Platforma za napotitev na delo

Ali za določene vrste čezmejnega dela obstajajo izjeme od obveznosti, ki so opisane na tem spletnem mestu?

Za določene vrste čezmejnega dela avstrijski predpisi o minimalni plači, obveznosti prijave, hranjenju dokumentacije itd. ne veljajo.

Izjeme izhajajo bodisi izrecno iz teh predpisov bodisi sta razloga za to njihova smisel in namen.

Kratkotrajno čezmejno delo majhnega obsega

Izvzeta so naslednja kratkotrajna (največ en teden) dela majhnega obsega, če ostane le pri njih in jim ne sledijo druga:

 • poslovni razgovori: udeležba na internih sestankih podjetja, ki se odvijajo le občasno – npr. na projektnih ali poslovnih razgovorih ali regionalnih srečanjih zaposlenih.Poslovni razgovor ne sme biti povezan s storitvami, ki se izvajajo za tretje osebe. Zunanji poslovni razgovori torej ne spadajo med izjeme – npr. neposlovni razgovori s pogodbenimi partnerji delodajalca ali razgovori na gradbišču, namenjeni upravljanju, nadzorovanju in koordiniranju gradbenih del v skladu z gradbeno pogodbo;
 • udeležba na seminarjih, predavanjih, kongresih in zasedanjih;
 • udeležba na sejmih in sejmom podobnih prireditvahmed izjeme ne spadajo pripravljalna in zaključna dela, npr. postavitev in razstavitev sejemskih stojnic ter dostava in odvoz razstavnega blaga, če je napoteni delavec zadolžen izključno za to in sam ne sodeluje na sejmu;
 • udeležba na kulturnih prireditvah na področju glasbe, plesa, gledališča ali kabareta in podobnih področjih v okviru čezmejne turneje:
  avstrijski del turneje mora imeti s časovnega in finančnega vidika podrejen pomen.
  Napoteni delavci morajo delati večino turneje (tj. ne samo v avstrijskem delu). Med izjeme spadajo delavci, ki so napoteni tako za umetniško kot neumetniško delo;
 • udeležba in izvedba mednarodnih športnih tekmovanjpripravljalna in zaključna dela v zvezi s tekmovanji (postavitev in razstavitev opreme, povezane s tekmovanjem), zagotavljanje hrane in strežba pijač niso izvzeti.

Napotitve in posredovanja znotraj koncerna

Izvzeti so napotitve in posredovanja strokovnjakov znotraj koncerna za skupaj največ dva meseca na koledarsko leto, katerih nameni so:

 • raziskave in razvoj, izobraževanje s strokovnim osebjem, načrtovanje projektnega dela ali
 • izmenjava izkušenj, poslovno svetovanje, kontroling ali sodelovanje oddelkov koncerna z osrednjo funkcijo upravljanja in načrtovanja, ki so pristojni za več držav, ali
 • dela v zvezi z dobavo, zagonom (in s tem povezana usposabljanja), vzdrževanjem, servisiranjem in popravilom strojev, naprav in sistemov EDV.

Dejavnosti za namene usposabljanja

Kratkotrajna usposabljanja (do enega tedna) so lahko izvzeta že kot »udeležba na seminarjih in predavanjih«.

Daljša usposabljanja (ki trajajo dlje kot en teden) so izvzeta, če:

 • tuji delodajalec ne dolguje domačemu podjetju izvajanja dela in če se delavec udeleži programa usposabljanja in izobraževanja z namenom, da se dodatno usposobi in izobrazi, in
 • dejavnosti in izdelki, storitve in vmesni rezultati, ki izhajajo iz usposabljanja, niso pomembni za proizvodni proces in poslovni izid podjetja, v katerem poteka šolanje, in
 • delavec, ki se udeleži usposabljanja, v podjetju, v katerem usposabljanje poteka, ni dejaven dlje, kot je to potrebno za pridobitev zahtevanih znanj in spretnosti.

