Platforma za napotitev na delo

Pregled pomembnih vsebin

Katere so najpomembnejše pravice in obveznosti pri napotitvi in posredovanju v Avstrijo?

Kje na tej spletni strani najdem podrobnejše informacije v zvezi s tem?

1. Povezava napotitve ali posredovanja z državo, ki ni članica EU (»tretja država«)

Podjetja s sedežem v državi članici EU, ki napotijo ali posredujejo delavce v Avstrijo, koristijo ugodnosti svobode opravljanja dela, ki jih zagotavlja zakonodaja Unije.

Za delavce z državljanstvom držav članic EU, ki so napoteni ali posredovani v Avstrijo, se na področju pravic do prebivanja in delavskih pravic uporablja načelo prostega pretoka delavcev.

Za podjetja s sedežem v tretji državi in delavce, ki so državljani tretjih držav, te svoboščine za večino tretjih držav ne veljajo.

To se pri napotitvi in posredovanju državljanov tretjih držav oz. s strani podjetij, ki imajo sedež v tretji državi, odraža predvsem v naslednjih odstopanjih pri prijavi (točka 2.) in hranjenju dokumentov (točka 3.):

 • Podjetja s sedežem v državi članici EU, ki napotijo ali posredujejo državljane tretjih držav, morajo prijavi priložiti delovna dovoljenja, ki jih izda država pošiljateljica. Prijava se samodejno posreduje zavodu za zaposlovanje. Tu preverijo »pravilnost« zaposlitve v državi pošiljateljici (delovno dovoljenje, prebivališče, glavno dejavnost, podjetje, ki napoti ali posreduje delavce, kot delodajalca) in izdajo »dovoljenje za napotitev«. Pri tem se sme zaposlitev začeti že s prijavo.
 • Če državljane tretjih držav napotijo ali posredujejo podjetja s sedežem v tretji državi,
  • je treba namesto prijave (točka 2.) pridobiti dovoljenje za napotitev, zaposlitev in/ali posredovanje;
  • obveznost hranjenja dokumentov (točka 3.) sicer vključuje dokumente o plači in evidence dela, ne pa tudi prijave in dovoljenja za zaposlitev.

Podrobnejše informacije v zvezi z vsem tem najdete v razdelku

2. Prijava napotitve ali posredovanja delavcev iz države članice EU ali EGP ali iz Švice

Napotitev ali posredovanje delavca ali več delavcev iz države članice EU ali EGP ali iz Švice v Avstrijo je treba prijaviti s spletnim obrazcem najpozneje ob začetku dela.

Za napotitev je treba uporabiti spletni obrazec ZKO3.
Za posredovanje je treba uporabiti spletni obrazec ZKO4.

Razen v gradbenem sektorju se lahko vse napotitve ali posredovanja za obdobje do 6 mesecev,
⇐ ki se nanašajo na istega naročnika v Avstriji,
⇒ za teh 6 mesecev prijavijo z enotno »okvirno prijavo«.

V tem primeru je treba v spletnem obrazcu označiti okence »Okvirna prijava«.

Vse napotitve ali posredovanja za obdobje do enega tedna

⇐ za enake storitve z različnimi naročniki v Avstriji in

⇐ ob neprekinjenem bivanju v Avstriji

⇒ se lahko za ta teden prijavijo z eno samo »kolektivno prijavo«.

Spletnemu obrazcu je treba priložiti seznam naročnikov. Na koncu obrazca je treba pod »Opombe« zabeležiti, da gre za kolektivno prijavo.

Naknadne spremembe okoliščin, ki so bile prijavljene, je treba sporočiti s spletnim obrazcem ZKOAE-M.

Drugačni in posebni predpisi veljajo za prevozni sektor: Informacijski list za prevoze.

Podrobnejše informacije v zvezi z vsem tem najdete v razdelku

3. Hranjenje različnih dokumentov med delom v Avstriji

Med opravljanjem dela v Avstriji mora biti nadzornim organom omogočen vpogled v določene dokumente – v papirni ali elektronski obliki. Dokumenti morajo dokazovati izpolnjevanje pogojev o minimalni plači in prijavo v sistem socialne varnosti.

Dokumenti, ki jih je treba predložiti, so:

 • kopija prijave (razen pri napotitvi ali posredovanju iz tretje države),
 • bodisi pogodba o zaposlitvi bodisi dokazilo o bistvenih delih vsebine pogodbe o zaposlitvi,
 • dokumenti glede razvrstitve v plačni razred, če ta ni razvidna iz pogodbe ali drugih dokumentov,
 • zapisi o plači ali primerljiva razčlenitev strukture plačila, če je potreben konkretnejši prikaz dodatkov (npr. dodatek za nevarnosti) ali doplačil (npr. za nadure ali provizije), določenih v pogodbi,
 • evidence delovnega časa,
 • dokazila o izplačilu plače, npr. plačilne liste ali dokazila o bančnem nakazilu,
 • v primeru napotitve ali posredovanja delavcev, ki so državljani tretjih držav, iz države članice EU ali EGP ali iz Švice delovno dovoljenje iz zadevne države,
 • pri napotitvi iz države članice EU ali EGP ali iz Švice dokument o socialni varnosti A1 ali enakovredna dokazila o prijavi napotenega ali posredovanega delavca pri nosilcu socialne varnosti države pošiljateljice (npr. prejšnji, še veljavni obrazec A1, dokazila o izplačilu plače, ki dokazujejo, da se prispevki za socialno varnost plačujejo v državi pošiljateljici).

