Platforma o vysílání pracovníků

Co to jsou kolektivní smlouvy v Rakousku?

Vysílající podniky musí dodržovat určité rakouské zákony. Musí kromě toho splňovat určité závazky vyplývající z rakouských kolektivních smluv, především:

  • platbu minimální odměny platné v Rakousku,
  • dodržování pracovní doby.

Při přeshraničním dočasném přidělování pracovních sil je v zásadě nutné dodržet všechny úpravy v kolektivních smlouvách, které platí i pro pracovní síly dočasně přidělené v rámci Rakouska.

Obzvláště důležité je znát minimální mzdy podle příslušné rakouské kolektivní smlouvy již před vysláním nebo dočasným přidělením do Rakouska.
Mzda pod minimální úrovní je v Rakousku spojena s vysokými peněžitými tresty. Rakouské kolektivní smlouvy doplňují zákony z pracovněprávní oblasti – zčásti o povinnosti, které jsou uvedeny pouze v kolektivních smlouvách.

Zde najdete informace o funkci a důležitosti kolektivních smluv.

Co je to kolektivní smlouva?

Kolektivní smlouvy jsou nadpodnikové písemné dohody, které se uzavírají mezi právnickými osobami zaměstnanců a zaměstnavatelů, které mohou uzavřít kolektivní smlouvu (zpravidla mezi odbory a svazy zaměstnavatelů).

V kolektivních smlouvách jsou upravena podstatná vzájemná práva a povinnosti z pracovního poměru, například záležitosti týkající se pracovní doby a minimální mzdy / minimálního platu, jakož i kritéria klasifikace pro účely odměňování.
Kolektivní smlouvy se vztahují na pracovní poměry v rámci příslušné oblasti platnosti (obor, oblast, technicko-hospodářský pracovník, příp. pracovníci z dělnických profesí).
Úpravy v kolektivních smlouvách se nesmí zhoršit na základě podnikových dohod (to jsou písemné dohody mezi podnikovou radou a majitelem podniku) a pracovních smluv.
Na straně zaměstnanců kolektivní smlouvy zpravidla vyjednává a uzavírá Rakouský odborový svaz (ÖGB) a jednotlivé odbory (GPA-djpGÖDyounionBau-HolzPRO-GEvidaGPF), na straně zaměstnavatelů pak Hospodářská komora Rakouska a jednotlivé tzv. profesní svazy.
Kolektivní smlouvy platí zpravidla pro celý ekonomický obor.

Jaký právní účinek má kolektivní smlouva?

Podstatná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců jsou určena zákonem, kolektivní smlouvou, podnikovou dohodou a pracovní smlouvou.

Na nejvyšším stupni stojí zákon, poté následuje vyhláška, kolektivní smlouva, podniková dohoda a pracovní smlouva.
Kolektivní smlouvy mají sílu právní normy, tzn. obecnou platnost jako zákony a vyhlášky. Musí se uplatňovat na všechny pracovní poměry ve své oblasti platnosti.
Zákony z pracovněprávní oblasti, kolektivní smlouvy a podnikové dohody obsahují většinou jednostranně závazná ustanovení. To znamená, že úpravu nelze změnit bezprostředně nižší normou v neprospěch zaměstnanců.
Jedině, když jsou ustanovení bezprostředně nižší normy pro zaměstnance výhodnější, zůstávají v platnosti a nejsou vyšší normou vytlačeny (zásada výhodnosti).
Podnikové dohody a pracovní smlouvy nesmí proto obsahovat žádné úpravy, které by pro zaměstnance byly horší než zákony a kolektivní smlouva – ledaže to tyto výslovně připouštějí.

K významu kolektivních smluv 

  • Minimální platy, příp. mzdy
  • Zvláštní platby jako příspěvek na dovolenou a vánoční odměna
  • a mnoho dalších nároků a povinností

nejsou upraveny v zákonech, nýbrž v kolektivních smlouvách.

V kolektivních smlouvách jsou obsaženy např. i zvláštní úpravy pro různé profesní skupiny jako ustanovení o právní ochraně při výpovědi.
Kolektivní smlouvy upravují kromě toho i přirážky za práci na směny, práci o svátcích, práci přesčas nebo práci navíc. Určité nároky zaměstnanců na volno (např. při stěhování nebo svatbě), platba příplatků a prémií, náklady na cestu nebo cestovní náhrady apod. jsou zčásti konkretizovány pouze v kolektivních smlouvách.

Kolektivní smlouvy platí v Rakousku pro všechny zaměstnance, i když nejsou členy odborů (tzv. účinky na vnější stranu).
Takto se kolektivní smlouvy vztahují na téměř všechny zaměstnance pracující v Rakousku nebo vyslané či dočasně přidělené do Rakouska (zhruba 98 %).

V Rakousku je uzavřeno přes 800 kolektivních smluv. Ročně uzavřou odbory se zaměstnavateli přes 450 kolektivních smluv.