Entsendeplattform

Spolkové lesníctvo DV 1997 / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia – verejná služba


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2024


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd o 9 %
  • Zvýšenie prídavkov o 9 %


Minimálna mzda
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 841,88 € do 4 119,67 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 4 201,29 € do 8 082,78 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 1 131,22 €
v druhom ročníku: 1 432,28 €
v treťom ročníku: 1 959,44 €


Prídavky
Prídavky pre vedúceho kancelárie alebo riaditeľa zástupcu


Pracovný čas
Normálny pracovný čas
je 40 hodín týždenne. Pri určitých činnostiach sa riadi podľa § 14 Služobného poriadku Spolkového lesníctva (požadovaný pracovný čas vyplýva z povahy služby)
Nadčasy: 50 % príplatok; počas nočného času 100 % príplatok; odmena za nedele a štátne sviatky: do 8. hodiny 100 % príplatok, od 9. hodiny 200 % príplatok


Výpovedná lehota
Spravidla s uplynutím kalendárneho štvrťroka
1. a 2. služobný rok 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka: 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka: 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka: 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka: 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Pracovná zmluva môže obsahovať klauzuly, ktoré riadia, že vaše požiadavky
zaniknú
, keď sa voči zamestnávateľovi neuplatnia v určitej lehote!


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálna dovolenka