Entsendeplattform

Przemysł cukrowy / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.03.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka minimalnych pensji podstawowych o 9,04 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 1983,13 € do 2638,33 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2569,67 € do 4383,43 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 3572,05 € do 7677,52 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I
w 1. roku nauki: 1000,00 €
w 2. roku nauki: 1207,97 €
w 3. roku nauki: 1744,85 €
w 4. roku nauki: 2013,28 €
Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 listopada 1990 po ukończeniu 18. roku życia lub po zdaniu egzaminu dojrzałości.


Dodatki/dopłaty
 • Dodatek na mocy zbiorowego układu pracy w pierwszym roku pracy 31,11 €, po 1. roku pracy 133,39 € miesięcznie
 • Dodatek III po 1. roku pracy w wysokości 150,57 € miesięcznie
 • Dodatki za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, gdy takowe otrzymują pracownicy fizyczni


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50 %, w określonym czasie 200 % przy zastosowaniu podzielnika wynagrodzenia podstawowego 1/142,5.


Okresy wypowiedzenia
Obowiązują okresy wypowiedzenia określone w § 20 ustawy AngG
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy
Przez pracownika:
1 miesiąc,
Uwaga
: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Rozliczenie zwrotu wydatków poniesionych w czasie podróży musi zasadniczo nastąpić za każdy miniony miesiąc kalendarzowy do końca następnego miesiąca kalendarzowego na podstawie pisemnego rozliczenia wraz z dowodami poniesienia wydatków.
Roszczenia przepadają, gdy rozliczenie to nie nastąpi w przeciągu 3 następnych miesięcy kalendarzowych, a w przypadku niezawinionej przeszkody w dokonaniu rozliczenia w przeciągu 2 miesięcy kalendarzowych po ustaniu przeszkody.
Wynagrodzeń za nadgodziny należy dochodzić w przeciągu 4 miesięcy od rozpatrywanego dnia wykonywania pracy.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Zaliczenie okresów przerw w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa w wymiarze 10 miesięcy na każde dziecko dla celów awansu w tabeli wynagrodzeń
 • 6-miesięczny okres zobowiązania do zatrzymania uczniów zawodu po ukończeniu nauki
 • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego
 • Wynagrodzenie za czas kampanii
 • Nagrody jubileuszowe (premie jubileuszowe)
 • Rzeczywista skuteczność podwyżek co dwa lata z tytułu stażu pracy