Platforma vysielaných pracovníkov

Aké podklady musia byť k dispozícii, kto ich musí mať prichystané a kde sa musia nachádzať?

Na mieste v Rakúsku, kde pôsobia vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/vyslané alebo sprostredkované zamestnankyne, musia byť k dispozícii nasledujúce podklady:

 • doklad o sociálnom zabezpečení A1 alebo výnimočne rovnocenné podklady v nemeckom jazyku pri vyslaní alebo sprostredkovaní z členského štátu EÚ alebo EHP či Švajčiarska – pozri k tejto téme bod ponuky Prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia
 • Kópia hlásenia vyslania či sprostredkovania (okrem vyslania či sprostredkovania z tretieho štátu) – pozri k tejto téme bod ponuky Ohlasovacie povinnosti
   
 • Mzdové podklady, z ktorých ako celku vyplýva, aká odmena prináleží a skutočne sa vypláca zamestnancom/zamestnankyniam počas ich zamestnania v Rakúsku.

K mzdovým podkladom patria:

 • pracovná zmluva alebo písomná informácia o dôležitých častiach obsahu pracovnej zmluvy v zmysle smernice EÚ 2019/1152,
 • výplatná páska, doklady o vyplatení mzdy od zamestnávateľa/zamestnávateľky alebo doklady o bankovom prevode,
 • záznamy o mzde s ohľadom na prídavky a príplatky, ktoré zamestnancom/zamestnankyniam prináležia za konkrétnu činnosť,
 • podklady týkajúce sa mzdového odstupňovania (napr. vzdelanie a odpracovaná mzda, ak je to podľa kolektívnej zmluvy podstatné), pokiaľ odstupňovanie nevyplýva z iných mzdových podkladov, a
 • záznamy o pracovnom čase.

Záznamy o mzde sú podklady, ktoré majú objasniť, ako a na základe čoho sa počítajú odmeny, príp. z čoho sa odmeny skladajú.
 

Mzdové podklady sa musia uchovávať v nemeckom alebo anglickom jazyku.

 • V prípade, že má byť zamestnanec/zamestnankyňa vyslaný/vyslaná z členského štátu EÚ, ale nemá štátnu príslušnosť členského štátu EÚ:
  pracovné povolenie vysielajúceho štátu – pozri k tomu bod ponuky Pracovné povolenie.

   
 • záznamy o pracovných časoch každého vyslaného zamestnanca/zamestnankyne.

Vyslania mimo oblasti dopravy na viac ako 48 hodín:

Ak vyslanie netrvá viac ako 48 hodín, musia sa uchovávať len tieto podklady:

 • pracovná zmluva alebo písomná informácia o dôležitých častiach obsahu pracovnej zmluvy a
 • záznamy o pracovnom čase.

Do 48 hodín sa započítava trvanie vyslania zamestnanca/zamestnankyne, ktorého/ktorú nahrádza iný zamestnanec/iná zamestnankyňa.

Kto musí uchovávať podklady, kde a v akej forme?

Povinnosť uchovávania podkladov na pracovisku (mieste určenia) má

 • pri vysielaní zamestnávateľ/zamestnávateľka vysielajúcej spoločnosti,
 • pri sprostredkovávaní zamestnávajúci/zamestnávajúca v Rakúsku.

  Sprostredkovateľ musí zamestnávajúcemu podklady dokázateľne poskytnúť.

   
 • Ak zamestnávajúci/zamestnávajúca vyšle pracovnú silu, ktorú v zahraničí sprostredkoval už predtým, platí pre zamestnávajúceho/zamestnávajúcu povinnosť uchovania dokladov.

Na splnenie povinnosti uchovania môže zamestnávateľ/zamestnávateľka aj zamestnávajúci/zamestnávajúca najať iné osoby. Povinnosť zamestnávateľa/zamestnávateľky uchovávať podklady sa splní vtedy, keď niektorý z vyslaných zamestnancov/zamestnankýň, najlepšie kontaktná osoba, môže kedykoľvek poskytnúť podklady na pracovisku. Povinnosť ako taká zostáva na zamestnávateľovi/zamestnávateľke alebo zamestnávajúcom/zamestnávajúcej, a preto v prípade porušenia povinnosti uchovávania pripadá trestná zodpovednosť na neho.

Podklady musia byť kontrolným orgánom k dispozícii buď v papierovej, alebo čitateľnej elektronickej podobe.

Ak nie je možné uchovať podklady na pracovisku, musí sa iné miesto (meno a adresa), na ktorom sú k dispozícii, oznámiť vopred spolu s hlásením.

Iné miesto môže byť:

 • buď v prípade vysielania u kontaktnej osoby mimo pracoviska (zamestnanci/zamestnankyne vysielajúceho zamestnávateľa/zamestnávateľky alebo profesionálni zástupcovia/profesionálne zástupkyne strán),
 • alebo u profesionálneho účtovníka/profesionálnej účtovníčky, advokáta/advokátky alebo notára/notárky zastúpeného/zastúpenej v Rakúsku (profesionálni zástupcovia/profesionálne zástupkyne strán),
 • alebo v pobočke v Rakúsku,
 • alebo v rakúskej materskej alebo dcérskej spoločnosti toho istého koncernu.

Pri vysielaní mobilných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti dopravy platia špeciálne ustanovenia (pozri „LSD-BG – novinky k oblasti dopravy”).

Kedy a ako dlho musia byť podklady prístupné?

 • Podklady musia byť pripravené alebo elektronicky sprístupnené od začiatku práce počas celého obdobia vyslania alebo sprostredkovania.
 • Mzdové podklady a záznamy o pracovnom čase treba mať pripravené aj vtedy, keď zamestnanie jednotlivých vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov/zamestnankýň už bolo ukončené, ale iní zamestnanci/zamestnankyne sú ešte zamestnaní/-é.
 • Aj v prípade rámcového hlásenia musia byť podklady pre celé obdobie uvedené v hlásení k dispozícii na pracovisku/mieste nasadenia alebo na inom mieste.
 • Dodatočné sprostredkovanie mzdových podkladov môžu kontrolné orgány žiadať až do jedného mesiaca po ukončení vyslania.

Zamestnávateľ alebo zamestnávajúci, ktorý sa nestará o to, aby vyššie uvedené podklady boli k dispozícii alebo prístupné v elektronickej podobe, musí počítať so správnou peňažnou pokutou.
Hlavne neuchovanie mzdových podkladov sa prísne stíha a peňažne pokutuje až do sumy 20 000 €, v opakovanom prípade až do sumy 40 000 €.