Platforma za napotitev na delo

Katere prijave morajo biti predložene pred delovno aktivnostjo?

Prijava napotitve ali posredovanja delavca

Podjetja s sedežem v državi članici EU ali EGP ali Švici morajo

 • napotitev ali posredovanje delavca
 • pred začetkom del
 • prijaviti osrednjemu koordinacijskemu organu za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem
 • z obrazcem ZKO 3 (za napotitev) ali ZKO 4 (za posredovanje).

Podjetja s sedežem v tretji državi (zunaj EU, EGP in Švice) lahko delavce napotijo ali posredujejo samo, če imajo dovoljenje za napotitev, dovoljenje za zaposlitev in/ali dovoljenje za posredovanje.

Podrobnejše informacije o tem najdete v razdelku Delovno dovoljenje.

V Avstriji ni določena spodnja časovna omejitev, pod katero napotitve ali posredovanja ni treba prijaviti.
Načeloma je treba prijaviti tudi kratkoročno čezmejno delo.

Nekaterih čezmejnih dejavnosti ni treba prijaviti.

Podrobnejše informacije o teh izjemah najdete na povezavi

Opomba:

 • Z obrazcem ZKO 3 se prijavi napotitev delavcev zunaj prevozne panoge.
 • Z obrazcem ZKO 4 se prijavi posredovanje.
 • Napotitev mobilnih delavcev v prevozni panogi se prijavi prek informacijskega sistema za notranji trg IMI ali z obrazcem ZKO3-T
  V zvezi s tem glejte Prevoz in napotitev

Katere podatke je treba prijaviti, je navedeno v uradnih prijavnih obrazcih.

Pod Informacije najdete nadaljnje informacije in pomoč za izpolnjevanje prijavnih polj.

Prijavni obrazci so na voljo v naslednjih jezikih: Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky.

Z morebitnimi tehničnimi vprašanji v zvezi z oddajo prijave se obrnite na Urad za boj proti goljufijam – Centralna koordinacijska točka, p. p. 252, 1000 Dunaj, telefon: +43 50 233 554194, faks: +43 50 233 5954194, e-pošta: Post.ABB-Finpol-ZKO@bmf.gv.at

Kdaj je treba oddati novo prijavo? 

Pri sklenitvi vsakega novega naročila z novim naročnikom – torej pri vsaki novi napotitvi ali posredovanju – je treba oddati novo prijavo ZKO.

Ali je vedno treba oddati novo prijavo? Kdaj se lahko odda sprememba prijave? 

Če ostane naročnik isti, vendar po oddaji prijave pride do sprememb, ki zadevajo prvotno prijavljene podatke, npr.

 • sprememba kraja oziroma krajev opravljanja dela;
 • sprememba obsega ali razporeditve delovnega časa posameznih delavcev;
 • končanje dela posameznih delavcev;
 • prenehanje delovnega razmerja;
 • začetek zaposlitve, če je poznejši od datuma začetka iz prve prijave;
 • preklic že prijavljene napotitve ali posredovanja posameznih delavcev;
 • napotitev dodatnih delavcev,

je treba nemudoma oddati prijavo spremembe.

Za to je treba uporabiti obrazec ZKO-3-A (za napotitev) ali ZKO-4-A (za posredovanje).

Ali je treba pri kratkih prekinitvah tekoče napotitve/posredovanja oddati prijavo spremembe? 

V primeru kratkih prekinitev znotraj prijavljenega obdobja napotitve ali posredovanja ni treba oddati nove prijave ZKO niti prijave spremembe, če

 • prekinitev ne traja dlje kot en teden in
 • ni nikakršnih sprememb v podatkih, ki so bili posredovani s prijavo ZKO.

Če napoteni delavec vzame nekaj dni dopusta ali zboli, vendar to ne traja dlje kot en teden, ni treba oddati prijave spremembe.

Enako velja, če na kraju opravljanja dela zaradi slabega vremena nekaj dni ni mogoče delati.

