porównywalnych dziedzin w ramach transgranicznego tournée, którego wymiar pracy w Austrii ma w stosunku do całego tournée zakres podrzędny
  • udział i realizacja międzynarodowych zawodów sportowych.

Poza tym urzędnicy i urzędniczki, pracownicy kontraktowi lub inni urzędnicy państwowi obcego państwa, którzy tymczasowo wykonują swoją pracę w Austrii, nie podlegają austriackim przepisom o płacy minimalnej, obowiązku rejestracji, przechowywania dokumentów itd., które opisano w witrynie Platforma Delegowania Pracowników.

Więcej informacji na temat dalszych wyjątków: