Platforma za napotitev na delo

Ali je treba pridobiti delovno dovoljenje?

Napotitev

1. Podjetja s sedežem v državi članici EU/EGP ali v Švici, ki napotijo delavce in katerih napoteni delavci so državljani tretje države:

Prijavo o napotitvi (glejte razdelek Obveznosti prijave) osrednji koordinacijski organ (ZKO) na ministrstvu za finance posreduje zavodu za zaposlovanje (Arbeitsmarktservice, AMS).
V skladu z 12. odstavkom 18. člena avstrijskega zakona o tujcih (Ausländerbeschäftigungsgesetz, AuslBG) je treba predložiti potrdilo EU o napotitvi.
Izda ga AMS, kadar so napoteni delavci v državi pošiljateljici zaposleni v skladu s pravili in so med napotitvijo zaposleni v skladu z avstrijskimi plačnimi in delovnimi pogoji.

Za preverjanje, ali je zaposlitev v državi pošiljateljici v skladu s pravili, mora delodajalec, ki napoti delavca, v prijavi navesti tudi podatke o delovnem dovoljenju in o dovoljenju za prebivanje, ki je bilo izdano v državi pošiljateljici.
Takoj, ko napoteni delavci pričnejo z delom, mora biti to delovno dovoljenje na voljo za predložitev nadzornim organom (glejte razdelek Dokumentacija).

2. Podjetja, ki napotijo delavce, s sedežem v tretji državi:

Napoteni delavci so državljani tretje države:
Podjetjem s sedežem v tretji državi napotitve delavcev ni treba prijaviti ZKO.
Avstrijski naročnik mora neposredno pri AMS zaprositi za dovoljenje za napotitev ali dovoljenje za zaposlitev:

  • Za delavce, ki so napoteni za največ 4 mesece, je potrebno dovoljenje za napotitev, za daljše obdobje pa dovoljenje za zaposlitev.
  • V gradbeništvu in sektorjih, povezanih z njim, je ne glede na trajanje napotitve vedno potrebno dovoljenje za zaposlitev.

Posredovanje

1. Prek podjetja s sedežem v EGP ali Švici:

Tuje podjetje mora posredovanje prijaviti ZKO.

2. Prek podjetja iz tretjih držav:

V tem primeru potrebuje avstrijsko podjetje, v katerem bodo zaposleni posredovani delavci, posebno dovoljenje za posredovanje.
Za dovoljenje za posredovanje je treba zaprositi pri trgovinskem organu in ga je mogoče izdati samo, če

  • je zaposlitev posebej kvalificiranega strokovnega osebja nujna zaradi razlogov, povezanih s trgom dela, in gospodarskih razlogov;
  • so ti delavci na voljo izključno s posredovanjem iz tujine in
  • njihova zaposlitev ne predstavlja nevarnosti za plačne in delovne pogoje avstrijskih delavcev.

Nato je treba zaprositi za dovoljenje za zaposlitev pri AMS.

Pravica do prebivanja

Napoteni ali posredovani delavci, ki so državljani tretje države, potrebujejo vizum in v primeru bivanja, ki je daljše od 6 mesecev, tudi dovoljenje za prebivanje.
Prebivalci EU za bivanje, daljše od treh mesecev, potrebujejo potrdilo o registraciji.

Kazni

Pri neupravičenih zaposlitvah so predvidene upravne kazni od 1.000 € do 50.000 € na tujega delavca.