Če traja prekinitev dlje kot en teden, je treba oddati prijavo spremembe.

Če se namesto prijavljenih delavcev napotijo drugi ali dodatni delavci ali se spremenijo obdobja napotitve, je treba oddati prijavo spremembe.

Obdobja prekinitev, ki so že znana ob oddaji prve prijave, je treba navesti v polju »Opombe« na koncu obrazca ZKO.

Kdaj je mogoča poenostavljena prijava? 

Enotna prijava za ponovljene čezmejne delovne aktivnosti (»okvirna prijava«)

Enotna prijava za več ponavljajočih se napotitev ali posredovanj (»okvirna prijava«) zadošča, če se napotitve ali posredovanja

 • ponavljajo v eni sami pogodbi o opravljanju storitev ali pogodbi o podizvajanju;
 • so dogovorjena z istim naročnikom ali zaposlovalcem v Avstriji ali
 • se izvajajo znotraj koncerna.

V teh primerih je treba prijavo za napotitve ali posredovanja oddati

 • pred prvo od vseh čezmejnih delovnih aktivnosti,
 • za enega naročnika ali zaposlovalca v Avstriji,
 • za obdobje do največ šest mesecev,
 • za vse delavce, napotene v tem obdobju.

Pri napotitvah v gradbeništvu okvirna prijava ni mogoča.

Enotna prijava za več naročnikov (»kolektivna prijava«)

Čeprav obstaja več naročnikov, enotna prijava (»kolektivna prijava«) zadostuje, če je napotitev

 • namenjena izpolnitvi več enakih pogodb o opravljanju storitev,
 • ne traja dlje kot en teden in
 • vključuje delavce, ki so v tem obdobju ves čas v Avstriji.

V tem primeru je treba v prijavi navesti vse naročnike.

Okvirna in kolektivna prijava se oddata s splošnimi obrazci.

Pri okvirni prijavi je treba na koncu obrazca pred poljem »Opombe glede celotne prijave« označiti možnost »Okvirna prijava«.

Pri kolektivni prijavi je treba na koncu obrazca v polje »Opombe glede celotne prijave« vnesti okoliščine kolektivne prijave in podatke o drugih naročnikih (podatke v skladu s 4. točko obrazca).

Kdo mora prijaviti napotitev ali posredovanje delavcev? 

 • Načeloma mora napotitev za napotene delavce prijaviti delodajalec, posredovanje za posredovane delavce pa podjetje, ki posreduje delavce.
 • Če delavca napoti ali posreduje zaposlovalec, ki so mu že bili posredovani delavci ali je že posredoval delavce v tujino, mora prijavo predložiti zadevni zaposlovalec.
 • Če ima delodajalec, ki napoti ali posreduje delavce, sedež v tretji državi in so tudi napoteni ali posredovani delavci državljani tretje države, mora naročnik ali zaposlovalec v Avstriji pridobiti dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za posredovanje – (glejte razdelek Delovno dovoljenje).

Obrazca ZKO 3 in ZKO 4 za prijave lahko izpolnite prek spleta.
Povezave so navedene na koncu besedila.

Neoddaja prijave (prve prijave napotitve in prijave spremembe) je kazniva (denarne kazni do 20.000 EUR).

Gospodarskopravna prijava dejavnosti, ki jo izvajajo napoteni ali posredovani delavci – dokazilo o zmožnosti

 • Dejavnost, ki jo napoteni ali posredovani delavci izvajajo v Avstriji, se obravnava kot storitev tujega podjetja, ki napoti oz. posreduje delavce, v Avstriji.
 • Gre za čezmejno storitev v Avstriji, za katero avstrijski organi iz gospodarskopravnega vidika zahtevajo, da se upošteva raven kakovosti, ki velja za vsako primerljivo storitev v Avstriji.
 • Podrobnejše informacije o gospodarskopravnih pogojih in obveznostih, kot so gospodarskopravna prijava in kvalifikacije, najdete na povezavi o čezmejnem opravljanju storitev (bmaw.gv.at).