Platforma Delegowania Pracowników

Delegowanie pracowników

Kiedy ma miejsce delegowanie pracowników?

Z delegowaniem pracowników mamy do czynienia, gdy

 • pracodawca
 • oddelegowuje swoich pracowników do pracy do Austrii.

W rzeczywistym życiu gospodarczym „praca za granicą”, transgraniczne świadczenie pracy, spędzanie czasu pracy za granicą występuje w różnego rodzaju konstelacjach przypadków i form.
Część z tych przypadków ma wspólne cechy, które łącznie charakteryzują „delegowanie”. Gdy faktyczny stan rzeczy charakteryzuje się takimi cechami, a więc gdy mamy do czynienia z oddelegowaniem do Austrii, związane są z tym szczególne prawa i obowiązki wynikające z prawa pracy.

Cechami delegowania są:

 • Pracownik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, a jego zwykłe miejsce pracy nie znajduje się w Austrii. Punkt ciężkości stosunku pracy znajduje się więc poza Austrią i pozostaje tam również w czasie świadczenia pracy/wykonywania usługi w Austrii.
 • Nie ma znaczenia, w jakim państwie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Z delegowaniem możemy mieć również do czynienia, gdy przedsiębiorstwo ma siedzibę w Austrii.
 • Zamiar wykonania usługi albo innego posiadającego wartość pieniężną świadczenia w Austrii na odpowiedzialność tego pracodawcy.
 • Wykonanie usługi/świadczenia w Austrii przez pracownika, który w tym celu przyjeżdża do Austrii („pracownik oddelegowany”).
 • Wykonanie usługi/świadczenia w Austrii wymaga świadczenia pracy przez pracownika; praca świadczona jest tylko przez określony czas, jest tymczasowa.
 • Gdy dla wykonania usługi/świadczenia stroną umowy jest przedsiębiorstwo posiadające siedzibę w Austrii, oddelegowany pracownik nie jest włączony w struktury przedsiębiorstwa tej austriackiej strony umowy.
 • Transgraniczne świadczenie pracy ma wartość ekonomiczną nie tylko dla pracodawcy – polega więc na wykonywaniu innej czynności niż np. wizyta na imprezie, kongresie, targach, sporadyczne uzyskiwanie informacji, szkolenie albo negocjacje.

Jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy?

 • Wypłata co najmniej takiego wynagrodzenia, które przewidziane jest dla świadczonej pracy w Austrii na podstawie ustawy, rozporządzenia albo układu zbiorowego.
 • Udzielenie urlopu zgodnie z prawem austriackim, o ile jest ono korzystniejsze dla pracownika.
 • Przestrzeganie przepisów austriackich, w szczególności o czasie pracy, ochronie macierzyństwa, ochronie pracowników młodocianych, bezpieczeństwie i zdrowiu na stanowisku pracy.

W związku z delegowaniem pracowników pracodawcy muszą poza tym dopełnić różnych formalności – częściowo jeszcze przed delegowaniem, a częściowo już podczas wykorzystywania oddelegowanego pracownika.

W przypadku, gdy pracodawca nie wypełni któregoś z tych obowiązków, może liczyć się z karą administracyjną albo z pozwem sądowym. W przypadku ciężkich naruszeń warunków płacowych pracodawca może otrzymać zakaz dalszego świadczenia usług w Austrii.
Wypełnianie obowiązków się opłaca. O ich szczegółach informujemy w blokach tematycznych na niniejszej stronie internetowej.