Pri napotitvi, ki ne traja dlje kot 48 ur, morajo biti na voljo le naslednji dokumenti:

 • kopija prijave,
 • pogodba o zaposlitvi ali dokazilo o bistvenih delih vsebine pogodbe o zaposlitvi,
 • evidence delovnega časa,
 • po potrebi delovno dovoljenje,
 • dokument o socialni varnosti A1 ali enakovredna dokazila.

Vsi dokumenti se lahko hranijo v nemškem ali angleškem jeziku.

Dokumenta o socialni varnosti A1 ni treba prevesti. Tudi dokazila o izplačilu plače se lahko hranijo v izvirnem jeziku, če je mogoče jasno razbrati obdobje izplačevanja plačila, izplačano plačilo in prejemnika.

Prevod mora biti pravilen, ni pa ga treba overiti.

V primeru »okvirne prijave« morajo biti dokumenti v celotnem prijavljenem okvirnem obdobju na voljo nadzornim organom na kraju opravljanja dela ali dostopni v elektronski obliki – tudi če prijavljeni delavci sploh niso v Avstriji.

Dokazila o izplačilu plače se lahko zaradi svoje narave hranijo le za obdobje izplačevanja plačila, v katerem je plačilo že zapadlo.

Nadzorni organi lahko posredovanje dokumentov o plači, na primer pogodbo o zaposlitvi, dokumente glede razvrstitve v plačni razred, zapise o plači, evidence delovnega časa in dokazila o izplačilu plače, zahtevajo tudi do enega meseca po končanju napotitve ali posredovanja. Dokumente je treba posredovati najpozneje 14 dni po tem, ko se izda zahteva.

Drugačni in posebni predpisi veljajo za prevozni sektor: Informacijski list za prevoze.

Podrobnejše informacije v zvezi z vsem tem najdete v razdelku

4. Minimalna plača v skladu z avstrijskimi predpisi

V Avstriji je višina minimalne plače, ki jo je treba upoštevati, na splošno določena v kolektivnih pogodbah.

Od gospodarske panoge in konkretne dejavnosti napotenega delavca je odvisno, kolikšno minimalno plačilo za dejavnost mora biti izplačano v Avstriji v skladu s kolektivno pogodbo.

Tudi če delo v Avstriji traja samo en teden, se mora za ta teden izplačati najmanj plačilo, ki je določeno z avstrijsko kolektivno pogodbo.

Podrobnejše informacije na povezavi

5. Pravica do povračila potnih stroškov, stroškov bivanja ali prehrane

Napotenim in posredovanim delavcem se mora za pot, nastanitev in prehrano odobriti vsaj povračilo stroškov, ki v skladu z avstrijskimi predpisi – pogosto opredeljenimi v kolektivnih pogodbah – na kraju opravljanja dela pripada primerljivim delavcem primerljivih delodajalcev.

Povrniti je treba predvsem stroške potovanj med kraji opravljanja dela v Avstriji.

Nadaljnje informacije v razdelku

6. Uporaba avstrijskega delovnega prava

Tudi med zelo kratkimi napotitvami in posredovanji je treba upoštevati avstrijske predpise o delovnem času (zakone, uredbe, kolektivne pogodbe) ter o varnosti in zdravju pri delu.
Podrobnejše informacije o tem v razdelku

Razen v primeru določenih montažnih del imajo napoteni delavci pravico do dopusta v skladu z avstrijskim pravom, če je trajanje dopusta, ki ga določajo pravni predpisi države pošiljateljice, krajše.
Podrobnejše informacije o tem v razdelku

Če napotitev ali posredovanje traja dlje kot 12 mesecev, se poleg tega uporablja celotno avstrijsko delovno pravo, če je ugodnejše od delovnega prava države pošiljateljice.

Sem spada npr. pravica do izplačila plače v primeru bolezni ali drugega razloga za nezmožnost opravljanja dela. Ne uporabljajo se predpisi o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja.

Ob predložitvi pisne utemeljitve lahko delodajalec podaljša 12-mesečno obdobje na 18-mesečno.

Podrobnejše informacije o napotitvah in posredovanjih, daljših od 12 mesecev:

Podrobnejše informacije o posameznih področjih delovnega prava, ki se uporablja v Avstriji:

7. Posebne obveznosti v povezavi z gradbenimi deli

Pri napotitvi za gradbena dela je treba upoštevati posebne določbe, povezane s prijavo, skladom za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK) ter z odgovornostjo za plačilo.

Podrobnejše informacije o tem:

8. Posebni predpisi glede prevoza

Na področju prevoza so pogoji za to, da sploh gre za napotitev ali posredovanje, in upravne zahteve glede napotitve ali posredovanja v Avstrijo urejeni nekoliko drugače.

Podrobnejše informacije o tem so na voljo na tej povezavi

9. Prijava storitve „regulirane“ dejavnosti

Pri določenih storitvah, ki jih podjetja opravljajo v Avstriji, se mora upoštevati določena raven kakovosti (t. i. »regulirana dejavnost«). Če se bo nameravana storitev opravljala čez mejo, jo je treba predhodno prijaviti (t. i. »napoved dejavnosti«).

V Avstriji je za to pristojno ministrstvo za delo in gospodarstvo.

Podrobnejše informacije o tem:

10. Izjeme od predpisov glede napotitve delavcev

Na »Platformi za napotitev na delo« so navedene nekatere čezmejne dejavnosti, za katere predpisi glede napotitve ali posredovanja delavcev v Avstrijo izrecno ne veljajo.

Podrobnejše informacije o izjemah: