Platforma vysielaných pracovníkov

Školenie

Predpokladom na vysielanie pracovníkov alebo personálny lízing je, že vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci splnia v Rakúsku pracovný výkon.

Ak cezhranične nasadení zamestnanci nepodajú žiadny výkon, zaniknú špecifické práva zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vysielaním a sprostredkovaním.

Keď zamestnanci bez pracoviska v Rakúsku cestujú do Rakúska s cieľom zúčastniť sa školenia, treba podľa danej situácie zhodnotiť, či sa účasť na školení považuje alebo nepovažuje za pracovný výkon v zmysle vysielania alebo sprostredkovania.

Kritériá, podľa ktorých nejde o pracovný výkon, sú:

  • Nasadenie zamestnanca, vyrábané produkty alebo služby viažuce sa na školenie sú nerelevantné vo výrobnom procese a prevádzkovom výsledku v prevádzke, v ktorej sa koná školenie.
  • Činnosť zamestnanca v tejto prevádzke je ekonomicky nezužitkovateľná. Cieľom činnosti zamestnanca je hlavne jeho ďalšie vzdelávanie.
  • Výkon, ktorý podáva zamestnanec, je len vedľajším produktom školenia, ktoré je v popredí.

Naproti tomu možno klasifikovať, že ide o pracovný výkon, keď

  • činnosť zamestnanca ekonomicky prispieva prevádzke, v ktorej sa činnosť vykonáva alebo
  • je zamestnanec v školiacej prevádzke činný dlhšie ako je potrebné na získanie vedomostí a schopností.

Artikel odporučiť