Platforma za napotitev na delo

Katere potne stroške, stroške bivanja in prehrane je treba povrniti napotenim in posredovanim delavcem?

Načela

Napotitev ali posredovanje iz druge države (države pošiljateljice) v Avstrijo je za napotenega ali posredovanega delavca pogosto povezano s stroški, npr. potnimi stroški, stroški bivanja in prehrane.

Stroške, ki napotenemu ali posredovanemu delavcu nastanejo, morajo v določenih primerih delodajalci povrniti.

Povračilo stroškov in minimalna plača

Dejanski stroški v okviru napotitve ali posredovanja nastanejo poleg opravljanja dela in plačila za opravljeno delo. Morebitno povračilo teh stroškov je zato ločeno od plačila in se izplača poleg plačila.

Tudi če se povračilo stroškov izvede v obliki pavšalnega plačila ali splošnega finančnega nadomestila, se ga ne sme vračunati v plačilo za delo.

Dodatki v okviru napotitve, ki se izplačajo v skladu z zakonodajo države pošiljateljice, se štejejo za povračilo stroškov in ne za del plače, če ni v pravni podlagi države pošiljateljice (npr. kolektivni pogodbi) jasno navedeno, kateri sestavni deli dodatka v okviru napotitve se izplačajo kot nadomestilo za dejansko nastale stroške in kateri kot plača.

Pravica do povračila stroškov v skladu z avstrijskim pravom ali pravom države pošiljateljice?

Povračilo stroškov, ki dejansko nastanejo v povezavi z napotitvijo ali posredovanjem, je včasih predvideno že v državi, iz katere je delavec napoten ali posredovan (država pošiljateljica).

Če je primer napotitve ali posredovanja v drugo državo (npr. v Avstrijo) urejen z zakoni, kolektivno pogodbo v državi pošiljateljici ali pogodbo o zaposlitvi, obstaja pravica do povračila stroškov v skladu s predpisi v državi pošiljateljici.

Ta pravica vključuje predvsem stroške potovanja iz države pošiljateljice v Avstrijo, stroške bivanja v Avstriji in stroške za vrnitev iz Avstrije v državo pošiljateljico.

Poleg tega tudi avstrijsko pravo predvideva določene pravice do povračila stroškov (pri čemer pa se delavec ne sme okoristiti):

V skladu z avstrijskim pravom ima napoteni ali posredovani delavec v celotnem obdobju napotitve ali posredovanja pravico do povračila potnih stroškov ter stroškov bivanja ali prehrane, ki nastanejo v zvezi s potovanjem z enega rednega delovnega mesta v Avstriji na drugo delovno mesto v Avstriji.

Pravice do povračila stroškov so v Avstriji praviloma urejene s kolektivnimi pogodbami. Vendar takšna pravica do povračila stroškov obstaja tudi brez ureditve v zadevni kolektivni pogodbi. Če je pravica urejena v zadevni kolektivni pogodbi, se mora povračilo stroškov napotenemu ali posredovanemu delavcu izplačati v znesku, določenem v avstrijski kolektivni pogodbi.

Posredovani delavci so poleg tega upravičeni do povračila vseh stroškov, ki so v avstrijskih kolektivnih pogodbah opredeljeni za posredovanje delavcev. Več o kolektivnih pogodbah: Posredovanje delavcev – nadomestilo.

Ustrezne ureditve lahko iščete pod naslovom Povračilo stroškov v avstrijskih kolektivnih pogodbah.