Platforma o vysílání pracovníků

Jaká hlášení musí být před pracovním nasazením podána?

Hlášení o vyslání zaměstnanců/zaměstnankyň nebo dočasném přidělení pracovních sil

Podniky, které mají sídlo v některém z členských států EU, EHP nebo ve Švýcarsku, musejí ohlásit

 • vyslání nebo dočasné přidělení zaměstnanců/zaměstnankyň
 • před zahájením prací
 • tzv. ústřednímu koordinačnímu místu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání
 • formulářem ZKO 3 (pro vyslání) nebo ZKO 4 (pro dočasné přidělení).

Podniky se sídlem v třetím státě (kromě EU, EHP a Švýcarska) mohou pracovní síly vysílat nebo dočasně přidělovat pouze tehdy, je-li k dispozici povolení k vyslání, povolení k zaměstnávání a/nebo povolení k dočasnému přidělování.

Bližší informace pod položkou menu Pracovní povolení.

Určitá časová dolní hranice, pod kterou by vyslání nebo dočasné přidělení nepodléhalo ohlašovací povinnosti, v Rakousku neexistuje.

I krátkodobá přeshraniční pracovní nasazení zásadně podléhají ohlašovací povinnosti.

Některé přeshraniční činnosti však ohlašovací povinnost nemají.

Bližší informace k těmto výjimkám jsou na odkazu

Pozor:

 • Formulářem ZKO 3 se musí ohlásit vyslání zaměstnanců/zaměstnankyň kromě zaměstnanců/zaměstnankyň v sektoru dopravy.
 • Formulářem ZKO 4 se musí ohlásit dočasné přidělení.
 • Hlášení o vyslání mobilních zaměstnanců/zaměstnankyň v sektoru dopravy se provádí přes Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu IMI nebo pomocí formuláře ZKO3-T
  Další informace viz pod Doprava a Vyslání.
 • Jaké údaje musí být hlášeny, najdete podrobně v úředních formulářích hlášení.

Další informace a nápovědu pro vyplnění formulářů hlášení najdete pod Informace.

Formuláře hlášení jsou k dispozici v jazycích Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky.

Veškeré technické dotazy v souvislosti s podáním hlášení prosím zasílejte na centrálu koordinačního místa úřadu pro boj proti podvodům na adrese Amt für Betrugsbekämpfung - Zentrale Koordinationsstelle, Postfach 252, 1000 Wien, Telefon: 050 233 554194, fax: 050 233 5954194, e-mail: Post.ABB-Finpol-ZKO@bmf.gv.at

Kdy musí být podáno nové hlášení?

V případě každé nové zakázky s novým zadavatelem nebo zadavatelkou – to znamená při každém novém vyslání nebo dočasném přidělení musí být odevzdáno nově hlášení ZKO.

Musí být vždycky podáno nové hlášení? Kdy lze podat hlášení změny?

Pokud zůstává stejný zadavatel / stejná zadavatelka, avšak po odevzdání hlášení dojde ke změnám, které se týkají původně nahlášených údajů, jako např.

 • změna místa nebo míst nasazení
 • změna rozsahu nebo rozložení pracovní doby jednotlivých zaměstnanců/zaměstnankyň
 • ukončení nasazení některého zaměstnance nebo některé zaměstnankyně,
 • ukončení pracovních poměrů
 • pozdější začátek zaměstnání, než bylo ohlášeno v prvním hlášení
 • neuskutečnění již ohlášených vyslání nebo dočasných přidělení jednotlivých zaměstnanců/zaměstnankyň,
 • vyslání dodatečných zaměstnanců/zaměstnankyň,

je nutné neprodleně odevzdat hlášení změny.

K tomu účelu musí být použit formulář ZKO-3-A (pro vyslání) nebo ZKO-4-A (pro dočasné přidělení).

Je nutné při krátkých přerušeních probíhajícího vyslání / dočasného přidělení podávat hlášení změny?

Krátká přerušení po dobu ohlášeného vyslání nebo dočasného přidělení nevyžadují žádné opětovné hlášení ústřednímu koordinačnímu místu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání (ZKO) ani žádné hlášení změny, pokud

 • přerušení netrvá déle než jeden týden a
 • jinak se nic nemění v údajích, jež byly nahlášeny hlášením na ZKO.

Pokud měl některý vyslaný zaměstnanec / některá vyslaná zaměstnankyně několik dní dovolenou, nebo onemocněl/onemocněla a toto trvá méně než jeden týden, pak se nepodává žádné hlášení změny.

Totéž platí, jestliže nebylo možné kvůli špatnému počasí na místě výkonu práce několik dní pracovat.

Trvá-li přerušení déle než jeden týden, musí být podáno hlášení změny.

