Platforma o vysílání pracovníků

Jak se chránit před bezpečnostními a zdravotními riziky?

Podle ustanovení směrnice EU 96/71/ES (Směrnice o vysílání pracovníků) platných v celé EU je každý členský stát povinen zajistit uplatňování svých vnitrostátních předpisů týkajících se

 • bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny na pracovišti
 • pracovněprávní ochrany matek a
 • pracovněprávní ochrany mladistvých pracovníků

i při pracovním nasazení, na které jiný podnik vyslal zaměstnance z jiného členského státu.
Rakouské předpisy sloužící tomuto cíli ochrany jsou označovány jako „pracovněprávní ochrana zaměstnanců“.

Rakouská pracovněprávní ochrana zaměstnanců musí být dodržována i v případě vyslaných a dočasně přidělených zaměstnanců z jiných členských států EU a z třetích zemí do Rakouska.

Právní předpisy pro ochranu zaměstnanců chrání život a zdraví zaměstnanců při jejich práci. Lidské pracovní podmínky a vysoké standardy bezpečnosti pomáhají předcházet pracovním úrazům a zdravotním ohrožením a i jejich následným nákladům.

Rakouská pracovněprávní ochrana zaměstnanců upravuje např.

 • používání nebezpečných strojů a nástrojů,
 • manipulaci s nebezpečnými pracovními látkami, např. s jedovatými nebo zápalnými chemickými látkami,
 • zatížení pracovními postupy a jinými vlivy, např. hlukem,
 • opatření k prevenci rizik,
 • poučení o chování v souvislosti se specifickými riziky na pracovišti,
 • lékařské prohlídky,
 • uspořádání pracoviště, pracovních prostor a sanitárních zařízení,
 • pracovní podmínky mladistvých a těhotných.

Dodržování rakouských předpisů pro ochranu zaměstnanců kontroluje především rakouský úřad inspekce práce.

O rakouské pracovněprávní ochraně zaměstnanců a úřadu inspekce práce informuje internetová stránka www.arbeitsinspektion.gv.at.

Další informace o tématech ochrany zaměstnanců – i ve více jazycích