Zaslužek nad določeno mejo

Izvzeta je napotitev ali čezmejno posredovanje delavca, čigar bruto plačilo je bilo v zadnjih dveh plačilnih obdobjih pred in med opravljanjem dejavnosti v Avstriji dokazljivo nad določeno mejo plačila.

Mejni znesek je 1,2-kratna mesečna najvišja osnova za odmero prispevkov, ki za leto 2024 znaša 7.272 EUR.

Ta znesek se letno valorizira.

Dobava blaga in nadaljnje delo

Izvzeta je dobava blaga s strani delavca tujega prodajalca/najemodajalca, če se prodano/najeto blago dobavi

 • stranki in
 • v okviru izpolnjevanja prodajne (najemne) pogodbe.

Glede dobave s strani delavcev transportnega podjetja glejte informacije v razdelku Platforma za napotitev na delo – Prevoz in napotitev.

Nadaljnjih del, ki se izvedejo po dobavi prodanega/najetega blaga, ni treba prijaviti le, če so

 • nujno potrebna za zagon in uporabo dobavljenega blaga in
 • če delavec prodajalca ali najemodajalca za njihovo izvedbo ne porabi veliko časa.

Večurno delo ne velja za delo, za katero se ne porabi veliko časa.

Oglejmo si primer dobave montažne garaže s predhodno montiranimi garažnimi vrati: pogonska enota garažnih vrat je elektromotor, ki je vgrajen v dobavljene predmete in ožičen, vendar zaradi varnosti še ni priključen. Kot nadaljnje delo je izvzeta priključitev elektromotorja, če se montažna garaža s tovornjaka raztovori na predvideno površino, priključijo kabli na elektromotor in nazadnje na hitro preveri delovanje.

»Montažni privilegij«

V posebnem primeru, v katerem napoteni ali posredovani delavci dostavljajo opremo podjetju v Avstriji, pod določenimi pogoji ni treba upoštevati avstrijskih pogojev glede minimalne plače in avstrijske pravice do dopusta.
Izjema od obveznosti izpolnjevanja pravice do minimalnega nadomestila in dopusta se pogosto označuje z izrazom »montažni privilegij«.

Podrobnejše informacije o tem najdete v razdelku Platforma za napotitev na delo – Montažni privilegij.

Delavci v javnem sektorju

Avstrijski predpisi o minimalni plači, obveznosti prijave, hranjenju dokumentacije itd. veljajo samo za delovna razmerja s subjekti zasebnega prava.

Ne veljajo torej za delavce, ki delajo v javnem sektorju (za javnopravne subjekte).

Tako so izvzeti uradniki, pogodbeni uslužbenci ali drugi javni uslužbenci tuje države, ki začasno opravljajo delo v Avstriji.

Izvzeti so npr.

 • učitelji v javnih šolah, ki spremljajo učence na šolskih izletih, smučarskih tečajih itd.,
 • uslužbenci, ki imajo sklenjeno javnopravno delovno razmerje s tujo državno univerzo ali s podobno izobraževalno ustanovo v tujini.

Delo na univerzi ali višji strokovni šoli

Izvzeti so delavci, ki opravljajo delo v okviru mednarodnih programov za izobraževanje, usposabljanje ali raziskave ali kot predavatelji na univerzah, pedagoških visokih šolah ali višjih strokovnih šolah.

Delo mobilnih delavcev

Delo mobilnih delavcev na področju čezmejnega prevoza blaga in oseb (transportno področje) je pod določenimi pogoji izvzeto. Podrobnejše informacije o tem najdete v razdelku Platforma za napotitev na delo – Prevoz in napotitev.

Čezmejna dela v virtualnem prostoru

Pri napotitvi/posredovanju mora biti delavec načeloma fizično prisoten na kraju dela.

Glede vprašanja, v kolikšni meri veljajo avstrijski predpisi o minimalni plači, obveznosti prijave in hranjenju dokumentacije za dela v virtualnem prostoru, glejte informacije v razdelkDelo na daljavo/remote work.