Platforma Delegowania Pracowników

Telepraca / praca zdalna

W jakim stopniu austriackie przepisy dotyczące delegowania lub transgranicznego wynajmowania pracowników obowiązują w odniesieniu do telepracy lub „pracy zdalnej”?

Pracownicy i pracownice coraz częściej wykonują pracę i świadczą usługi za pomocą mediów elektronicznych, przy użyciu obecnie dostępnych technologii informacyjnych (poczta elektroniczna, aplikacje na smartfony, komunikacja audio i wideo, programy do konferencji internetowych, media społecznościowe itd.).

Gdy praca i usługi są czysto wirtualne, rozwijają się wyłącznie w mediach elektronicznych, lokalizacja geograficzna i odległość geograficzna mają pomniejsze znaczenie dla samej działalności. Praca jest możliwa zarówno w zwykłym miejscu pracy, jak i w dowolnym miejscu oddalonym od niego („praca zdalna”, „home office”, „workation”).

Niemniej jednak, w niektórych przypadkach austriackie przepisy dotyczące delegowania i wynajmowania siły roboczej mogą być istotne nawet w przypadku działalności czysto wirtualnej. Decydujące dla tych przypadków są cechy delegowania i transgranicznego wynajmowania pracowników:

 • Gdzie znajduje się zwykłe miejsce pracy?
 • Czy z pracą wirtualną wiąże się fizyczna zmiana miejsca w stosunku do zwykłego miejsca pracy?
 • Czy zmiana miejsca jest istotna dla czynności w ramach świadczenia pracy?

Z punktu widzenia tych cech nie należy zakładać delegowania lub transgranicznego wynajmowania do Austrii, jeśli pracownik lub pracownica czynność wirtualną

 • wykonuje w zwykłym miejscu pracy lub
 • wykonuje wprawdzie poza zwykłym miejscem pracy, ale zmiana miejsca do Austrii nie ma znaczenia dla celu lub efektu świadczenia dalszych usług.

Z drugiej strony oddelegowanie lub przeniesienie do Austrii należy przyjąć, jeśli pracownik lub pracownica

 • przenosi się do Austrii w celu wykonania czynności wirtualnej, aby nawiązać bliższy kontakt z kontrahentami pracodawcy lub w celu lepszego zrealizowania umowy o świadczenie usług pracodawcy albo
 • nie jest obywatelem/obywatelką kraju członkowskiego UE (obywatele państw trzecich) i wykonuje pracę wirtualną w Austrii dłużej niż przez krótki czas (ok. 2 tygodnie).

Możliwe są następujące konstelacje przypadków:

1. Pracownik/pracownica mający obywatelstwo w kraju członkowskim UE, którego/której zwykłe miejsce pracy znajduje się poza Austrią, pracuje wyłącznie z mediami elektronicznymi w Austrii na własną prośbę. Dla pracodawcy zmiana miejsca nie stanowi interesu biznesowego.

Pracę wirtualną można by wykonać również w zwykłym miejscu pracy i nie wpłynęłoby to na umowę o świadczenie usług między pracodawcą a kontrahentem w Austrii.

 • Austriackie przepisy dotyczące delegowania lub wynajmowania nie mają zastosowania.
 • Należy przestrzegać obowiązkowych przepisów austriackiego prawa pracy, na przykład prawa czasu pracy, oraz ochrony pracowników
 • Pracownik/pracownica musi mieć przy sobie zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym A1.

2. Pracownik/pracownica niemający/niemająca zwykłego miejsca pracy w Austrii pracuje z wykorzystaniem mediów elektronicznych w Austrii na zlecenie pracodawcy. Celem pracy nie są wyłącznie czynności wirtualne jako takie.

Jeśli do wirtualnej pracy w Austrii zostanie dodana czynność, która odnosi się do umowy o świadczenie usług i nie mogłaby być wykonywana z taką samą korzyścią w zwykłym miejscu pracy, zmiana lokalizacji ma funkcję delegowania lub wynajmowania do Austrii.

 • Austriackie przepisy dotyczące delegowania lub wynajmowania mają zastosowanie.

3. Pracownik/pracownica niemający obywatelstwa w kraju członkowskim UE, którego/której zwykłe miejsce pracy znajduje się poza Austrią, pracuje wyłącznie z mediami elektronicznymi w Austrii na własną prośbę.

Jeśli wirtualna praca w Austrii nie jest tylko krótkotrwała (ok. 2 tygodnie),

 • to pracę należy zgłosić jako delegowanie, jeśli pracodawca jest przedsiębiorstwem z siedzibą w kraju członkowskim UE;
 • to należy uzyskać pozwolenie na delegację lub zatrudnienie, jeśli pracodawca jest przedsiębiorstwem z siedzibą w kraju niebędącym członkiem UE (państwie trzecim).

4. Przedsiębiorstwo z siedzibą poza Austrią zatrudnia pracownika/pracownicę do pracy wirtualnej w zwykłym miejscu pracy w Austrii.

W tym przypadku decydującym czynnikiem jest to, że zwykłe miejsce pracy znajduje się w Austrii, czyli nie następuje delegowanie. Miejsce siedziby (zamieszkania) kontrahenta pracodawcy nie ma znaczenia.

 • Austriackie przepisy dotyczące delegowania lub transgranicznego wynajmowania siły roboczej nie mają zastosowania.
 • Zastosowanie mają pozostałe austriackie przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisy dotyczące zatrudniania obywateli państw trzecich.

5. Przedsiębiorstwo z siedzibą poza Austrią zatrudnia pracownika/pracownicę do pracy wirtualnej na rzecz kontrahenta w Austrii. W tym celu pracownik/pracownica nie wykonuje pracy w Austrii.

Delegowanie i transgraniczne wynajmowanie siły roboczej wymagają fizycznej zmiany lokalizacji pracownika lub pracownicy w celu wykonywania pracy.

Jeśli działalność na rzecz kontrahenta ma skutek w Austrii, ale jest wykonywana z miejsca poza Austrią, nie następuje delegowanie ani transgranicznego wynajmowanie siły roboczej.

 • Austriackie przepisy dotyczące delegowania lub transgranicznego wynajmowania siły roboczej nie mają zastosowania.
 • Obowiązuje prawo zwykłego miejsca pracy.