Entsendeplattform

Rakúske spolkové železničné spoločnosti / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia vida


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 07. 2015


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd KZ o 1,9 %, minimálne však o 55,00 €
  • Zvýšenie skutočných miezd o 1,9 %, minimálne však o 55,00 €
  • Zvýšenie zamestnaneckých výhod o 1,9 %


Minimálna mzda
Pri vstupe do železníc do 31. 12. 2003 platia ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok (AVB). Minimálna mzda vyplýva zo zaradenia do mzdovej skupiny, podľa tzv. „princípu poradového čísla“ (cca 500 poradových čísel).
Pri vstupe do železníc od roku 2004 do roku 2010 platia ustanovenia služobného a mzdového poriadku (DBO), pričom minimálna mzda tiež vyplýva zo zaradenia do platovej skupiny podľa „princípu poradového čísla“ (cca 30 poradových čísel).
Pri vstupe od roku 2011 platí kolektívna zmluva pre železničné podniky (kol. zmluva EÚ). Minimálna odmena vyplýva na základe zaradenia do jednej z 10 používateľských skupín.
Minimálna mzda pre vstupy od roku 2011
  • Normálny pracovný čas – 40 hodín € 1 614,02
  • Normálny pracovný čas – 38,5 hodín € 1 563,16


Odmeny učňov
V ÖBB existuje 21 možných učňovských vzdelaní, preto je výška odmeny závislá od zvoleného učňovského povolania.


Prídavky/Príplatky
Príspevok na nezaopatrené dieťa, služobný príplatok, funkčné paušály


Pracovný čas
Týždenný normálny pracovný čas je 38,5 hodín (avšak prechodné ustanovenie pre zamestnancov AVB: možnosť voľby, či 40 hodín, alebo 38,5 hodín).
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 200 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnancov AVB (pokiaľ nie je definitívne určené):
Aj pre zamestnanca, aj pre zamestnávateľa
menej ako 2 roky 6 týždňov
viac ako 2 roky, ale menej ako 5 rokov 2 mesiace
viac ako 5 rokov, ale menej ako 15 rokov 3 mesiace
viac ako 15 rokov, ale menej ako 25 rokov 4 mesiace
viac ako 25 rokov 5 mesiacov
Pre zamestnancov DBO a zamestnancov kol. zmlúv EÚ:
Aj pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľov platí výpovedná lehota § 38 DBO, príp. § 34 kolektívnej zmluvy pre železničné podniky (v podstate podobné § 20 Zákona o zamestnancoch).


Pozor: Zánik pohľadávok
AVB: Trojročná zákonom stanovená premlčacia doba.
DBO/kol. zmluva EÚ: Pohľadávky pri prebiehajúcom pracovnom pomere treba uplatniť písomne do 9 mesiacov; pohľadávky po rozviazaní pracovného pomeru treba uplatniť do 3 mesiacov (výnimka odstupného: trojročná premlčacia doba).


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • AVB: Štvrťročné špeciálne príplatky
  • DBO/kol. zmluva EÚ: Splatnosť pre 1. kalendárny polrok je 10. 06 a pre 2. kalendárny polrok 10. 12.