Platforma Delegowania Pracowników

W jakiej wysokości należy wypłacać wynagrodzenie pracownikom oddelegowanym do Austrii?

Za czas trwania oddelegowania do Austrii należy wypłacać wynagrodzenie co najmniej w takiej wysokości, jaką przewiduje w Austrii ustawa, rozporządzenie albo układ zbiorowy.
O wysokości wynagrodzenia wg austriackiego układu zbiorowego decyduje konkretna i rzeczywiście wykonywana czynność przez pracowników oddelegowanych do Austrii:
Pod jaki układ zbiorowy podlegałby zagraniczny pracodawca, gdyby praca ta była przedmiotem działalności przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Austrii?
Zaszeregowanie w układzie zbiorowym następuje zgodnie z kryteriami określonymi w układzie zbiorowym, zgodnie z zakresem czynności (np. czynności specjalistyczne albo pomocnicze), zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i stażem pracy, albo czasem trwania czynności.

Do wynagrodzenia zaliczają się w szczególności

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • wypłaty specjalne,
  • dodatki za nadgodziny,
  • dodatki i dopłaty,
  • premie,
  • prywatne użytkowanie samochodu służbowego,
  • honoraria,
  • przewidziane w układzie zbiorowym diety, o ile nie mają one na celu zwrotu kosztów, lecz rekompensatę niedogodności, jakie powstają w wyniku oddalenia od zwykłego środowiska,
  • przewidziane w układzie zbiorowym rekompensaty za czas dojazdów, które wypłacane są pracownikom pod warunkiem, że ich codzienny czas dojazdów przekracza jedną godzinę.

Ponadto przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

Wypłaty specjalne, takie jak dodatek urlopowy lub bożonarodzeniowy, należy wypłacać pracownikowi delegowanemu za okres delegowania proporcjonalnie wraz z bieżącym wynagrodzeniem – z reguły wraz z płacą miesięczną, również w wypadku, gdy układ zbiorowy przewiduje wypłatę całej kwoty dopiero w późniejszym terminie. Gdy pracownik delegowany jest do Austrii tylko w pewne dni, wypłaty specjalne należy wypłacać również tylko za te dni.

Roszczenie pracownika oraz kontrola urzędowo-administracyjna w Austrii odnosi się do wynagrodzenia brutto, które przewidziane jest w ustawie, rozporządzeniu albo w układzie zbiorowym. Żeby nie miała miejsca karalna wypłata wynagrodzenia – poniżej poziomu minimalnego – musi być wypłacane wynagrodzenie brutto.

Więcej informacji na stronie