Oproti tomu, mají-li být vysláni/vyslány jiní/jiné než nahlášení/nahlášené nebo další zaměstnanci/zaměstnankyně, nebo mění-li se časová období vyslání, pak je hlášení změny nutné.

Časová období přerušení, která jsou již v okamžiku prvního hlášení známá, by měla být uvedena v poli „Poznámky“ na konci formuláře pro ZKO.

Kdy je možné zjednodušené hlášení?

Jediné hlášení pro opakovaná přeshraniční pracovní nasazení („rámcové hlášení“)

Jediné hlášení pro několik opakovaných vyslání nebo dočasných přidělení je postačující, jestliže opakující se vyslání nebo dočasná přidělení

 • jsou dohodnuta v jedné jediné smlouvě o poskytnutí služeb nebo smlouvě o zajištění služeb
 • s tímtéž zadavatelem / toutéž zadavatelkou nebo zaměstnavatelem/zaměstnavatelkou v Rakousku nebo
 • probíhají v rámci jednoho koncernu.

V těchto případech musí být podáno hlášení o vysláních nebo dočasných přiděleních

 • před prvním ze všech přeshraničních nasazení
 • vztahující se k zadavateli/zadavatelce nebo zaměstnavateli/zaměstnavatelce v Rakousku
 • pro časové období dlouhé až šest měsíců
 • vztahující se ke všem v tomto časovém období vyslaným zaměstnancům /zaměstnankyním.

V případě vyslání v sektoru stavebnictví není žádné rámcové hlášení možné.

Jedno jediné hlášení vztahující se k více zadavatelům/zadavatelkám („hromadné hlášení“)

jedno jediné hlášení i v případě více různých zadavatelů/zadavatelek („hromadné hlášení“) je postačující, jestliže vyslání

 • má za účel splnění více smluv o poskytnutí služeb stejného druhu
 • netrvá déle než jeden týden a
 • zahrnuje zaměstnance/zaměstnankyně, kteří/které jsou v této době v Rakousku.

V tomto případě musí být v hlášení uvedeni všichni zadavatelé / uvedeny všechny zadavatelky.

Rámcové a hromadné hlášení se odevzdávají se všeobecnými formuláři.

V případě rámcového hlášení by bylo možné kliknout na konci formuláře před polem „Poznámky k celkovému hlášení“ na volitelnou možnost „Rámcové hlášení“.

V případě hromadného hlášení by bylo možné na konci formuláře zapsat do pole „Poznámky k celkovému hlášení“ okolnosti hromadného hlášení a údaje k dalším zadavatelům nebo zadavatelkám (údaje odpovídající bodu 4. formuláře).

Kdo musí ohlásit vyslání zaměstnanců/zaměstnankyň nebo dočasné přidělení pracovních sil?

 • Zásadně musí vyslání nebo dočasné přidělení ohlásit zaměstnavatel/zaměstnavatelka vyslaného zaměstnance / vyslané zaměstnankyně, nebo přidělující subjekt (agentura práce) dočasně přidělované pracovní síly.
 • Je-li však pracovní síla vysílána nebo dočasně přidělována přejímajícím zaměstnavatelem, kterému již byla předtím pracovní síla v zahraničí dočasně přidělena, pak podat hlášení je povinen tento přejímající zaměstnavatel.
 • Pokud má vysílající nebo přidělující zaměstnavatel/zaměstnavatelka sídlo v nějakém třetím státě a vysílaná nebo dočasně přidělovaná pracovní síla je rovněž příslušníkem/příslušnicí třetího státu, pak si zadavatel/zadavatelka nebo přejímající zaměstnavatel v Rakousku musí opatřit povolení k zaměstnávání nebo povolení k dočasnému přidělování – (viz položku menu Pracovní povolení)

Formuláře ZKO 3 a ZKO 4 pro hlášení můžete vyplnit on-line.
Odkazy najdete na konci textu.

Opomenutí některého hlášení (prvního ohlášení vyslání stejně jako hlášení změny) je trestné (peněžité tresty až do výše 20 000 eur).

Živnostensko-právní ohlášení činnosti, kterou vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci vykonávají jako přeshraniční službu – doklad o způsobilosti

 • Činnost, kterou vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci/zaměstnankyně v Rakousku vykonávají, je považována za poskytování služeb zahraničním podnikem, který vysílá, resp. dočasně přiděluje pracovní síly do Rakouska, resp. v Rakousku.
 • Jedná se o přeshraniční poskytování služeb v Rakousku, pro které rakouské úřady požadují z hlediska živnostenských předpisů dodržování úrovně jakosti jako u každého srovnatelného poskytování služeb v Rakousku.
 • Bližší informace k předpokladům a povinnostem, jako je např. živnostensko-právní hlášení a způsobilost, najdete na Přeshraniční poskytování služeb (bmaw.gv.at)[