Platforma o vysílání pracovníků

Tiráž

Zveřejnění podle § 25 zákona o sdělovacích prostředcích

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Stubenring 1
1010 Vídeň

DIČ: ATU38680502

Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK (Pojišťovna pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné BUAK)
Kliebergasse 1A
1050 VÍDEŇ

DIČ: ATU 37727304

Spolupráce:
Tyto informační internetové stránky jsou službou Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů a Pojišťovny pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné.

Kontaktní osoba – odpovědná za obsah:
Bundesministerium für Arbeit und Wirtscahft
Stubenring 1
1010 Vídeň
oddělení II/B/9
e-mail: entsendeplattform@bmaw.gv.at

Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK (Pojišťovna pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné BUAK)
Kliebergasse 1A
1050 Vídeň
Oddělení koordinační pracoviště
e-mail: koordinierungsstelle@buak.at

Grafické uspořádání, technická realizace a dohled:
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Vídeň

e-mail: tl@oegbverlag.at
Web: www.oegbverlag.at

DVR: 046 655
DIČ: ATU 55591005
Číslo v Obchodním rejstříku (FN): 226769i
Sídlo: Vídeň, zapsána u Obchodního soudu ve Vídni

Právní upozornění:

Vyloučení odpovědnosti:
Informace uvedené na těchto internetových stránkách shromáždilo Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů a Pojišťovna pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné s maximální pečlivostí, průběžně je aktualizují a kontrolují jejich obsahovou správnost. I přesto nelze zcela vyloučit chyby. Při jejich zjištění je samozřejmě neprodleně provedena oprava. Ministerstvo sociálních věcí (entsendeplattform@bmaw.gv.at) a Pojišťovna pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (koordinierungsstelle@buak.at) jsou tudíž vděčné za každé upozornění a každý podnět, které pomohou tyto internetové stránky zlepšit. Nepřebíráme tudíž odpovědnost za úplnost, aktuálnost a obsahovou správnost uvedených informací a dokumentů. Zejména nelze zaručit úplnost a správnost těch informací, které jsou uvedeny pod odkazy na internetových stránkách třetích osob. Zejména nelze odůvodnit žádné právní nároky.

Copyright:
Veškerý obsah publikovaný na těchto internetových stránkách je chráněn autorským právem. Použití je povoleno pouze s výslovným souhlasem Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů a Pojišťovny pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné.

Odkazy/stahování:
Odkazy na tyto internetové stránky jsou vítány, pokud jsou uváděny jako externí odkazy a uvádějí celé stránky (včetně navigačního rámce). Převzetí hlavního okna do rámce odkazu není přípustné. Vlastní odkazy na cizí stránky a odkazy na cizí dokumenty ke stažení představují pouze rozcestník na tyto stránky / dokumenty ke stažení; jsou proto pravidelně znázorňovány pomocí externího odkazu s vlastním oknem prohlížeče. Vydavatel se výslovně neztotožňuje s obsahem stránek / dokumentů ke stažení, na které se odkazuje, a nepřebírá žádnou odpovědnost. Pokud by některá ze stránek / některý dokument ke stažení, na které se odkazuje, vykazovaly podezřelý obsah, žádáme o sdělení. V takovém případě bude odkaz / odkaz na dokument ke stažení okamžitě smazán.

Bezbariérovost:
Obsah této internetové nabídky odpovídá pokynům Web Content Accessibility Guidelines 2.0 konsorcia World Wide Web Consortium (W3C), stupeň AA, které jsou k dispozici na adrese http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/.

Ochrana údajů:
Na těchto internetových stránkách jsou pomocí programu Piwik, open source programu pro webovou analytiku (http://piwik.org), shromažďovány a ukládány údaje k marketingovým a optimalizačním účelům. Z těchto údajů lze pod pseudonymem sestavovat uživatelské profily. Pro tento účel jsou používány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňuje opětovné rozpoznání internetového prohlížeče.
Údaje získané pomocí programu Piwik nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu dotčené osoby používány k osobní identifikaci návštěvníka těchto internetových stránek a nejsou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Získávání a ukládání údajů lze kdykoli s účinností do budoucnosti zakázat.

Ochrana databází (kolektivní smlouvy):
Stávající databáze se jako celek a ve svých podstatných částech těší ochraně databází podle zákona o autorském právu (§§ 76c a násl. zákona o autorském právu (UrhG)). Každé využití, zejména rozmnožování, šíření nebo poskytování k veřejnému používání (on-line používání) celé databáze nebo jejích podstatných částí je tudíž přípustné pouze s předchozím, výslovným souhlasem. Samozřejmě, že si můžete jednotlivé texty kolektivních smluv kdykoli vyhledat pro vlastní potřebu a – je-li to pro Vás technicky možné bez omezení přístupu – i vytisknout nebo uložit. Porušení našeho práva na ochranu musíme ale pro zachování svých databázových práv stíhat a upozorňujeme na to, že profesní zásah do našich práv je trestný.